Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dyskryminacja w prawie - zagadnienia teoretyczne, praktyczne i metodologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SPEC-DWP-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyskryminacja w prawie - zagadnienia teoretyczne, praktyczne i metodologiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok zaawansowanych zajęć specjalizacyjnych w dyscyplinie nauki prawne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Warsztaty

Stosowane metody dydaktyczne: 1. Aktywne metody nauczania warsztatu opracowywania dysertacji; 2. Wykład z prezentacją; 3. Dyskusja

Pełny opis:

Celem warsztatów jest wprowadzenie studentów w problematykę dotyczącą dyskryminacji w prawie, a także stosowania przepisów regulujących zakaz nierównego traktowania w oparciu o różne gałęzie prawa. Uczestnicy zajęć poznają również zasady tworzenia warsztatu opracowywania dysertacji oraz prowadzenia badań naukowych przy wykorzystaniu elementów krytycznego myślenia o prawie.

Literatura:

1. E. Ellis, P. Watson, EU Anti-Discrimination Law, Oxford EU Law Library, 2012;

2. E. Rekosz-Cebula, Kryminologia feministyczna, Archiwum Kryminologii XXXVI, 2014;

3. M. Grzyb, Przestępstwa motywowane kulturowo. Aspekty kryminologiczne i prawnokarne, Warszawa 2016;

4. S. Brownmiller, Against our Will. Men, Women and Rape, New York 1975;

5. B. Namysłowska-Gabrysiak, Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. Zagadnienia karnoprawne i kryminologiczne, Warszawa 2018;

6. J. Maliszewska-Nienartowicz, Kryteria dyskryminacji pośredniej – standardy europejskie a prawo i praktyka polskich sądów, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 2015;

7. M. Płatek, Miejsce kobiety w prawie, czyli o pozornej neutralności prawa, [w:] Ł. Pisarczyk (red.), Między tradycją a nowoczesnością. Polskie prawo w stulecie odzyskania niepodległości, Warszawa 2019;

8. M. Płatek, Kryminologiczno-epistemologiczne i genderowe aspekty przestępstwa zgwałcenia, Archiwum Kryminologii XXXII, 2011;

9. W. Klaus, Różni, ale równi. Prawo a równe traktowanie cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2013;

10. K. Wysieńska, Testy dyskryminacyjne – metoda i zastosowanie, Badania Ekspertyzy. Rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza | Zna i rozumie:

WG_01 w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny w ramach nauk społecznych

WG_02 - główne tendencje rozwojowe dyscyplin w ramach nauk społecznych, w których odbywa się kształcenie

WG_03 - metodologię badań naukowych w obrębie dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych

WK_01 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z perspektywy nauk społecznych

Umiejętności | Potrafi:

UK_05 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z wykorzystaniem fachowej terminologii właściwej danej dyscyplinie w ramach nauk społecznych w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Kompetencje społeczne | Jest gotów do:

KO_01 - wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców

KO_02 wypełniania zobowiązań społecznych i podejmowania działań na rzecz interesu publicznego, zwłaszcza w zakresie inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

KO_03 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Oraz inne: Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: Dopuszczalna jedna nieobecność

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): Obecność i aktywność na zajęciach

Metody weryfikacji efektów uczenia się: Rozmowa z osobą dokorancką

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Berg-Bajraszewska, Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Prowadzący grup: Julia Berg-Bajraszewska, Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)