Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Orzecznictwo międzynarodowe w sądach krajowych: case study

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SPEC-OM-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Orzecznictwo międzynarodowe w sądach krajowych: case study
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok zaawansowanych zajęć specjalizacyjnych w dyscyplinie nauki prawne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium, 10 godzin dydaktycznych

Stosowane metody dydaktyczne: praca ze specjaliztycznym tekstem anglojęzycznym, dyskusja, case study

Pełny opis:

Współczesne procesy globalizacyjne powodują głębokie zmiany w systemie prawa międzynarodowego. Jesteśmy świadkami znacznej proliferacji regulacji międzynarodowych, a ich zakres nie tylko ulega ekstensywnemu rozszerzeniu, ale również pogłębieniu. Skutkuje to znaczną zbieżnością norm o charakterze krajowym i międzynarodowych. Jednocześnie, prawo międzynarodowe przyznaje coraz rozleglejsze uprawnienia jednostkom i podmiotom prywatnym, które są zdeterminowane, by ich bronić na drodze sądowej na wszystkich możliwych forach. W konsekwencji, sądy krajowe orzekają obecnie w odniesieniu do spraw i sporów, które jeszcze kilka dekad temu były wyłączną domeną trybunałów międzynarodowych.Te wszystkie zmiany skutkują znacznym zbliżeniem trybunałów międzynarodowych i sądów krajowych w wykonywaniu ich funkcji. Te pierwsze coraz częściej posiłkują się rozstrzygnięciami krajowymi w interpretacji umów międzynarodowych i określaniu norm prawa zwyczajowego. Również same orzeczenia krajowe często stają się przedmiotem sporu, który rozstrzygają sędziowie międzynarodowi. Ich krajowi odpowiednicy również odwołują się i cytują orzecznictwo międzynarodowe, gdy stosują prawo międzynarodowe. Czasami, strony postępowania próbują zapewnić wykonanie orzeczeń międzynarodowych w wewnętrznych porządkach prawnych poprzez sądy krajowe. Seminarium będzie miało na celu zbadanie relacji między sądami krajowymi i międzynarodowymi oraz oddziaływania orzecznictwa międzynarodowego na działalnosć orzeczniczą sędziów krajowych. Analizie i wspólnej dyskusji zostaną poddane wybrane przykłady z różnych dziedzin prawa, zarówno publicznego jak i prywatnego, z różnych jurysdykcji i odmiennych systemów prawnych, by z jednej strony rozszerzyć znajomość zagadnień prawnych wśród doktorantów ale również zwrócić uwagę na umiędzynarodowienie kwestii, które znajdują się w kręgu zainteresowań naukowych.

Literatura:

: 1. jurisprudance of selected international tribunals (their web-sites); 2. case-law of domestic court – Oxford Reportson International Law in Domestic Courts (https://opil.ouplaw.com/search?ct=6f151ede-c53f-4613-8bea-f62a076a1355); 3. Tzanakopoulos A and Tams C, ‘Domestic Courts As Agents of Development of International Law’ (2013) 26 Leiden Journal of International Law 531; 4. ILA, Mapping the Engagement of Domestic Courts with International Law, 2016 (https://www.ila-hq.org/en_GB/documents/conference-study-group-report-johannesburg-2016); 5. Slaughter A-M, ‘A Global Community of Courts’ (2003) 44 Harvard International Law Journal 191; 6. Kuc O, ‘The International Court of Justice and Municipal Courts: An International Dialogue, Routledge 2022; 7. Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, red. Wróbel A, Wolters Kluwer 2011; 8. Transnational Judicial Dialogue on International Law in Central and Eastern Europe, red. Wyrozumska A, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2017; 9. Remedies against Immunity? Reconciling International and Domestic Law after the Italian Consitutional Court’s Sentenza 238/2014, red. Volpe V, Peters A, Battini S, Springer 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza | Zna i rozumie:

WG_01 w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny w ramach nauk społecznych

WG_02 - główne tendencje rozwojowe dyscyplin w ramach nauk społecznych, w których odbywa się kształcenie

WG_03 - metodologię badań naukowych w obrębie dyscyplin naukowych z dziedziny nauk społecznych

WK_01 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z perspektywy nauk społecznych

Umiejętności | Potrafi:

UK_01 - komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym w obrębie nauk społecznych

UK_05 - posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego z wykorzystaniem fachowej terminologii właściwej danej dyscyplinie w ramach nauk społecznych w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym

Kompetencje społeczne | Jest gotów do:

KK_01 - krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny w obrębie nauk społecznych

KO_01 - wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców

KO_02 wypełniania zobowiązań społecznych i podejmowania działań na rzecz interesu publicznego, zwłaszcza w zakresie inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

KO_03 - myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: aktywny udział w seminarium, przygotowywanie się do zajęć poprzez zapoznanie się ze wskazanymi tekstami

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): aktywny udział w seminarium, możliwa krótka praca pisemna

Metody weryfikacji efektów uczenia się: udział w dyskusji podczas seminarium

Kryteria oceniania: zaliczenie

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Oktawian Kuc
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)