Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Protection of competitions and consumers in digital markets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SPEC-PC-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Protection of competitions and consumers in digital markets
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Blok zaawansowanych zajęć specjalizacyjnych w dyscyplinie nauki prawne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

forma zajęć

wykład, seminarium połączone z dyskusją i analizą przypadków

stosowane metody dydaktyczne

Wykład, seminarium połączone z dyskusją i analizą przypadków. Wymagana aktywność podczas zajęć. Studenci są zachęcani do czytania przydzielonych materiałów przed każdymi zajęciami.

Pełny opis:

Przedmiotem kursu jest zbadanie w jaki sposób prawo chroni konkurencję i konsumentów na rynkach rynkowych. Kurs koncentruje się na prawie UE, ale dyskusja i analiza odwołuje się również do doświadczeń USA. Kurs analizuje prawne ramy konkurencji między przedsiębiorcami, identyfikując i analizując istniejące ograniczenia i wyzwania w tym zakresie. W szczególności omawiane będą praktyki antykonkurencyjne, takie jak kartele, ograniczenia wertykalne i monopole. Przedmiotem dyskusji będzie system kontroli koncentracji oraz regulacje nowo przyjęte w UE, takie jak akt o rynkach cyfrowych. Dodatkowo, podczas zajęć będą analizowane kluczowe z perspektywy prawa konkurencji cechy rynków cyfrowych wpływające na ich dynamikę, takie jak efekty sieciowe lub korzyści wynikające z efektu skali i zakresu. Zajęcia opierają się na dyskusji i analizie studiów przypadków związanych z najnowszym orzecznictwem dotyczącym praktyk Big Tech, takich jak Google, Meta, Amazon czy Apple.

Literatura:

A. Ezrachi, EU Competition Law Goals and the Digital Economy, Oxford Legal Studies Research Paper No. 17/2018,.

2. M. Gal and N. Elkin-Koren, Algorithmic Consumers, Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 30, Number 2, 2017;

3. M. Bernatt, L. Zoboli, ‘Competition Law’, In: Research Handbook on the Enforcement of EU Law, Miroslava Scholten (ed.), Edward Elgar Publishing Ltd (2023), pp 398–414, https://ssrn.com/abstract=4309073

4. M. Bernatt, Competition Law and the Digital Economy: Poland, https://ssrn.com/abstract=3431641

5. K. Stylianou, M. Iacovides, The goals of EU competition law: a comprehensive empirical investigation. Legal Studies. 2022; 42(4):620-648, doi:10.2139/ssrn.3686619

6. L. Zoboli and C. Poncibò, Regulatory Sandboxes and Consumer Protection: The European Perspective, International Journal on Consumer Law & Practice;

7. A. Davola, Fostering Consumer Protection in the Granular Market. The Role of Rules on Consent, Misrepresentation and Fraud in Regulating Personalized Practices, Amsterdam Law School Research Paper No. 2021-07.

8. M. Grochowski, European Consumer Law after the New Deal: A Tryptich. Yearbook of European Law, 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

WK_1 Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

WK_2 Zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej.

WK_3 Zna i rozumie podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności:

UK_5 Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym.

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu

Wymagane jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, dopuszczalna jedna nieobecność.

kryteria oceniania:

- aktywny udział w zajęciach

- przygotowanie i udział w dyskusji dotyczącej wybranych spraw

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bernatt, Magdalena Knapp
Prowadzący grup: Maciej Bernatt, Magdalena Knapp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)