Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca nad doktoratem z nauk prawnych: uwagi metodologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WM-PDNP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca nad doktoratem z nauk prawnych: uwagi metodologiczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Zajęcia metodologiczne i metodyczne - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

20 godzinne wykłady połączone z prezentacją w power point, case study.

Zajęcia ze względu na swoją specyfikę tylko w języku polskim.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą różnym kwestiom metodologicznym dotyczącym przygotowywania rozprawy doktorskiej oraz regulacjom prawnym dotyczącym studiów doktoranckich i wymagań związanych z uzyskaniem stopnia doktora z perspektywy różnych nauk prawnych (prawa prywatnego, europejskiego i międzynarodowego, administracyjnego i karnego. Przedstawione zostaną wymagania stawiane doktorantom i ich rozprawom doktorskim a także przebieg przewodu doktorskiego z nauk prawnych.

Z zakresu prawa prywatnego - celem zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z uzyskaniem stopnia doktora nauk prawnych, a także z prowadzeniem badań doktorskich, zwłaszcza w zakresie prawa prywatnego. Poruszone będą następujące problemy:

 regulacja prawna dotycząca uzyskania stopnia doktora,

 znaczenie tego stopnia, i innych stopni naukowych, z perspektywy historycznej i porównawczej

 aktywność naukowa w trakcie odbywania studiów doktorskich: publikacje naukowe, naukowe wyjazdy zagraniczne, finansowanie badań nad doktoratem (stypendia i granty)

 aspekty merytoryczne dotyczące przygotowania pracy doktorskiej: etapy procesu przygotowania pracy (w szczególności: wybór tematu, pozyskiwanie źródeł i ich opracowanie oraz informatyczne instrumenty w tym pomocne, teza pracy, plan pracy, metodologia badawcza – metody prawnicze, plagiat, ghostwriting, kryteria oceny pracy doktorskiej)

 aspekty formalne dotyczące przygotowania pracy doktorskiej (w szczególności: tworzenie przypisów i bibliografii)

Z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego: kwestie merytoryczne dotyczące pracy nad doktoratem zostaną ujęte dynamicznie - od wyboru tematu rozprawy oraz metod badawczych, przez sposoby pozyskiwania materiału do pracy, jego selekcji i opracowania, po przygotowanie pracy. W szczególności zwrócona zostanie uwaga na elektroniczne bazy danych, na niedopuszczalne zjawiska plagiatu i ghostwriting'u, kwestie formalne w tym m.in. powoływania różnego rodzaju źródeł w przypisach i bibliografii. Osią wykładów będzie ewolucja podejścia do przedmiotu i metod nauki prawa w Europie (na tle USA). Stawiane pytania to: czy nauka prawa się „zamerykanizowała”, czy dominuje analiza teoretyczna, kontekstowa i interdyscyplinarna, jakie trendy dominują w Polsce – czyli czym się właściwe zajmujemy i dlaczego?

Repertuar podejść metodologicznych dostępnych dla prawnika-naukowca: przykłady projektów badawczych i stosowanych w nich metod dogmatycznych, a także teoretycznych i empirycznych. Case-study: krótka analiza metod opublikowanych w przykładowych opublikowanych pracach doktorskich z zakresu prawa europejskiego i międzynarodowego.

Z zakresu prawa administracyjnego: najważniejszym zagadnieniem będzie wskazanie specyfiki podejścia prawniczego do badań nad administracją publiczną, a także możliwości łączenia podejścia prawniczego z innymi perspektywami metodologicznymi w badaniach administracyjnych. Następującym zagadnieniom zostanie poświęcone najwięcej uwagi:

 metody badawcze nauk administracyjnych - od klasycznej nauki o administracji publicznej, poprzez naukę o polityce administracyjnej i nauka prawa administracyjnego, po teorię zarządzania publicznego;

 dominujące podejścia metodologiczne we współczesnych badaniach administracyjnych – metody ilościowe, jakościowe, mieszane

 podejście interdyscyplinarne a podejście multidyscyplinarne w badaniach administracyjnych

 podejście prawnicze w badaniach administracyjnych – od Juristenmonopol do marginalizacji

 specyfika podejścia prawniczego - wiodące metody badawcze prawoznawstwa wykorzystywane w badaniach administracyjnych (metoda historyczna, metoda prawnoporównawcza, metoda dogmatyczna)

 wykorzystywanie w badaniach z zakresu prawa administracyjnego metodyki innych nauk administracyjnych, zwłaszcza przeglądy literatury (w tym przegląd systematyczny), studia przypadków, analiza danych wtórnych, wywiady pogłębione, badania kwestionariuszowe, badania prognostyczne (np. z wykorzystaniem metody delfickiej).

W ramach zajęć zostaną omówione przykłady artykułów naukowych łączących podejście prawnicze z innymi nurtami badań administracyjnych.

Z zakresu prawa karnego: celem zajęć jest skrótowe omówienie metodologii szeroko rozumianego prawa karnego z uwzględnieniem osiągnięć dogmatyki prawa (zarówno w aspekcie pragmatycznym, jak i apragmatycznym), metody prawnoporównawczej (z uwzględnieniem systemów prawa: anglosaskiego, germańskiego, romańskiego i innych), historycznoprawnej a także prowadzenia ewentualnie odwoływania się do badań i osiągnięć nauk empirycznych na potrzeby przygotowania pracy doktorskiej oraz późniejszych badań naukowych. W trakcie zajęć zostaną również przedstawione odwołania do szeroko pojętych nauk penalnych (oprócz prawa karnego materialnego i procesowego także kryminalistyka, kryminologia, psychologia społeczna, medycyna i inne nauki sądowe), jak również możliwości wykorzystania wiedzy prawnika-karnisty jako elementu składowego niezbędnego w tworzeniu konsorcjów badawczych i realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych zarówno o charakterze teoretycznym, jak i praktycznym. Poruszone zostaną zagadnienia odpowiedzialności karnej oraz dyscyplinarnej z tytułu plagiatu w pracy naukowej oraz zasady postępowania dyscyplinarnego w związku z podejrzeniem takiego czynu – z odwołaniem się do konkretnych przypadków z praktyki.

Literatura:

o Arnull A., The Americanizaion of EU Law Scholarship [w:] Continuity and Change in EU Law: Essays in Honour of Sir Francis Jacobs, A. Arnull, P. Eeckhout, T. Tridimas (eds.), Oxford 2009, pp. 416-431.

o Bertelli A. M., Law and Public Administration, in: E. Ferlie, L. E. Lynn, C. Pollitt (eds), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford 2007.

o Ellis L., Hartley R., Walsh A., Research Methods in Criminal Justice and Criminology: An Interdisciplinary Approach, Lanham 2010

o Gestel van R., Micklitz H.-W., Why Methods Matter in European Legal Scholarship, European Law Journal 2013, nr 3, pp. 292-314.

o Ginsburg J., Legal Methods, Foundation Press 2014

o Helland I., Koch S., Nordic and Germanic legal methods, Mohr Siebeck, Tübingen 2014

o Kickert W.J.M., Distinctiveness in the study of public management in Europe. A hi- storical-institutional analysis of France, Germany and Italy, Public Management Review 2005, 4

o Micklitz H.-W., Gestel van R.,. Rubin E. L (eds.), Rethinking Legal Scholarship, Cambridge 2017

o Möllers T.M.J. (ed.), Legal Methods, Nomos, München 2019

o Riesenhuber K., European Legal Methodology, Intersentia, Cambridge 2017

o Shute S., Criminal Law Theory: Doctrinces of the General Part, Oxford 2002

o Sordi B., Revolution, Rechtstaat and the Rule of Law: historical reflections on the emergence of administrative law in Europe, [in:] Comparative Administrative Law, S. Rose-Ackerman, P.L. Lindseth (eds), Cheltenham 2010

Ziller J., The Continental System of Administrative Legality, in: B. G. Peters, J. Pierre (eds), The Handbook of Public Administration, London 2007

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu doktorant wykazuje się pogłębioną znajomością metod badawczych właściwych dla nauk prawnych, zna dominujące podejścia metodologiczne we współczesnych badaniach w naukach prawnych, potrafi przedstawić i uzasadnić wybór właściwej metody dla własnych badań oraz wyjaśnić cele badawcze i spodziewane efekty.

Wiedza:

Zna i rozumie:

- podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.

Umiejętności:

Potrafi:

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

- definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą

- rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować

- wnioskować na podstawie wyników badań naukowych.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: nie ma wymagań wstępnych, maksymalnie 25% nieobecności

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego) : przygotowanie „szkicu metodologicznego własnej pracy”. Zadanie polegać będzie na wskazaniu jakie metody badawcze doktorant zamierza zastosować w swojej pracy i dlaczego. Należy uzasadnić i wskazać do jakich rezultatów ma doprowadzić zastosowanie tych metod.

Kryteria oceniania : obecność na zajęciach oraz wykonana w domu praca.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tatiana Chauvin, Robert Grzeszczak, Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Konrad Osajda
Prowadzący grup: Tatiana Chauvin, Robert Grzeszczak, Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Konrad Osajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)