Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria ugruntowana w badaniach organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-WM-TUwBO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria ugruntowana w badaniach organizacji
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zajęcia metodologiczne i metodyczne - Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

liczba godzin zajęć: 20

Pełny opis:

Kurs przedstawia kluczowe element teorii ugruntowanej, która jest podejściem użytecznym do, między innymi: 1) eksploracji problemów związanych ze społecznym postrzeganiem zjawisk, 2) trudnych do zmierzenia zjawisk oraz 3) zjawisk, o których wiedza jest niepełna i/lub fragmentaryczna. Podczas zajęć będą zaproponowane podstawowe koncepcje związane z tym podejściem, takie jak: strategie indukcyjne, kodowanie I rodzaje kodów, próbkowanie teoretyczne. Zostaną również wyjaśnione różnice pomiędzy teorią ugruntowaną a innymi konwencjami badań jakościowych. Podczas kursu zostaną poruszone, między innymi, następujące tematy:

- Definicja Teorii Ugruntowanej,

- Możliwości wykorzystania TU w badaniach organizacji,

- TU i inne konwencje badań organizacji,

- Podstawowe założenia i reguły TU,

- Zbieranie danych: podstawowe techniki i narzędzia,

- Analiza danych w projektach TU: sposoby kodowania, rodzaje kodów, kategorie,

- Inne sposoby analizy danych jakościowych,

- Czym jest “teoria” w teorii ugruntowanej,

- Ograniczenia TU.

forma zajęć: zajęcia są interaktywne, elementom wykładu towarzyszą ćwiczenia, prace warsztatowe, studia przypadków i dyskusje.

Literatura:

Jemielniak, D. (red.) (2012), Badania jakościowe, t.1 i t.2, Warszawa: WN PWN.

Ciesielska, M.& D. Jemielniak (ed.) (2018) Qualitative Methodologies in Organization Studies, Palgrave Macmillan (vol 1 I 2).

Konecki, K. (2000) Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWE

Charmaz, K. (2009): Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej (B. Komorowska, Trans.). Warszawa: PWN.

Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm L. (2009/1967). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS

Glinka, B. i Czakon, W. (2021) Podstawy Badań Jakościowych. Warszawa: PWE

Lista lektur uzupełniających zostanie przekazana w trakcie zajęć

Efekty uczenia się:

Uczestnicy kursu znają podstawowe koncepcje związane z Teorią Ugruntowaną, takie jak: podejście indukcyjne, próbkowanie teoretyczne, nasycenie teoretyczne, kodowanie, budowanie kategorii.

Uczestnicy kursu wiedzą, w jakich przypadkach I przy jakich problemach badawczych zasadne jest stosowanie teorii ugruntowanej.

Uczestnicy potrafią zastosować zasady Teorii Ugruntowanej, wiedzą jak zebrać dane i potrafią zaprojektować badanie wykorzystujące TU.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

Od uczestników wymagana jest aktywna obecność na zajęciach (przygotowanie do zajęć i wymagane lektury, aktywna dyskusja, uczestnictwo w pracach grupowych podczas zajęć) a i przygotowanie pracy końcowej (prezentacja + raport).

Forma zajęć wymusza obecność; dopuszczalna jest jedna nieobecność (z wyjątkiem ostatniego spotkania przeznaczonego na prezentacje uczestników).

Zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

Ocena końcowa składa się z oceny prac wykonywanych na zajęciach oraz pracy końcowej (zaprezentowania jej wyników i przedstawienia raportu pisemnego).

Zaliczenie poprawkowe składa się z pracy końcowej (prezentacja wyników i prezentacja raportu pisemnego) oraz zaliczenia pisemnego obejmującego zagadnienia omawiane na zajęciach.

Metody weryfikacji efektów uczenia się

Ocena prac wykonywanych na zajęciach wykorzystaniem poznawanych metod I narzędzi oraz przygotowanie projektu końcowego.

Kryteria oceniania

Projekt końcowy: zgodność z kryteriami zaprezentowanymi w opisie zadania (poprawność konstrukcji, zupełność, poprawność wnioskowania, długość tekstu).

Prace podczas zajęć: aktywne i poprawne merytorycznie wykorzystanie koncepcji prezentowanych na zajęciach i w lekturach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Glinka
Prowadzący grup: Beata Glinka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)