Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia terenowe (ścieżka geoinformatyczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-CWT-SG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe (ścieżka geoinformatyczna)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem ćwiczeń jest:

- Wykonanie terenowych pomiarów z wykorzystaniem sprzętów i oprogramowania: spektrometr ASD Fieldspec 3, Chlorophyll Content Meter CCM200 (CCI), miernik AccuPAR, pirometr, Arc Collector na urządzeniu mobilnym.

- Interpretacja wyników i obserwacji pozyskanych w terenie; formułowanie syntez i ich wizualizacja na mapach tematycznych.

- przygotowanie opracowania na podstawie pozyskanych danych w terenie

Tryb prowadzenia:

w terenie
zdalnie

Skrócony opis:

Szkolenie w zakresie sporządzania map zmian w przestrzennym zagospodarowaniu terenu. Nauka w zakresie wykorzystywania materiałów teledetekcyjnych do pracy w terenie, do kartowania aktualnego stanu pokrycia terenu oraz określenia zależności między użytkowaniem ziemi a podstawowymi komponentami środowiska. Instruktarz z wykorzystaniem naziemnych, pomiarowych technik teledetekcyjnch (spektrometrii i biometrii). Instruktarz kartograficzny z zakresu lokalizacji punktów pomiarowych na mapie. Zapoznanie się z warunkami geograficznymi terenu badań.

Pełny opis:

W badaniach terenowych przekazywane są treści teoretyczne i praktyczne z zakresu wykorzystania teledetekcji (materiałów i technik) do badania stanu środowiska i możliwości monitorowania jego zmian. Nauka posługiwania się zdjęciami lotniczymi w terenowym rozpoznawaniu obiektów (cechu bezpośrednie i pośrednie). Terenowa prezentacja środowiska geograficznego obszaru badań: budowa geologiczna, rzeźba i jej geneza oraz walory kulturowe terenu i stosunki ludnościowe. Instruktarz oceny stanu środowiska z wykorzystaniem naziemnych pomiarów teledetekcyjnych z zakresu radiometrii, bioradiometrii). Pomiary spekrtometryczne, bioradiometryczne oraz z zakresu fizjologii roślin, a także szczegółowa analiza stanu pokrywy roślinnej.

Badania terenowe obejmują analizę stanu i parametrów roślinności. Prowadzone są przy wykorzystaniu następującego sprzętu :

- spektrometr ASD Fieldspec 3 – służy do pomiaru charakterystyk spektralnych; sonda PlantProbe pozwoli na rejestrację promieniowania odbitego od tkanek, natomiast światłowód na rejestrację około 1m2 powierzchni roślin.

- Chlorophyll Content Meter CCM200 (CCI) – przyrząd służący do określenia ilości chlorofilu w roślinie,

- miernik AccuPAR – pomiary zdolności akumulacji promieniowania elektromagnetycznego PAR przez rośliny,

- pirometr – pomiar temperatury radiacyjnej (ts) i aktualnej temperatury termodynamicznej (ta) powietrza (różnica pozwoli określić wskaźnik temperaturowy ts-ta, który wskazuje na turgor wodny roślin i określa poziom stresu wodnego

- LAI 2000 Plant Canopy Analyzer (LAI) – pomiar powierzchni projekcyjnej liści

Pomiary terenowe z użyciem narzędzi teledetekcyjnych pozwalają na pozyskanie charakterystyk spektralnych badanych gatunków. Na podstawie krzywych odbicia spektralnego wyliczone zostały teledetekcyjne wskaźniki roślinności, które zostały skorelowane z wartościami wskaźników policzonych w terenie (CCI, ts-ta, fAPAR, LAI). Statystyczne opracowanie danych oraz obliczone korelacje pozwoliły liczbowo i jakościowo określić stan badanych gatunków. Wyniki te mogą zostać odniesione do zdjęć lotniczych i satelitarnych.

Część kartograficzna obejmuje:

- zapoznanie z wybranymi elementami map topograficznych ze szczególnym uwzględnieniem układów współrzędnych,

- pozyskiwanie w terenie danych z wykorzystaniem aplikacji Arc Collector na urządzeniu mobilnym,

- przenoszenie wyników pomiarów z urządzenia mobilnego do aplikacji umożliwiających edycję i wizualizację pozyskanych danych.

Literatura:

Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska. 2009. Opracowanie zbiorowe pod red. J.R.Olędzkiego.

Liu J.G., Mason P.J.2016. Image Processing and GIS for Remote Sensing. Techniques and applications. Wiley Blackwell

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W03, K_W04, K_W10, K_U05, K_U06, K_U09, K_K01, K_K02, K_K06

Student potrafi:

- przeprowadzić terenowe rozpoznawanie treści zdjęcia lotniczego

- opracować mapę tematyczną

- określić zależności między pokryciem terenu a podstawowymi komponentami środowiska przyrodniczego

- zastosować materiały teledetekcyjne do oceny stanu środowiska geograficznego terenu badań

- wykonać pomiary z zakresu poznanych technik teledetekcyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem koniecznym do zaliczenia zajęć terenowych jest:

- obecność na zajęciach,

- wyjście w teren i pozyskanie danych oraz wykonanie zadanego projektu (część kartograficzna i teledetekcyjna).

-przygotowanie prezentacji i wygłoszenie referatu

Praca realizowana jest indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia, Anna Zmarz
Prowadzący grup: Izabela Karsznia, Marlena Kycko, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Anna Zmarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Karsznia
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)