Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenia terenowe - FIZ

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-FSTER
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Szkolenia terenowe - FIZ
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu geologii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geoekologii i kartografii.

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Ocena z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA.

Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z metodami badań terenowych stosowanych w geografii fizycznej (geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne, klimatyczne, glebowe, geoekologiczne).

Pełny opis:

Zajęcia obejmują swoim zakresem następujące zagadnienia:

Wykonanie odwiertu geologicznego, rozpoznawanie i opis form rzeźby oraz osadów czwartorzędowych; terenowe pomiary wybranych elementów klimatu, charakterystyka ich zmienności w zależności od warunków lokalnych; pomiary wybranych fizycznych i chemicznych cech wody oraz charakterystyka ich zmienności, charakterystyka obiektów i zjawisk hydrograficznych; opis odkrywki glebowej, charakterystyka wybranych procesów glebotwórcze i miejscowych zbiorowisk roślinnych. Próba przeprowadzenia rekonstrukcji paleogeograficznej na podstawie zmienności wykształcenia osadów w profilu geologicznym. Odczytywanie naturalnych i antropogenicznych elementów w krajobrazie.

Literatura:

Lindner L. (red.), 1992, Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wydawnictwo PAE, Warszawa.

Richling A. (red.), 2006, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W02, K_W04, K_W05, K_W06, K_W13, K_U01, K_U06, K_U07, K_K01, K_K05

Najważniejsze kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W02 rozumie i charakteryzuje złożone procesy litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery

K_W04 zna rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz rozumie wzajemne związki przyroda-społeczeństwo

K_W05 zna koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych problemach przyrodniczych i społecznych współczesności w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje

K_W13 ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce

Umiejętności:

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego

K_U06 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach

K_U07 potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

Kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny

K_K05 rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. ma podstawowe wiadomości z zakresu terenowych metod badań stosowanych w geografii fizycznej.

2. zna podstawowe metody badawcze stosowane w geomorfologii, hydrologii, klimatologii i geoekologii.

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi na podstawie wybranych danych określić tempo procesów geomorfologicznych, zachodzących np. na stokach i w dolinach rzecznych

2. potrafi ogólnie zinterpretować dane z pomiarów bezpośrednich (stosowanych w geomorfologii, hydrologii, klimatologii i geoekologii).

3. potrafi powiązać gospodarczą działalność człowieka w przeszłości (np. wylesienia) ze skutkami morfologicznymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu zastosowania interdyscyplinarnych metod badawczych w geografii fizycznej.

2. rozumie znaczenie szczegółowych badań z zakresu różnych dyscyplin geografii fizycznej w ocenie dynamiki zmian środowiska przyrodniczego.

Nakład pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach terenowych - 24 godz.

Opracowanie materiałów terenowych i przygotowanie sprawozdania - 12 godz.

Łącznie – 36 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu jest brana pod uwagę przy wyborze specjalności GEOGRAFIA FIZYCZNA STOSOWANA.

Ocenie podlegają indywidualnie wykonane w terenie ćwiczenia i załączone do nich opisy.

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szwarczewski
Prowadzący grup: Andrzej Harasimiuk, Monika Lisowska, Maksym Łaszewski, Piotr Szwarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs terenowy, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szwarczewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs terenowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)