Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie (Ścieżka społeczno-ekonomiczna stosowana)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-SEM-SE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (Ścieżka społeczno-ekonomiczna stosowana)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie się z poszczególnymi etapami procesu badawczego oraz przygotowania pracy naukowej (konceptualizacja, operacjonalizacja, pozyskiwanie danych z różnych źródeł, opracowanie wyników, redakcja tekstu oraz wizualizacja postępów w pracy badawczej).

Pełny opis:

Celem seminarium jest:

- przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych metod naukowych oraz wybranych metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej w toku przygotowywania pracy licencjackiej;

- zapoznanie studenta z etapami procesu badawczego oraz przygotowania pracy naukowej oraz konceptualizacją i operacjonalizacją pracy licencjackiej (w tym określenie problematyki pracy, problemów badawczych, zakresu pracy, postawienie pytań badawczych i hipotez, wybór metod badawczych);

- poznanie sposobów wyszukiwania źródeł informacji;

- uzyskanie wiedzy na temat redagowania tekstu;

- poznanie narzędzi służących wizualizacji postępów w pracy badawczej (prezentacji procesów i zjawisk przedstawianych w pracy licencjackiej).

Literatura:

Babbie E., 2006, Badania społeczne w praktyce, Wyd. Nauk. PWN

Pieter J., 1967, Ogólna metodologia pracy naukowej, PWN, Wrocław-Warszawa-Kraków

Plit F., 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

Weiner J., 2009, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wyd, Nauk PWN, Warszawa.

Oraz literatura związana z tematem pracy licencjackiej.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W04, K_W09, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U12, K_K01, K_K02

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA: zna zasady konceptualizacji (formułowanie problemu badawczego i hipotez) oraz operacjonalizacji pracy naukowej oraz narzędzia prezentacji zjawisk ze względu na rodzaj techniki badań naukowych (obserwację, wywiad, analiza materiałów bibliograficznych); potrafi korzystać z literatury, pozyskiwać informacje z bazy danych oraz innych właściwie dobranych źródeł (także w języku angielskim, uznanym obecnie za język komunikacji międzynarodowej); zna zasady technicznej redakcji tekstu oraz sposoby konstruowania przypisów, podpisów rycin, tabel, załączników.

UMIEJĘTNOŚCI: potrafi samodzielnie zastosować odpowiednie metody ilościowe i jakościowe do zbierania i analizy materiału empirycznego w badaniach przestrzennych, potrafi analizować zebrane informacje, wyciągać syntetyczne wnioski, dokonywać interpretacji zgromadzonych informacji; formułować opinie; posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i rozwiązania problemu badawczego; potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej.

POSTAWY: ocenia krytycznie przydatność i możliwości zastosowań określonych metod i technik badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności). Ocena dokonywana jest na podstawie aktywności studenta podczas seminarium, postępów w realizacji pracy licencjackiej, jakości prezentacji oraz umiejętności uzasadnienia uzyskanych wyników. Uczestnik seminarium zobowiązany jest do przynajmniej dwóch prezentacji w semestrze dotyczących postępów w realizacji pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia seminarium jest przygotowanie wstępnej wersji pracy licencjackiej, zaakceptowanej przez Opiekuna pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Derek, Magdalena Fuhrmann, Anna Grzegorczyk, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.