Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza wód i opadów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-AWO-HIK-WW
Kod Erasmus / ISCED: 07.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza wód i opadów
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru WGSR, dzienne studia II stopnia - sem. zimowy
Przedmioty do wyboru, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (lista przedmiotów):

Hydrologia i oceanografia 1900-1-HYDO

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy omówieniu metod badań oraz interpretacji i prezentacji wyników analiz cech fizyczno-chemicznych wód.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Chemizm wód powierzchniowych i podziemnych i opadów atmosferycznych, tło hydrogeochemiczne

2. Wskaźniki fizyczne (temperatura, zapach, odczyn, PEW), oznaczanie, błędy, interpretacja

3. Twardość wody, zasadowość, kwasowość - oznaczanie, błędy, interpretacja

4. Wskaźniki tlenowe (O2 BZT, ChZT) - oznaczanie, błędy, interpretacja

5. Pierwiastki (substancje) biogenne: obieg azotu, fosforu i węgla w przyrodzie) - formy występowania, oznaczanie, błędy, interpretacja

6. Chlorki, siarczany, wapń, potas - oznaczanie, błędy, interpretacja

7. Metale (żelazo, mangan, cynk, ołów…) - oznaczanie, błędy, interpretacja

8. Substancje organiczne - oznaczanie, błędy, interpretacja

9. Biologiczne metody oceny jakości i stanu wód

10. Klasyfikacja jakości wód, stan ekologiczny

Tematyka ćwiczeń

1. Podstawowe obliczenia hydrochemiczne (jednostki, przeliczenia)

2. Statystyczna ocena wyników analizy

3. Ładunek zanieczyszczeń, stężenie charakterystyczne i miarodajne

4. Bilans jonowy wód podziemnych. Obliczanie błędu analizy.

5. Klasyfikacje wód podziemnych. Graficzna prezentacja składu chemicznego wód podziemnych

WYMIAR ZAJĘĆ

Wykład: 15 h

Ćwiczenia: 15 h

Przygotowanie własne studenta do zajęć (szacowane):

Wykład i egzamin: 15 h

Ćwiczenia: 15 h

RAZEM: około 60 h

METODY NAUCZANIA:

1. Metody podające: wykład informacyjny

2. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe (w tym z wykorzystaniem oprogramowania do obliczeń statystycznych i wizualizacji danych), metoda projektów

Literatura:

Dojlido J., 1987, Chemia wody. Wyd. Arkady, Warszawa.

Dojlido J., Słomczyński T., Świetlik T., Taboryska B., 2006, Leksykon:zanieczyszczenie i ochrona wód.Oficyna Wydawnicza WSEiZ w Warszawie.

Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Zerbe J., 1999, Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. Wyd. Arkady, Warszawa.

Kolada A., (red.), Wskaźniki fizykochemiczne w ocenie stanu ekologicznego wód powierzchniowych – weryfikacja standardów środowiskowych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Macioszczyk A., 1987, Hydrogeochemia. Wyd. Geologiczne, Warszawa

Macioszczyk A., 2007, Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Naumczyk J., 2022, Chemia środowiska. Wyd. Nauk. PWN.

Pociask-Karteczka J. (red.), 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków.

Pokojska R., Bednarek R. (red.), 2012, Geochemia krajobrazu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Witczak S., Kania J., Kmiecik E., 2013, Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

Szoszkiewicz K., Jusik S., Adynkiewicz-Piragas M., Gebler D., Achtenberg A., Radecki-Pawlik A., Okruszko T., Giełczewski M., Pietruczuk K., Przesmycki M., Nawrocki P., 2017, Podręcznik oceny wód płynących w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

1. Najważniejsze związki i sprzężenia zwrotne między poszczególnymi podsystemami zlewni, podstawy opisu procesów, podstawy pomiarów hydrologicznych oraz zasady interpretacji wyników (S4_W05)

2. Podstawowe i zaawansowane metody opracowań meteorologicznych i klimatologicznych oraz hydraulicznych (S4_W11) 

Umiejętności: absolwent potrafi:

1. Opracować procedury, dobrać metody badań do stawianych mu problemów z zakresu agroklimatologii, ekohydrologii, hydrologii, limnologii fizycznej założyć sieć obserwacyjno - pomiarową, dokonać prawidłowego pomiaru i zinterpretować wyniki (S4_U01)

2. Poprawnie zastosować metody statystyczne i kartograficzne w opracowaniach z zakresu meteorologii i klimatologii, hydrologii oraz hydrauliki (S4_U09) 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

1. Badań z zakresu klimatologii, hydrologii, ochrony atmosfery, klimatu miejscowego, gospodarki wodnej (S4_K01)

2.Stosowania odpowiednich metod statystycznych w pracy badawczej (S4_K07)

3. Krytycznej oceny wyników modelowania środowiska (S4_K08)

4. Wdrażania procedur w pomiarach hydrologicznych i meteorologicznych oraz konserwacji i kalibracji sprzętu pomiarowego (S4_K11) 

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin (test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi); warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena może być zmodyfikowana (podwyższona) po uwzględnieniu obecności i aktywności studenta na zajęciach). Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu w terminie "0" przed rozpoczęciem sesji pod warunkiem zaliczenia ćwiczeń.

Prowadzący podejmuje decyzję o dopuszczeniu poprawy przez studenta oceny dostatecznej z egzaminu na podstawie jego frekwencji na wykładach (maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione).

Ćwiczenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie prac (projektów)

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 3, niemniej student zobowiązany jest uzupełnić zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) w ciągu dwóch tygodni od jej zakończenia.

Ocena końcowa: 50% oceny z ćwiczeń i 50% oceny z zaliczenia wykładów.

Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski
Prowadzący grup: Maciej Lenartowicz, Maksym Łaszewski, Jarosław Suchożebrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)