Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fotogrametria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-FGM-KT-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fotogrametria
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - s. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Student powinien wykazać się podstawową wiedzą w zakresie fotogrametrii, geodezji i cyfrowego przetwarzania obrazów. Wymagana jest umiejętność pracy w systemie operacyjnym Windows 8x.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci zapoznają się z funkcjonalnością oprogramowania Dron2Map oraz procesami technologicznymi wykorzystującymi obserwacje stereoskopowe i przetwarzaniem zdjęć pozyskanych za pomocą dronów. W trakcie zajęć laboratoryjnych opracowywane są pojedyncze stereogramy oraz modele zdjęć lotniczych pozyskanych cyfrową kamerą i bezzałogowymi systemami lotniczymi. Omawiane są strategie i zasady pomiaru zbioru punktów numerycznego modelu terenu oraz aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej. Na zajęciach omawiany jest proces budowy modeli zdjęć lotniczych, ich wizualizacji i stereo-digitalizacji.

Pełny opis:

W trakcie zajęć laboratoryjnych opracowywane są pojedyncze stereogramy oraz modele zdjęć lotniczych. Po zapoznaniu się z funkcjonalnością oprogramowania, wyznaczane są elementy orientacji wzajemnej i zewnętrznej zdjęć lotniczych tworzących stereogramy. Realizowany jest pomiar stereoskopowy w odniesieniu do obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych. Weryfikowana jest treść mapy sytuacyjnej 2D opracowanej na podstawie wektoryzacji treści ortofoto. Studenci otrzymują dane przygotowane przez prowadzącego, uwzględniające różny stopień trudności opracowania. Zajęcia prowadzone są w trybie interaktywnym przy bezpośrednim wsparciu prowadzącego.

Podczas wykładów omawiane są: a) strategie i zasady pomiaru zbioru punktów numerycznego modelu terenu, b) metody aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej, c) metody pozyskania zdjęć z wykorzystaniem dronów

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 15h(N)

Zajęcia (ćwiczenia) = 15h(N)

Projekt (praca własna studenta) = 15h(S)

Literatura:

James S. Aber, Irene Marzolff, Johannes B. Ries, 2010. Small-Format Aerial Photography Principles, Techniques and Geoscience Applications. Elsevier

Dokumentacja Dron2Map

Kurczyński Z., 2014. Fotogrametria. Warszawa. PWN

Efekty uczenia się:

Student potrafi opracować aerotriangulację bloku zdjęć lotniczych, zorientować przestrzennie modele i pojedyncze zdjęcia, a tym samym wyznaczyć współrzędne terenowe dowolnego punktu pomierzonego na zdjęciu. Potrafi również opracować model rzeźby terenu oraz przedstawić go w różnej formie. Potrafi obliczyć parametry lotu fotogrametrycznego realizowanego za pomocą drona.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bieżąca, dokonywana przez prowadzącego zajęcia na podstawie wykonanych prac (mikro-projektów) podczas ćwiczeń. Test z wiedzy teoretycznej dotyczący części wykładowej. Próg zaliczenia testu wynosi 60% możliwej do uzyskania liczby punktów. W przypadku niezaliczenia w ustalonym terminie, student ma prawo do zaliczenia poprawkowego. Termin zaliczenia poprawkowego ustala bezpośrednio z koordynatorem przedmiotu.

Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zmarz
Prowadzący grup: Anna Zmarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)