Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań i opracowań klimatologicznych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MK2-HK
Kod Erasmus / ISCED: 07.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody badań i opracowań klimatologicznych II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Meteorologia i klimatologia 1900-1-MK
Metody badań i opracowań klimatologicznych I 1900-3-MK1-HK

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i klimatologii oraz matematyki i statystyki. Wymagana jest również podstawowa znajomość obsługi programu Excel.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie wybranych metod badań klimatu, głównie w aspekcie jego zmienności czasowej i zróżnicowania przestrzennego, a także współzależności elementów klimatu oraz wpływu wybranych czynników na klimat. Dobór metod badań w zależności od celu opracowania.

Pełny opis:

WYKŁAD ma za zadanie zapoznać z wybranymi metodami badań klimatu, mającymi zastosowanie głównie w analizach jego zmienności czasowej i zróżnicowania przestrzennego, a także współzależności elementów klimatu oraz wpływu wybranych czynników na klimat. Poruszane są kwestie terminologii, doboru metod w zależności od rozkładu danych i celu opracowania. Studenci zapoznają się z wybranymi metodami służącymi do określenia różnych form statystycznych zmienności czasowej, występujących w szeregach meteorologicznych (np. trendy, cykliczność, fluktuacje, wahania). Poznają także metody oceny ich istotności statystycznej. Omawiane są metody delimitacji anomalii i zjawisk ekstremalnych, a także określenia współzależności zmiennych meteorologicznych (analiza regresji liniowej i nieliniowej). Wykłady są także poświęcone teoretycznym i metodologicznym założeniom określania rozkładu przestrzennego elementów klimatu. Dokonany jest przegląd metod estymacji geostatystycznej i metod analizy zależności przestrzennej.

ĆWICZENIA są poświęcone praktycznemu zastosowaniu wybranych metod analizy danych meteorologicznych/klimatologicznych i interpretacji uzyskanych wyników z wykorzystaniem technik komputerowych. W trakcie zajęć studenci samodzielnie pozyskują dane meteorologiczne, które następnie weryfikują pod kątem jednorodności, dokonują opisu rozkładu, a następnie przetwarzają, wykorzystując odpowiednio dobrane spośród poznanych na wykładzie metody i narzędzia. Przedstawiają uzyskane wyniki, stosując m. in. metody graficzne.

WYMIAR PRZEDMIOTU

Szacunkowa liczba godzin, którą student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się wynosi 45, w tym:

30 godzin zorganizowanych (15 wykład i 15 ćwiczenia),

15 godzin pracy samodzielnej (spełnienie kryteriów oceny przedmiotu).

METODY NAUCZANIA:

1. Metody podające: wykład informacyjny, prezentacja

2. Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe w pracowni komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania GIS

Literatura:

Bokwa A., Ustrnul Z. (red), 2004, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w klimatologii, IGiGP UJ, Kraków.

Dobesch H., Dumolard P., Dyras I., 2007, Spatial Interpolation for Climate Data. The Use of GIS in Meteorology and Climatology. ISTE, London.

Domański Cz., 1990, Testy statystyczne, PWE, Warszawa.

Kowalski L., 2003, Statystyka, Warszawa.

Kożuchowski K. (red.), 1990, Materiały do poznania historii klimatu w okresie obserwacji instrumentalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Pruchnicki J., 1987, Metody opracowań klimatologicznych, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W06, K_W09, K_W10, K_U02, K_U03, K_U11, K_K01

Efekty specjalnościowe: S4_W10, S4_W11, S4_U09, S4_U13, S4_K07

Po zaliczeniu przedmiotu:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie (K_W06, K_W09, K_W10, S4_W10, S4_W11)

1. K_W06 - zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i

kształtować potencjał środowiska przyrodniczego

2. K_W09 - podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych

3. K_W10 - statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań

4. S4_W10 - tradycyjne i internetowe źródła danych meteorologicznych, hydrologicznych, metody ich oceny i zastosowanie

5. S4_W11 - podstawowe i zaawansowane metody opracowań meteorologicznych i klimatologicznych oraz hydraulicznych

UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi (K_U02, S4_U09, S4_U13):

1. K_U02 - wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy

i prezentacji danych przestrzennych, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych

2. S4_U09 - poprawnie zastosować metody statystyczne i kartograficzne w

opracowaniach z zakresu meteorologii i klimatologii, hydrologii oraz hydrauliki

3. S4_U12 - zaplanować, przeprowadzić pracę badawczą, zaprezentować wyniki oraz podjąć dyskusję

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do (K_K01, S4_K07):

1. K_K01 - poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny

2. S4_K03 - oceny metod pomiarowych, konieczności staranności wykonywania pomiarów i odpowiedzialności za rzetelne opracowanie wyników badań i ich interpretację

3. S4_K07 - stosowania odpowiednich metod statystycznych w pracy badawczej

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY - zaliczenie na ocenę.

Podstawą zaliczenia wykładów jest kolokwium pisemne w postaci testu wyboru. Test jest przeprowadzony na ostatnim wykładzie. Zalicza 51% poprawnych odpowiedzi. W przypadku nie zaliczenia testu poprawa odbywa się w sesji poprawkowej lub uzgodnionym wcześniejszym terminie. Nie przewiduje się możliwości poprawy oceny pozytywnej.

ĆWICZENIA - zaliczenie na podstawie poprawnie wykonanych ćwiczeń cząstkowych.

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) na zajęciach wynosi trzy, niemniej student jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości powstałych w wyniku

nieobecności (bez względu na jej przyczynę) w ciągu dwóch tygodni od jej zakończenia. Szczegółowe informacje na temat trybu zaliczenia

ćwiczeń zostaną przekazane na pierwszych zajęciach.

Ocena końcowa: wykład - 50 %, ćwiczenia - 50%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jarzyna
Prowadzący grup: Krzysztof Jarzyna, Joanna Popławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jarzyna
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)