Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy Informacji Geograficznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SIG-KT
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy Informacji Geograficznej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie realizacji przedmiotu omawiane są zagadnienia: a) istota i wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w teorii i praktyce, b) modele i struktura danych: formaty wektorowe, rastrowe, metadane, numeryczne modele terenu c) wprowadzenie do baz danych i jakość danych geograficznych, d) systemy odniesień przestrzennych. Uczestnik zajęć poznaje model GIS poprzez analizę poszczególnych komponentów i praktyczne ćwiczenia.

Pełny opis:

Tematyka wykładów (GIS) obejmuje następujące zagadnienia: modele i struktury danych; definiowanie przestrzeni współrzędnych; operacje na danych przestrzennych (koncepcja algebry map, automatyzacja funkcji GIS, metody reprezentowania powierzchni); wprowadzenie do baz danych; zagadnienia dotyczące wspomagania decyzji; koncepcja procesu planowania w GIS; Python w ArcGIS Pro - automatyzowanie analizy danych przy użyciu ArcPy, ArcGIS API Python, Notebooks.

Ćwiczenia poświęcone są wykorzystaniu w praktyce nabytych w trakcie wykładów elementów wiedzy o systemach informacji geograficznej oraz poznaniu struktury programów do tworzenia tych systemów, a także praktycznemu wykorzystaniu wybranych pakietów programów GIS do przetwarzania danych przestrzennych oraz przeprowadzania analiz przestrzennych i wizualizacji ich wyników. Integralną częścią ćwiczeń jest także realizacja indywidualnego projektu obejmującego pozyskanie, przetworzenie i wizualizację danych przestrzennych.

(N) – praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem,

(S) – praca własna (samodzielna) studenta.

Zajęcia (wykład) = 30h (N)

Zajęcia (ćwiczenia) = 15h (N)

Projekt (praca własna studenta) = 15h (S)

Literatura:

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D. W., 2006, GIS. Teoria i praktyka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbański J., 2010, Gis w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ArcGIS Help (w języku angielskim)

Tomlinson R., 2007.Rozważania o GIS.Warszawa.ESRI Polska

Liu J.G., Mason P.J.2016. Image Processing and GIS for Remote Sensing. Techniques and applications. Wiley Blackwell

ESRI GeoNet i fora użytkowników

Dokumentacja ArcGIS

Silas Toms, Bill Parker 2022, Python for ArcGIS Pro

Paul A. Zandberg 2020, Python Scripting for ArcGIS Pro

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W09, KW07, K_W15, K_W17 K_U02, K_U03,K_K08

Efekty specjalnościowe: S5_W04, S5_W09, S5_W13, S5_W15, S5_U02, S5_U03, S5_K06

Student:

1) zna zaawansowane zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej,

2) rozumie podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych

3) wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych

4) rozumie na czym polega koncepcja procesu planowania systemu informacji geograficznej

5) potrafi wykorzystać narzędzia do automatyzacji procesów GIS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się: ocena z egzaminu z zakresu wykładów, oraz ocena ze sprawdzianów praktycznych dotyczących umiejętności w zakresie obsługi programów GIS. 4 sprawdziany, w skali punktowej od 0 do 5 pkt. Próg zaliczenia wynosi 60% możliwej do uzyskania liczby punktów. W przypadku uzyskania oceny negatywnej - możliwy jest drugi termin zaliczenia. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Ochtyra
Prowadzący grup: Małgorzata Krówczyńska, Marlena Kycko, Adrian Ochtyra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zmarz
Prowadzący grup: Anna Zmarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)