Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie w zarządzaniu rozwojem jednostek terytorialnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SZR-GSE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie w zarządzaniu rozwojem jednostek terytorialnych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 3
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 3
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami analitycznymi planowania strategicznego w samorządowej administracji publicznej oraz przekazanie im praktycznych wskazówek dotyczących budowania strategii.

Pełny opis:

1. Gospodarczy i kulturowy kontekst rozwoju terytorialnego

2. Gospodarka oparta na wiedzy

3. Model rozwoju lokalnego

4. Znaczenie środków europejskich

5. Administracja terytorialna, cele, misje, kompetencje

6. Jakość rządzenie w regionach europejskich

7. Prawne definicje dokumentów strategicznych

8. Metodologia budowy strategii rozwoju

9. Instytucje i organizacje wspierające procesy rozwoju

10. Wybór celów strategicznych. Stan psychiczny ludności a usługi publiczne

11. Wybór celów. Wspieranie demokracji

12. Wybór celów Wymogi innowacyjnego rozwoju

13. Wybór celów. Inteligentne specjalizacje

14. Wybór celów. Polityka klimatyczna

Literatura:

Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 U S T AWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 2020, z 2020 r. poz. 1378 Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

G. Gorzelak, Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(36)/2009, ss. 5–27.

G. Gorzelak (red.) Polska gmina 2015. Warszawa: 2016, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego, „Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 3(3)/2000 ISSN 1509-4995.

T. Grosse Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” Nr1(8)/2002ISSN1509-4995.

J. Hryniewicz Polska na tle historycznych podziałów przestrzeni europejskiej oraz współczesnych przemian gospodarczych, społecznych i politycznych. Warszawa: 2015, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, s. 514.

J. Hryniewicz Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego – 20 lat później. Samorząd Terytorialny, Nr 6/2017, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 5-23.

Hryniewicz Janusz, Smętkowski Maciej, Płoszaj Adam Jakość rządzenia a polityka spójności: wzajemne relacje w różnych kontekstach regionalnych. Studia Regionalne i Lokalne, 2018, Nr 2(72), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 5-28.

A. Olechnicka, Rola nauki w procesie ewolucji polityki inteligentnych specjalizacji w Unii Europejskiej, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1/ (219) 2019

Strategia rozwoju województwa lubelskiego https://strategia.lubelskie.pl/

A Szewczuk , M. Kogut-Jaworska , M. Zioło 2011 Rozwój lokalny i regionalny Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

K. Wojnar Polska klasa kreatywna, Warszawa: 2016, Narodowe Centrum Kultury, ss. 371.

D. Wojtowicz, Pomoc rozwojowa. Sukces czy porażka?, Wydawnictwo POLTEKST, Warszawa 2019.

M. Ziółkowski, Strategiczne zarządzanie rozwojem gminy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, Rok LXXVII – Zeszyt 1 – 2015.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W03, K_W11, K_W12, K_W17, K_U01, K_U02, K_U04, K_U06

Efekty specjalnościowe: S1_W03, S1_W11, S1_W12, S1_W17, S1_U01, S1_U02, S1_U04,S1_U06

Metody i kryteria oceniania:

Obecność 60%

Odpowiedzi na 5 krótkich pytań – 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hryniewicz
Prowadzący grup: Janusz Hryniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Hryniewicz
Prowadzący grup: Janusz Hryniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.