Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie przestrzenne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-PLP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie struktury organizacyjnej systemu planowania przestrzennego w Polsce oraz podstawowych zagadnień z nią związanych, w tym charakterystyki dokumentów planistycznych sporządzanych na różnych szczeblach planowania oraz relacji pomiędzy nimi.

Pełny opis:

Treść wykładu będzie dotyczyć systemu planowania przestrzennego w Polsce. W szczególności będą omawiane kwestie dotyczące: podstaw prawnych, organizacji planowania przestrzennego na różnych jego poziomach, charakterystyki i procedury sporządzania różnych dokumentów planistycznych oraz relacji pomiędzy nimi, podstawowej terminologii dotyczącej planowania przestrzennego.

Szczególny nacisk będzie położony na specyfikę organizacji planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i omowienie poszczególnych dokumentów planistycznych jako narzędzi służących kształtowaniu ładu przestrzennego.

W ramach wykładu będą szczegółowo omawiane przykłady różnego typu dokumentów planistycznych.

Literatura:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

​​Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Chmielewski J.M., 2001. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Domański R. (1989), Podstawy planowania przestrzennego, PWN, Poznań-Warszawa.

Izdebski H. 2013. Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

Jędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych. UMP, Warszawa

Śleszyński P., Deręgowska A., Kubiak Ł., Sudra P., Zielińska B., 2018, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Warszawa.

Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), 2018, Studia nad chaosem przestrzennym, Studia KPZK PAN, 182, Warszawa. Tom II: Kowalewski A., Markowski T., Śleszyński P. (red.), Koszty chaosu przestrzennego, 437 s. Tom III: Synteza. Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego, 231

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01; K_W05; K_W09; K_U02; K_K05

Wiedza. student posiada wiedzę w zakresie organizacji systemu planowania przestrzennego w Polsce, podstawowych pojęć i terminologii stosowanych w planowaniu przestrzennym, zna ogólne zasady tworzenia dokumentów planistycznych na poziomie gminy, regionu i kraju oraz relacje pomiędzy nimi.

Umiejętności. Studenci potrafią odpowiednio analizować i właściwie interpretować różnego typu dokumenty planistyczne

Kompetencje społeczne. Studenci uczą się odpowiedzialności za dobro wspólne i za społeczne skutki wykonywania swojego zawodu

Efekty kształcenia: K_W01; K_W05; K_WO9 K_U02; K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski, Monika Pękalska
Prowadzący grup: Mirosław Grochowski, Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski, Monika Pękalska
Prowadzący grup: Mirosław Grochowski, Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)