Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania urbanistycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-PPU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania urbanistycznego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci sporządzając projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, poznają specyfikę poszczególnych etapów procesu tworzenia projektu urbanistycznego. Nabywają przy tym umiejętności związane z podstawowym warsztatem urbanistycznym - m.in. poznają język przekazu graficznego charakterystyczny dla tego typu opracowań oraz podstawowe elementy tkanki miejskiej środowiska mieszkaniowego zabudowy jednorodzinnej.

Pełny opis:

Studenci pracując w grupach 2 lub 3 osobowych wykonują projekt koncepcyjny zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W trakcie zajęć sporządzają analizy uwarunkowań stanu istniejącego (wizja w terenie, sporządzanie dokumentacji fotograficznej, analiza szerokiego kontekstu, mapy inwentaryzacji zagospodarowania terenu, mapy struktury użytkowania terenów i budynków, przekrój itd.). Następnie na podstawie przeprowadzonych analiz rozpoznają ograniczenia, problemy i potencjał danego terenu i formułują wytyczne do dalszych prac projektowych, które zapisują w formie graficznej tzw. koncepcji syntetycznej i sporządzają koncepcję zagospodarowania terenu, której fragment opracowują w skali bardziej szczegółowej.

Efekt końcowy pracy Studentów to 3 plansze rysowane ręcznie formatu 100x70 cm:

1 - inwentaryzacja zagospodarowania terenu (skala 1:1000), analiza szerokiego kontekstu, dokumentacja fotograficzna, przekroje (skala 1:500)

2 - struktura użytkowania terenów i budynków (skala 1:1000), wnioski tzw. koncepcja syntetyczna, inspiracje

3 - koncepcja zagospodarowania (skala 1:1000), fragment (1:500)

Plansze są poddawane ocenie stopniowo w trakcie semestru (trzy oddania), w terminach wyznaczonych na początku zajęć.

Literatura:

J. M. Chmielewski - Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast

K. Wejchert - Elementy kompozycji urbanistycznej

Ch. Alexander - Język wzorców

P. Neufert - Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego

J. M. Chmielewski - Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa

W. Korzeniewski - Budownictwo mieszkaniowe. Poradnik projektanta

W. Lenkiewicz, S. Pyrak - Konstrukcje domów jednorodzinnych i małych budynków. Projektowanie i obliczanie.

P. Paulhans, R. Rosner - Małe Zespoły mieszkaniowe, domki jednorodzinne, małe osiedla

H. Adamczewska-Wejchert - Kształtowanie zespołów mieszkaniowych

L.Farrelly - Drawing for Urban Design

B. Czarnecki - Rysunek techniczny i planistyczny

PN-B-01027: 2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

PN-EN ISO 11091: 2001 Rysunek budowlany. Projekt zagospodarowania terenu.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01; K_WO9; K_U03; K_U06; K_U07; K_U10; K_K05

Wiedza. Studenci znają poszczególne etapy procesu tworzenia projektu urbanistycznego; znają podstawy warsztatowe wykorzystywane w procesie tworzenia projektu urbanistycznego, znają kod oznaczeń graficznych używanych w procesie projektowym, znają podstawowe założenia kształtowania zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Umiejętności. Studenci potrafią wykonać podstawowe etapy procesu tworzenia projektu urbanistycznego, potrafią wyciągać wnioski z przeprowadzonych analiz uwarunkowań stanu istniejącego zagospodarowania terenu, potrafią zaprojektować prosty zespołów zabudowy jednorodzinnej, potrafią w sposób komunikatywny i estetyczny przedstawić efekty swojej pracy,

Kompetencje społeczne. Studenci potrafią współdziałać w zespole, przyjmując w nim różne role, potrafią argumentować przyjęte rozwiązania projektowe

Metody i kryteria oceniania:

Oceny cząstkowe z każdego z 3 etapów pracy (udział w konsultacjach, postęp w procesie pracy nad zadaniem, efekt końcowy w postaci planszy). Ocena końcowa – średnia z ocen cząstkowych. Nie oddanie etapu pracy w wyznaczonym terminie skutkuje obniżeniem oceny. Dopuszczalne dwie nieobecności.

Warunkiem zaliczenia jest oddanie wydrukowanych materiałów w formacie A3 - jako część składowa tzw. zeszytu urbanisty.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pękalska
Prowadzący grup: Jacek Kwiatkowski, Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pękalska
Prowadzący grup: Monika Pękalska, Tomasz Zaborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)