Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sposoby oceny i melioracji klimatu lokalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-N-SOiMK-W
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sposoby oceny i melioracji klimatu lokalnego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. zimowy
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Przyrodnicze podstawy gospodarowania 1900-5-PPG

Założenia (opisowo):

Wymagana jest podstawowa wiedza na temat przyrodniczych uwarunkowań

gospodarki przestrzennej, w tym zwłaszcza uwarunkowań klimatycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest omówienie metod oceny klimatu lokalnego na potrzeby różnych rodzajów działalności człowieka oraz możliwości jego melioracji (poprawy). Na wstępie tych rozważań przekazana zostanie wiedza na temat podstaw teoretycznych kształtowania się klimatu lokalnego.

Pełny opis:

W ramach konwersatorium przekazana zostanie wiedza na temat podstaw teoretycznych kształtowania się klimatu lokalnego, a także sposobów jego oceny i możliwości jego melioracji.

Na wstępie szczególny nacisk zostanie położony na wyjaśnienie energetycznych podstaw zróżnicowania klimatu miejscowego zarówno w odniesieniu do powierzchni silnie zmienionych przez człowieka, jak i powierzchni naturalnych.

W dalszej części konwersatorium przedstawione zostaną przykłady praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu klimatologii w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także w poprawie warunków klimatycznych już istniejących.

Uwzględnione zostaną zagadnienia związane z:

- oszacowaniem zagrożenia mieszkańców miast przez stres gorąca i możliwościami ograniczenia tego zagrożenia z pomocą Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu,

- wykorzystaniem zieleni miejskiej w kształtowaniu się klimatu lokalnego - zostaną omówione i poddane ocenie różne rozwiązania, które zastosowano w wybranych miastach Polski i świata w ramach budowy tzw. błękitno-zielonej infrastruktury,

- metodologią ocen agroklimatycznych, w tym zwłaszcza związaną z delimitacją obszarów narażonych na wystepowanie przymrozków i suszy,

- oceną i melioracją warunków bioklimatycznych w miejscowścach uzdrowiskowych, z uwzględnieniem zapisów zawartych w Operatach Uzdrowiskowych.

Nakład pracy studenta - 2 ETCS = 2 x 25 godz. = 50 godz.:

w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (N) - 35 godz.,

praca samodzielna (S) - 15 godz.

w tym:

- 30 godz. - zajęcia (konwersatorium) - N,

- 5 godz. - konsultacje - N,

- 15 godz. - przygotowanie się do zajęć - S.

Literatura:

Podstawowa:

Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa.

Hajto M. (red.), 2023, Podręcznik adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Aktualizacja 2023, IOŚ — PIB, Warszawa.

Kuchcik M., Błażejczyk K., Szmyd J., Milewski P. Błażejczyk A., Baranowski J., 2013,, Potencjał leczniczy klimatu Polski, IGiPZ PAN, Warszawa.

Łukasiewicz A. i S, 2006, Rola i kształtowanie zieleni miejskiej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań

Molga M., 1980, Meteorologia rolnicza, PWRiL Warszawa.

Paszyński J., Miara K., Skoczek J., 1999, Wymiana energii między atmosferą a podłożem jako podstawa kartowania topoklimatycznego, Dokumentacja Geograficzna, 14, IGiPZ PAN, Warszawa.

Uzupełniająca:

Bac S. (red.), 1982, Agroklimatyczne podstawy melioracji wodnych w Polsce, PWRiL, Warszawa.

Koźmiński C., Michalska B., 1999, Ćwiczenia z agrometeorologii, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Malczyk T., 2005, Wytyczne do projektowania zieleni na terenach zabudowanych, Oficyna wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W09, K_U01, K_U03, K_U05, K_K03

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- energetyczne podstawy zróżnicowania klimatycznego w skali lokalnej,

- zasady sporządzania Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu,

- rolę zieleni miejskiej w poprawie warunków klimatycznych na obszarach miejskich,

- zasady rejonizacji upraw uwaględnające zróżnicowanie agroklimatyczne w skali lokalnej,

- możliwości melioracji agroklimatycznych z wykorzystaniem narzędzi planistycznych i inżynierskich,

- zakres informacji na temat bioklimatu niezbędny w przygotowaniu operatu uzdrowiskowego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- poprawnie dobierać metody oceny klimatu lokalnego uwzględniające specyfikę rozwiązywanego problemu,

- wskazać optymalne metody melioracji klimatycznych służące rozwiązaniu określony problem,

- dzielić się zadaniami w trakcie opracowania zagadnienia w ramach pracy w grupie,

- ocenić lokalne zagrożenia termiczne na potrzeby przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu,

- wskazać wady i zalety różnych rozwiązań stosowanych w ramach błękitno-zielonej infrastruktury,

- dokonać delimitacji obszarów zagrożonych występowaniem przymrozków i suszy,

- wydzielać sezony klimatoterapeutyczne w miejscowościach uzdrowiskowych.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- krytycznej oceny nabytej wiedzy i umiejętności oraz poszerzania kompetencji zawodowych,

- podjęcia dyskusji w zakresie poprawy warunków klimatycznych w miejscach, w których stanowią one zagrożenie lub utrudnienie.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące ocenianie na podstawie wykonanych zadań.

Prowadzący przyznają punkty za wykonanie zadań,

których maksymalna liczba jest zależna od wymaganego nakładu pracy studenta.

Ocena końcowa wynika z uzyskanej sumy punktów.

Aby zdobyć zaliczenie, należy uzyskać co najmniej 55% całkowitej sumy punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Jarzyna
Prowadzący grup: Krzysztof Jarzyna, Kamil Leziak, Joanna Popławska, Elwira Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)