Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie przestrzenne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PP1
Kod Erasmus / ISCED: 02.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0731) Architektura i urbanistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się podstawowe umiejętności projektowania urbanistycznego oraz znajomość polskiego prawa lokalnego planowania przestrzennego. Niezbędna umiejętność projektowania z wykorzystaniem programów komputerowych CAD lub GIS.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w środowisku miejskim. Na zajęciach ćwiczy się techniki projektowe i planistyczne oraz zdobywa i praktycznie wykorzystuje wiedzę z zakresu projektowania urbanistycznego i wymagań prawnych planowania miejscowego.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w środowisku miejskim. Na zajęciach ćwiczy się techniki projektowe i planistyczne oraz zdobywa i praktycznie wykorzystuje wiedzę z zakresu projektowania urbanistycznego i wymagań prawnych planowania miejscowego. Ćwiczone techniki projektowe i planistyczne obejmują: rysunek odręczny, rysunek CAD lub GIS, pisanie tekstu prawnego. Na zajęciach przekazywana jest wiedza na temat sposobów wykonywania analiz planistycznych, projektowania urbanistycznego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w aspektach szczegółowych. Zakłada się posiadanie przez studenta podstawowej wiedzy na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Posiadana i zdobyta wiedza przekładana jest na bieżąco na praktykę w postaci zadań projektowych składających się na projekt planu miejscowego.

Projekty wykonywane są z założenia w zespołach 3-osobowych.

Proces projektowy składa się z 4 faz:

- analizy uwarunkowań,

- projektu urbanistycznego,

- opracowania rysunku planu,

- opracowania tekstu planu.

Wszystkie fazy projektu wykonywane są wspólnie przez wszystkich członków zespołu. Dla faz 2-4 grupy mogą wybrać kierowników fazy – osobę odpowiedzialną za koordynację pracy i podejmującą decyzje projektowe w razie rozbieżności zdań członków zespołu.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – aktualny tekst jednolity, ze zm.

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Mironowicz I.; Technika zapisu planistycznego; Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2005

4. Mironowicz I.; Struktura planu miejscowego; [w:] Jędrzejkowski P.; Wiland M. (red.); Plany, decyzje i ochrona środowiska; Zeszyt Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistycznej 2/05, Oficyna Wydawnicza ZOIU, Wrocław, 2005

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W03, K_W05 / K_U05, K_U06 / K_K01, K_K02, K_K03

Student, który zaliczy przedmiot:

- potrafi wykonać kluczowe analizy służące sporządzeniu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (K_U01, K_U07)

- posiada podstawowe umiejętności projektowania urbanistycznego (K_U03, K_U04)

- posiada podstawowe umiejętności pracy graficznej (K_U05)

- potrafi sporządzić rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (K_U03, K_U06, K_U09)

- posiada podstawową umiejętność pisania tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (K_U06, K_U09)

- potrafi zaplanować i zorganizować zespołową pracę nad tworzeniem koncepcji rozwoju wybranych obszarów (planowanie urbanistyczne) (K_U08)

- posiada wiedzę z zakresu prawa regulującego sporządzanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (K_W05, K_WO9)

- jest gotów do podjęcia odpowiedzialności związanej z realizacją zadań planistycznych lub zarządczych (K_K03)

- jest gotów do rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych zgodnie z norma-mi profesjonalnymi i etycznymi (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są wspólnie lub indywidualnie, w zależności od wyboru danego zespołu projektowego. W przypadku wybrania przez grupę kierowników faz na ocenę końcową wpływ mają dwie oceny składowe: za całość opracowania i za fazę, za którą dana osoba była odpowiedzialna. Ocena za całość opracowania jest jednakowa dla wszystkich członków zespołu. Składowymi oceny za całość opracowania są oceny z poszczególnych faz projektu. Kryteria oceny: jakość merytoryczna, poprawność formalno-prawna, czytelność, atrakcyjność i estetyka podania. Dozwolone są 3 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. Każda kolejna nieobecność obniża ocenę końcową danej osoby o 0,5 stopnia. Oddanie prac podzielone jest na 2 etapy - oddanie części analitycznej w trakcie semestru, zgodnie z harmonogramem, oddanie reszty opracowania na ostatnich zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pękalska, Tomasz Zaborowski
Prowadzący grup: Monika Pękalska, Tomasz Zaborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w środowisku miejskim. Na zajęciach ćwiczy się techniki projektowe i planistyczne oraz zdobywa i praktycznie wykorzystuje wiedzę z zakresu projektowania urbanistycznego i wymagań prawnych planowania miejscowego.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na sporządzeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w środowisku miejskim. Na zajęciach ćwiczy się techniki projektowe i planistyczne oraz zdobywa i praktycznie wykorzystuje wiedzę z zakresu projektowania urbanistycznego i wymagań prawnych planowania miejscowego. Ćwiczone techniki projektowe i planistyczne obejmują: rysunek odręczny, rysunek CAD, pisanie tekstu prawnego. Na zajęciach przekazywana jest wiedza na temat sposobów wykonywania analiz planistycznych, projektowania urbanistycznego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w aspektach szczegółowych. Zakłada się posiadanie przez studenta podstawowej wiedzy na temat miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Posiadana i zdobyta wiedza przekładana jest na bieżąco na praktykę w postaci zadań projektowych składających się na projekt planu miejscowego.

Projekty wykonywane są w zespołach 3-osobowych. W przypadku niepodzielnej liczby osób w grupie dopuszczalne są również zespoły 2-osobowe.

Proces projektowy składa się z 4 faz:

- analizy uwarunkowań,

- projektu urbanistycznego,

- opracowania rysunku planu,

- opracowania tekstu planu.

Wszystkie fazy projektu wykonywane są wspólnie przez wszystkich członków zespołu.Dla faz 2-4 wyznacza się kierowników fazy – osobę odpowiedzialną za koordynację pracy i podejmującą decyzje projektowe w razie rozbieżności zdań członków zespołu.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – aktualny tekst jednolity, ze zm.

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Mironowicz I.; Technika zapisu planistycznego; Instytut Rozwoju Miast, Kraków, 2005

4. Mironowicz I.; Struktura planu miejscowego; [w:] Jędrzejkowski P.; Wiland M. (red.); Plany, decyzje i ochrona środowiska; Zeszyt Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistycznej 2/05, Oficyna Wydawnicza ZOIU, Wrocław, 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)