Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie urbanistyczne III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PRUR3
Kod Erasmus / ISCED: 02.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0730) Architektura i budownictwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie urbanistyczne III
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Projektowanie urbanistyczne I 1900-5-PRUR1
Projektowanie urbanistyczne II 1900-5-PRUR2
Propedeutyka projektowania 1900-5-PPR
Teoria urbanistyki I 1900-5-TEUR1
Teoria urbanistyki II 1900-5-TEUR2

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci wykonują projekt zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Pełny opis:

Studenci w grupach 2-3 osobowych wykonują projekt koncepcyjny zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami na mapie zasadniczej w skali 1:2000 oraz projekt wybranej przestrzeni publicznej w skali 1:500 w jednej z kilku wybranych lokalizacji.

Studenci przechodzą przez proces projektowy samodzielnie wybierając zakres studiów i analiz dostosowując go do specyfiki danego terenu oraz wyznaczonego zadania projektowego. Swoje wybory konsultują na bieżąco z osobą prowadzącą zajęcia. Na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji, studiów i analiz formułują założenia do dalszych prac projektowych.

Projekt końcowy zawiera docelowy kształt zagospodarowania danego obszaru widziany z lotu ptaka w skali 1:2000, szczegółowy projekt fragmentu w skali 1:500 wraz z innymi elementami pomagającymi zrozumieć ich intencje projektowe.

Część analityczną wraz wnioskami do prac koncepcyjnych Studenci przedstawiają formie tekstowo-graficznej, część projektową na planszach formatu 100x70 lub 50x70.

Literatura:

1. Chmielewski J. M., 2005, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

2. Wejchert Kazimierz, 1984, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady

3. Adamczewska-Wejchert Hanna, 1995, Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Arkady.

4. Chmielewski Jan M., 1996, Niska intensywna zabudowa mieszkaniowa, Katedra Urbanistyki i Gosp. Przestrzennej Wydz. Arch. PW.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W01, K_W02 / K_U03, K_U04 / K_K03, K_K04

- ma umiejętność kształtowania prostych zespołów zabudowy wielorodzinnej z uwzględnieniem wymogów estetycznych, technicznych i prawnych.

- ma umiejętność samodzielnego doboru zakresu analiz do specyfiki danego terenu i wyznaczonego zadania projektowego.

- zna specyfikę organizacji, sposób funkcjonowania i elementy składowe danego typu środowiska zamieszkania (zespół zabudowy wielorodzinnej),

- zna specyfikę projektowania przestrzeni publicznych

- potrafi myśleć w sposób kreatywny i analityczny, wyciągać konstruktywne wnioski z przeprowadzonych analiz,

- potrafi w sposób komunikatywny i estetyczny przedstawić efekty swojej pracy w formie tekstowej i graficznej

- potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone w formie konsultacji z grupami projektowymi.

Praca w grupach 2 osobowych w przypadku nieparzystej liczby osób w grupie dopuszczona jest jedna grupa 3 osobowa.

Do wyboru 1 z 3 tematów do opracowania

Ocena pracy końcowej dokonywana jest na podstawie wartości merytorycznych wykonanych inwentaryzacji i analiz stanu istniejącego terenu (ich dobór, zakres i jakość wykonania w kontekście specyfiki danego terenu oraz zadania projektowego oraz wniosków projektowych do jakich doprowadziły), propozycji rozwiązań projektowych oraz estetyki i komunikatywności prezentacji graficznej projektu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Pękalska
Prowadzący grup: Monika Pękalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)