Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-TRSE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 3
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nie ma specjalnych założeń, które studenci muszą spełnić, aby uczestniczyć w zajęciach.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie studentom roli regionu społeczno-gospodarczego, w tym administracyjnego, we współczesnym państwie europejskim oraz we współczesnej gospodarce światowej. Zagadnienia te rozważane są zarówno w kontekście europejskim, jak i w kontekście krajowym. Ponadto, studenci zapoznają się z miejscem samorządu wojewódzkiego w polskiej polityce rozwoju społeczno-gospodarczego.

Celem ćwiczeń jest przybliżenie studentom problematyki związanej z regionem społeczno-gospodarczym (delimitacją, spójnością, programowaniem rozwoju) oraz ideą prowadzenia polityki regionalnej.

Pełny opis:

Wymagania wstępne:

Brak.

Wiedza jaką nalezy opanować, aby zaliczyć przedmiot:

1. Wiedza przekazywana na wykładzie odbywającym się synchroniczne zgodnie z planem zajęć. Do zajęć nie ma odrębnego skryptu. Pewna część wiedzy zosatnie Państwo usostępniona za pomocą platformy Kampus UW, nie zostaną tam jednak udostępnione nagrania wykładów, więc źródłem pełnej informacji jest obecność na wykładzie;

2. Literatura do przedmiotu podana w sylabusie;

3. Wiedza przekazana w trakcie ćwiczeń do przedmiotu.

Cel przedmiotu:

Treść:

Wykład:

Region - geneza i rozwój pojęcia;

Region społeczno-ekonomiczny rozwój teorii;

Polityka regionalna definicje;

Teorie rozwoju regionalnego;

Polityka regionalna Unii Europejskiej;

Polityka regionalna w Polsce;

Region administracyjny w Polsce.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia wspomagające umiejętność budowania i obrony argumentacji za wybranym stanowiskiem na temat definiowania regionów i polityki regionalnej. Ćwiczenia w prowadzeniu wymiany wiedzy na temat wybranych teorii studiów regionalnych, wspierające rozwój abstrakcyjnego myślenia o regionie społeczno-ekonomicznym oraz wzbogacające rozwój specjalitycznego dla studiów regionalnych słownictwa.

Literatura:

1. Brodecki Z. (red.) (2005), Regiony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.

2. Chojnicki Z. ,1996, Region w ujęciu geograficzno systemowym, w: Czyż T. (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7.

3. Chojnicki Z. ,1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

4. Domański R. ,2000, Miasto innowacyjne, Studia, Tom CIX, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

5. Dziewoński K. ,1967, Teoria regionu ekonomicznego, w: Przegląd Geograficzny 39, z.1, s. 25.

6. Rykiel Z. ,2001, Krytyka teorii regionu społeczno-ekonomicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.

7. Sagan I., Czepczyński M., (red), (2003), Wymiar i współczesne interpretacje regionu, Uniwersytet Gdański, Katedra Geografii Ekonomicznej, Gdańsk.

8. Sagan, I. (2007) Teorie rozwoju regionalnego i ich praktyczne zastosowanie, w: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.); Rozwój, region, przestrzeń; Warszawa

9. Kupiec T. (2009). Rola regionów w Europie w kontekście polityki spójności UE, opracowanie pokonferencyjne „Regiony - między Państwem a Europą. Modele porównawcze i perspektywy rozwoju”, Katowice, 21-22 maja 2009 r.

Efekty uczenia się:

1. Zna i rozumie rolę regionu społecznego-gospodarczego i procesy w nim zachodzące.

2. Wie jakie potrzeby w zakresie zarządzania generują procesy zachodzące w regionie.

3. Zna i rozumie rolę samorządu na szczeblu regionalnym w krajowej polityce rozwoju oraz rozumie podstawowe różnice w tym zakresie pomiędzy regionami w różnych krajach europejskich.

4. Potrafi rozpoznać i analizować procesy społeczno-gospodarcze zachodzące w regionie, wyjaśnić ich przyczyny, wzajemne powiązania.

5. Potrafi w jasny sposób przekazać wyniki swoich analiz dotyczących procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz zaprezentować je różnym grupom odbiorców.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem. Forma egzaminu zmienia się w różnych latach akademickich, dlatego szczegółowa informacja podana jest w sekcji sylabusa dotyczącej danego cyklu akademickiego i na wykładzie. Możliwe są trzy opje: egzamin pisemny w sali, egzamin pisemny zdalny przez platformę Kampus UW, oraz egzamin ustny w sali.

Wszystkie procedury związane z egzaminem prowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Dydaktyczej dotyczącej przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku gospodarka przestrzenna (dostępna na stronie interentowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych).

Nie przewiduję terminu zerowego.

Na ostateczną ocenę składa się 40% oceny uzyskanej z ćwiczeń oraz 60% oceny uzyskanej z egzaminu pisemnego z wykładu.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Przysługuje Państwu jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Większa liczba nieobecności jest równoznaczna z niezaliczeniem ćwiczeń, a w konsekwencji z brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu z wykładu.

Dokładne instrukcje na temat zaliczenia ćwiczeń zostaną przekazane na pierwszych zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szmigiel-Rawska
Prowadzący grup: Anna Dąbrowska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Justyna Ślawska
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szmigiel-Rawska
Prowadzący grup: Joanna Krukowska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Sylwia Waruszewska, Piotr Żuber
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.