Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zapis historii kultury materialnej w krajobrazie Gór Swiętokrzyskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-ZHKM-WH
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zapis historii kultury materialnej w krajobrazie Gór Swiętokrzyskich
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty humanistyczne Wydziału Geografii
Przedmioty opcjonalne WGSR
Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
gospodarka przestrzenna
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone są dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu geografii fizycznej i gospodarki przestrzennej.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbędą się w formie zdalnej.

Środowisko przyrodnicze Gór Świętokrzyskich. Budowa geologiczna, geomorfologia, gleby, klimat, wody powierzchniowe. Góry Świętokrzyskie jako region - podział na jednostki.

Surowce mineralne Gór Świętokrzyskich i ich eksploatacja w okresie pradziejowym, czasach historycznych i współcześnie. Kamieniołomy świętokrzyskie (m.in. Kadzielnia, Ślichowice, Wietrznia, Rzepka). Przemiany rzeźby powierzchni wywołane zmianami klimatu i działalnością gospodarczą człowieka w holocenie. Palinologiczne ślady obecności człowieka.

Człowiek w Górach Świętokrzyskich - początki rolnictwa (neolit), górnictwo i metalurgia epok brązu i żelaza (m.in. Miedzianka, Nowa Słupia), rozwój stałego osadnictwa w średniowieczu. Rolnictwo i przemysł w regionie świętokrzyskim. Toponomastyka. Etnografia obszaru Świętokrzyskiego.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują swoim zakresem następujące zagadnienia:

Środowisko przyrodnicze Gór Świętokrzyskich. Budowa geologiczna, geomorfologia, gleby, klimat, wody powierzchniowe. Góry Świętokrzyskie jako region - podział na jednostki.

Surowce mineralne Gór Świętokrzyskich i ich eksploatacja w okresie pradziejowym, czasach historycznych i współcześnie. Kamieniołomy świętokrzyskie (m.in. Kadzielnia, Ślichowice, Wietrznia, Rzepka). Przemiany rzeźby powierzchni wywołane zmianami klimatu i działalnością gospodarczą człowieka w holocenie. Palinologiczne ślady obecności człowieka.

Człowiek w Górach Świętokrzyskich - początki rolnictwa (neolit), górnictwo i metalurgia epok brązu i żelaza (m.in. Miedzianka, Nowa Słupia), rozwój stałego osadnictwa w średniowieczu. Rolnictwo i przemysł w regionie świętokrzyskim. Toponomastyka. Etnografia obszaru Świętokrzyskiego.

Wycieczki.

Okolice Chęcin. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy (m.in. Góra Zamkowa, Góra Zelejowa, Góra Rzepka, Miedzianka, Jaskinia Raj, rezerwaty kieleckie: Kadzielnia, Ślichowice, Wietrznia, Karczówka).

Pradzieje i czasy historyczne regionu Świętokrzyskiego: Krzemionki Opatowskie, Nowa Słupia, Święty Krzyż, śladami Cystersów.

Literatura:

Gardziel Z., 1992, Góry Świętokrzyskie. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Wyd. UMCS, Lublin.

Kaczanowski P., Kozłowski J.K., Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.). Wielka Historia Polski t.1. Wyd. Fogra.

Klimaszewski M., 1972, Geomorfologia Polski. T.1. Polska Południowa, Góry i Wyżyny. PWN, Warszawa.

Lindner L. (red.), 1992, Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. Wydawnictwo PAE, Warszawa.

Mityk J., 1995, W Góry Świętokrzyskie. WSIP. Warszawa

Stupnicka E., Stemień-Sałek M., 2001, Poznajemy Góry Świętokrzyskie. Wycieczki Geologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Tunia K. (red.), 1997, Z archeologii Małopolski. Historia i stan badań zachodniomałopolskiej wyżyny lessowej. IAiE PAN, Kraków.

Efekty uczenia się:

Najważniejsze kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W04 zna rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz rozumie wzajemne związki przyroda-społeczeństwo

K_W05 zna koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi

K_W06 ma rozszerzoną wiedzę o najważniejszych problemach przyrodniczych i społecznych współczesności w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje

K_W13 ma wiedzę o najnowszych trendach w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce

Umiejętności:

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego

K_U06 Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach

K_U07 potrafi opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko

Kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny

K_K05 rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. ma podstawowe wiadomości z zakresu środowiska przyrodniczego oraz historii zagospodarowania Gór Świętokrzyskich.

2. zna główne fazy aktywności gospodarczej człowieka w regionie świętokrzyskim oraz ich skutki w środowisku.

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi podać genezę głównych typów skał występujących w Górach Świętokrzyskich oraz jakie jest ich ich znaczenie gospodarcze.

2. potrafi powiązać gospodarczą działalność człowieka w przeszłości (rozwój rolnictwa, metalurgii pradziejowej, wylesienia) ze skutkami morfologicznymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych z zakresu zastosowania interdyscyplinarnych metod badawczych w geografii fizycznej i społeczno-gospodarczej.

2. rozumie znaczenie szczegółowych badań interdyscyplinarnych w ocenie dynamiki zmian środowiska przyrodniczego.

Nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach - 40 godzin

Przygotowanie prezentacji - 10 godzin

Łącznie – 50 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie wygłoszonej prezentacji (indywidualnie lub w grupie 2 osobowej) oraz aktywnego udziału w zajęciach. Lista tematów do wyboru zostanie wysłana w tygodniu poprzedzającym zajęcia. Prezentacje (na około 20-25 minut) należy przygotować korzystając z zasobów internetowych (z odpowiednimi powołaniami) i dostępnej literatury.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)