Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jakościowe metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-JMBS-ZST-OW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jakościowe metody badań społecznych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami stosowania jakościowych metod badawczych w badaniach społecznych. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi metodami jakościowymi takimi jak indywidualny wywiad pogłębiony, grupa fokusowa, analiza dokumentów/danych zastanych oraz poszczególnymi etapami planowania oraz realizacji badania jakościowego.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami stosowania jakościowych metod badawczych w badaniach społecznych. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi metodami jakościowymi takimi jak indywidualny wywiad pogłębiony, grupa fokusowa, analiza dokumentów/danych zastanych oraz poszczególnymi etapami planowania oraz realizacji badania jakościowego.

Zajęcia mają charakter konwersatoryjny z elementami ćwiczeń praktycznych. W trakcie zajęć uczestnicy poznają podstawy metodologii badań na podstawie lektury wybranych tekstów, a także spróbują własnych sił przy pisaniu szkicu scenariusza, transkrypcji wywiadów, analizie zebranych danych oraz moderowaniu wywiadu.

Literatura:

Jemielniak D. (2012). Badania jakościowe.Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. (wybrane rozdziały)

Kvale S. (2010). Prowadzenie wywiadów. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. (wybrane rozdziały)

Silverman D. (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. (wybrane rozdziały)

Barbour R. (2011). Badania fokusowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. (wybrane rozdziały)

Buttolph Johnson J., Reynolds H.T, Mycoff J.D (2010). Metody badawcze w naukach politycznych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN. (wybrane rozdziały)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student potrafi:

­ zastosować odpowiednie metody jakościowe niezbędne do rozwiązania wybranego problemu badawczego, rozumie jak posługiwać się danymi jakościowymi,

­ zaprojektować proces badawczy i przygotować narzędzia badawcze,

­ poprowadzić wywiad pogłębiony, zna różne techniki moderowania.

­ wie, jak przetwarzać i interpretować dane jakościowe.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieobecność, niezależnie od jej przyczyn, kolejne wymagać będą nadrobienia omawianych treści w uzgodnionej formie. W tej sprawie student jest zobowiązany skontaktować się z prowadzącą niezwłocznie po powrocie na zajęcia. Wymagana jest obecność na ponad połowie zajęć.

Uczestnicy mają obowiązek czytania lektur, zgodnie z programem zajęć. Lektury będą podstawą do dyskusji na zajęciach oraz wykonywania ćwiczeń praktycznych. Możliwe są niezapowiedziane formy pisemnego sprawdzenia znajomości lektur w trakcie semestru.

W trakcie semestru studenci będą mieli do wykonania prace domowe związane z wybranymi elementem realizacji badania jakościowego.

Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie pracy w trakcie semestru (60%) oraz kolokwium końcowego (40%).

W ramach oceny pracy bieżącej punktowana będzie

- aktywność na zajęciach i forum internetowym potwierdzająca przygotowanie do zajęć – 20%

- praca domowa indywidualna -20%

- praca domowa grupowa – 20%

Kolokwium końcowe składać się będzie z części testowej potwierdzającej znajomość podstawowych pojęć i metod omawianych w trakcie kursu oraz zadań problemowych potwierdzających umiejętność praktycznego ich zastosowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wirginia Aksztejn
Prowadzący grup: Wirginia Aksztejn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.