Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie przestrzenne jako komponent społecznego wytwarzania przestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-2-6MP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne jako komponent społecznego wytwarzania przestrzeni
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarne - sem. 2
Studia Miejskie, II semestr, Moduł Przestrzenny
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są problematyce planowania przestrzennego. Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych planowanie przestrzennego i problemów związanych z praktycznym wdrażaniem różnych podejść i koncepcji. W czasie zajęć studenci poznają system planowania przestrzennego w Polsce. Omówione zostaną także rozwiązania instytucjonalne i organizacyjne stosowane w innych krajach. Praktyka planowania przestrzennego powiązana jest z modelem zarządzania i organizacją administracji publicznej w różnych krajach. W czasie zajęć studenci poznają rozkład kompetencji i odpowiedzialności w zakresie planowania przestrzennego między różne szczeble administracji oraz kwestie związane z partycypacja społeczną w planowaniu przestrzennym.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów co umożliwi studentom zastosowanie uzyskanych informacji w rozwiązywaniu zadanych problemów planistycznych. Problemy te wiązać się będą z różnymi sferami zagospodarowania przestrzennego związanymi m.in. z odnową miasta, rewitalizacją i rehabilitacją. W ramach przedmiotu kontynuowane będą prace nad projektem: Rytm życia miasta.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci poznają teoretyczne podstawy planowania przestrzennego oraz organizację i funkcjonowanie systemu planowania przestrzennego w Polsce. W czasie zajęć kwestie teoretyczne powiązane będą z praktyka programowania rozwoju miast i rolą planowania przestrzennego jako instrumentu realizacji różnych zamierzeń związanych z organizacją przestrzeni. Zajęcia podzielone będą na cztery następujące część:

Część 1. Wykłady: System planowania przestrzennego w Polsce

W trakcie wykładu omówione zostaną podstawy teoretyczne planowania przestrzennego na poziomie lokalnym w tym zagadnienia związane ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (podstawy prawne, zakres, struktura, proces sporządzania, sposób wykorzystania) oraz Decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i Decyzji o pozwoleniu na budowę. Omówione zostaną szczegółowo relacje pomiędzy tymi dokumentami i związane z nimi konsekwencje dla ładu przestrzennego. Poruszone zostaną również kwestie problemów z kształtowaniem ładu przestrzennego na poziomie lokalnym wynikające z obowiązującego systemu planowania. Wszystkie zagadnienia będą omawiane na przykładzie Warszawy.

Część 2. Ćwiczenia: Przestrzeń miasta jako tworzywo i produkt

W trakcie ćwiczeń studenci będą zapoznawać się z praktycznym wymiarem planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Poznają specyfikę korzystania ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz charakterystyczny dla nich kod graficzny. Będą mieli okazję wykorzystać tą wiedzę, odpowiednio interpretując zapisy Planu Miejscowego dla danego terenu i stosując je przy sporządzaniu koncepcji projektu zabudowy mieszkaniowej. Wielość rozwiązań projektowych dla tego samego terenu, sporządzonych w oparciu o ten sam dokument uzmysłowi studentom specyfikę zapisów Miejscowego Planu.

Część 3. Warsztaty: Odnowa miasta – współczesne podejścia i praktyki

W czasie warsztatów studenci zapoznają się z problematyka degradacji i odnowy miast. Poznają metody delimitacji obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji w mieście. Poznają regulacje prawne dotyczące rewitalizacji w Polsce.

Część 4. Projekt: Rytm funkcjonowania miasta

Kontynuacja projektu, którego celem jest zdiagnozowanie rytmu życia wybranego fragmentu miasta. Podsumowanie przeprowadzonego badania: ocena sposobu funkcjonowania obszaru, przygotowanie rekomendacji zmian i usprawnień w celu wykorzystania walorów obszaru i eliminacji zdiagnozowanych dysfunkcji w organizacji przestrzeni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: Mirosław Grochowski, Julita Łukomska, Maciej Misztal, Monika Pękalska, Katarzyna Wojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Wykład specjalizacyjny, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Grochowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)