Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje, struktury i technologie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-3-4MEP-3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje, struktury i technologie
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejsie, stacjonarne - sem. 3
Studia Miejskie, III i IV semestr, Moduł Ekonomiczno-Polityczny
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest ukazanie systemu instytucjonalno, technologiczno-gospodarczego tworzącego rdzeń bazy ekonomicznej i rynku pracy we współczesnej metropolii.

Celem warsztatu jest przeprowadzenie autorskiego projektu badawczego przez studentów.

Pełny opis:

WYKŁAD: Punktem wyjścia do rozważań teoretycznych jest podejście zakorzenione w koncepcjach ekonomii instytucjonalnej uwzględniające elementy analizy funkcjonalnej, sieciowej i socjologicznej. Treść zajęć będzie oparta na najnowszych wynikach badań prowadzących. W ramach zajęć wykładowych planujemy wychodzenie na zajęcia terenowe do kluczowych przestrzeni gospodarki opartej na wiedzy w Warszawie.

WARSZTAT: Badanie będzie oparte o ilościowe metody badawcze i samodzielnie przygotowany zestaw danych ilościowych. Warsztat pozwoli na praktyczne wykorzystanie umiejętności konceptualizacji, operacjonalizacji, planowania i analizy dużych baz danych w oparciu o metody ilościowe i przestrzenne.

Literatura:

1. Capello Roberta, Džubáková Martina, Eparvier Patrick, Lanoix Karine, Lenzi Camilla, Mikheeva Olga, Nausedaite Reda, Noguera Laura, Olechnicka Agnieszka, Oriol Biosca, Radosevic Slavo, Rodrigo Rafa, Romanainen Jari, Smętkowski Maciej, Rehák Štefan, Šipikal Miroslav, UlieuInputs Andreu (2020) Technological Transformation & Transitioning of Regional Economies, Luksemburg: ESPON.

2. Evers David i inni (2020) Sustainable Urbanization and land-use Practices in European Regions - ESPON SUPER Main Report, Luxembourg: ESPON ECTG.

3. Olechnicka Agnieszka (2020) Rola nauki w procesie ewolucji polityki inteligentnych specjalizacji w Unii Europejskiej. Zagadnienia naukoznawstwa, vol 55, I (219) 2019, ss. 95-101.

4. Smętkowski Maciej, Celinska-Janowicz Dorota, Wojnar Katarzyna (2019) Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii. Struktura, funkcje i powiązania obszarów biznesu w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, p. 345.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: analiza wyzwań i ryzyk instytucjonalnych, strukturalnych i technologicznych wybranego obszaru gospodarki miejskiej

Ćwiczenia: analiza ilościowa w oparciu o samodzielnie opracowaną bazę danych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)