Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-CB-M-D1EKIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia informacji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Cyberbezpieczeństwo - DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu mikroekonomii.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wiadomości: poznanie podstaw teoretycznych i praktyki ekonomiki informacji, identyfikacja i wykorzystanie źródeł informacji oraz potrzeb informacyjnych w procesach decyzyjnych w skali organizacji i całej gospodarki. Umiejętności: Praktyczne zastosowanie metod i technik ekonomiki informacji do identyfikacji źródeł informacji oraz wykorzystania informacji w procesach decyzyjnych i predykcji zdarzeń.

Pełny opis:

Konwersatorium

Informacje jako kategoria ekonomiczna. Przedmiot zainteresowania ekonomii informacji. System informacyjny jako system ekonomiczny. Rynek informacji i jego regulacje. Asymetria informacji. Zarządzanie informacją. Zastosowanie metod i mierników opracowanych przez ekonomikę informacji do oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Elementów ekonomiki informacji w zarządzaniu informacją. Informacja i jej wpływ na procesy gospodarcze i społeczne. Koszt i wartość informacji.

Literatura:

1. Żelazny R., Ekonomika informacji - przedmiot i zakres badawczy, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 176, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

2. Dziuba T.D.: Metody ekonomiki sektora informacyjnego. Difin, Warszawa 2007.

3. Hetmański M. (2013), Epistemologia informacji, Copernicus Center Press, Kraków.

4. Oleński J.: Ekonomika informacji. Metody. PWE Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą ekonomii informacji i wykorzystania informacji w procesach gospodarczych.

W zakresie umiejętności:

Student potrafi klasyfikować i wykorzystywać właściwe informacje w procesach podejmowania decyzji i planowania przedsięwzięć. Potrafi analizować informacje (dane ilościowe i jakościowe) z wykorzystaniem narzędzi statystycznych.

W zakresie kompetencji społecznych:

Student umie rozpoznać i zdefiniować wpływ ekonomii informacji i samej informacji na aspekty działalności gospodarczej i społecznej. Student posiada kompetencje do twórczego poszukiwania i definiowania relacji między informacja a wartością procesów, na które wpływa.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - esej

Ocena niedostateczna:

Student nie rozumie zagadnień i nie posiada wiedzy z przedmiotu w zakresie nieprzekraczającym 60% wiedzy i umiejętności wymaganych na przedmiocie

(mniej niż 60%)

Zakres ocen 3-3,5:

Student posiada wiedzę oraz opanował umiejętności w ramach przedmiotu w zakresie dostatecznym.

(pomiędzy 61% a 75%)

Zakres ocen 4-4,5:

Student posiada wiedzę oraz opanował umiejętności w ramach przedmiotu w zakresie dobrym.

(pomiędzy (76% a 89%)

Ocena bardzo dobra:

Student posiada wiedzę oraz opanował umiejętności w ramach przedmiotu w zakresie bardzo dobrym.

(powyżej 90%)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kurpik-Pawlicki
Prowadzący grup: Tomasz Kurpik-Pawlicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)