Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Political Philosophy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-ERASMUS-POPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Political Philosophy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

The course will be divided in two parts.The first one will focus on general questions concerning philosophy, modernity and politics, addressing the problems of changing models of rationality and exploring different patterns of understanding, referring to the experience of modernity. The second one will cover the field of fundamental dilemmas, underpinning current political controversies and debates.

Skrócony opis:

The course is intended as a study covering the field of fundamental concerns and problems, guiding our understanding of politics, such as knowledge, rationality and its limits, freedom, identity, authority, community, moral order, justice. It is designed to invite reflection exploring the meaning of political order, stressing its complex character, addressing different discourses, offering various and often conflicting insights into the realm of politics. It will try to address – at the same time – the conceptions of knowledge (experience of thinking) and the conceptions of reality.

Pełny opis:

1. Studying politics: between philosophy, science and interpretation.

(R. Rorty, Philosophy as science, as metaphor, and as politics, in: Essays on Heidegger

and Others. Philosophical Papers, vol. 2, Cambridge University Press 1991)

Thinking and knowledge

2. Sources of knowledge and the problem of political order. Fundamental controversy: Plato

and Aristotle.

W. Guthrie, The Greek Philosophers, p. 75 – 85, 116 – 121, 140 - 145

3. Nihilism - thinking in the shadow of Nietzsche. The project of the Enlightenment and its

erosion (the will to truth and the will to illusion).

(S. Filipowicz, Truth and the Will to Illusion, Peter Lang 2018, 55 – 85; S. Filipowicz,

Does Truth Have a Future? http://journals.pan.pl/dlibra/publication/132223/edition/115516/content)

The problem of political order

4. Paradoxes of rationality: freedom in an “iron cage of rationality” ( Hobbes, Weber,

Foucault).

(A. Sica, Rationalization and culture, The Cambridge Companion to Weber, Cambridge University Press 2000; J. Rouse, Power/knowledge, in: The Cambridge Companion to Foucault, Cambridge University Press 1994)

5. Liberalism: from politics of freedom to antipolitics (therapy culture)

(F. Furedi, Therapy Culture. Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age, Routlege

2004, Introduction)

p. 1 – 23. S. Filipowicz, Democracy. The Power of Illusion, Peter Lang 2013, p. 113 –

141

6. Life after liberalism: identity politics and political mythology. The

crash of neoliberal illusion and the rise of populist fever. (F. Fukuyama, Identity. The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Profile Books 2018, Chapters: 1 – 6

7. Where are we heading for?

D. Runciman, The Confidence Trap, Princeton University Press 2018, p. 293 - 327

Literatura:

S. Filipowicz, Truth and the Will to Illusion, Peter Lang 2018

S. Filipowicz, Democracy - the Power of Illusion, Petar Lang, 2013

F. Fukuyama, Identity.The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, London 2018

Plus: readings indicated above

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 specyfikę nauk społecznych na tle innych nauk oraz charakter nauk o polityce i ich miejsce w obszarze nauk społecznych. P6S_WG

K_W02 rolę człowieka w życiu społecznym w perspektywie historycznej i współczesnej oraz w wymiarze politycznym, ekonomicznym (w tym również w odniesieniu do działalności zawodowej i przedsiębiorczości) i kulturowym, a także jego interakcje z najbliższym otoczeniem oraz struktury, w ramach których odbywają się te interakcje, wraz z ich zmianami. P6S_WK

Umiejętności: absolwent potraf

iK_U03 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o polityce oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki. P6S_UW

K_U04 wskazać i wyjaśnić zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego; umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej. P6S_UW

K_U05 uczyć się całe życie oraz uzupełniać wiedzę, a także doskonalić i poszerzać umiejętności zawodowe. P6S_UU

K_U06 wskazać założenia różnych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność oraz dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi. P6S_UW

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. P6S_KO

Metody i kryteria oceniania:

Rozwijanie umiejętności myślenia opartej na interpretacji - wspólna analiza tekstów oraz problemów, do których się one odnoszą. Dyskusja - rozważania mające na celu ukazanie kluczowej roli dylematów, decydujących o kierunkach interpretacji i charakterze wątpliwości wynikających ze stanu badań, a także określonej tradycji myślenia, dotyczącej spornych materii.

Kryteria:

znajomość analizowanego materiału

uczestnictwo w dyskusjach

esej zaliczeniowy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)