Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesność i polski spór o tożsamość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-NPST-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nowoczesność i polski spór o tożsamość
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z najistotniejszymi dylematami, uwikłanymi w refleksję dotyczącą sensu przemian, które symbolizuje pojęcie nowoczesności i które nabrały kształtu w kręgu doświadczeń związanych z utratą niepodległości i staraniami związanymi z tworzeniem programów mających udzielić odpowiedzi na fundamentalne pytanie - kim jesteśmy i kim powinniśmy się stać podejmując wysiłek samookreślenia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Analiza materiału historycznego usytuowana na pograniczu rozważań z zakresu historii myśli politycznej, antropologii historycznej i filozofii polityki, pozwalająca skupić uwagę na zasadniczych pytaniach dotyczących doświadczeń związanych z presją przemian historycznych obejmujących sferę geopolityki, polityki,stylów myślenia i moralności, kreujących nowe realia społeczne i narzucających potrzebę przemyślenia i ustalenia nowych kodów tożsamości, uwzględniających wyzwania, które symbolizuje pojęcie nowoczesności. Materiał obejmuje okres od przełomu XVIII i XIX stulecia, do przełomu wieku XIX i XX-ego. Celem głównym jest przeanalizowanie powstawania nowego "imaginarium" tożsamości.

Pełny opis:

1. Pytania historyczne i doświadczenie myślenia - hermeneutyka tożsamości.

Czy Polska tkwi nadal w XIX stuleciu?

2. My - pomiędzy napiętnowaniem, wykluczeniem i epifaniami rodzimości

Konstruowanie obrazu: konfrontacja Wschodu i Zachodu.

3. Nowoczesność - inicjacja i trauma:

Oświecenie, konfederacja barska, rozbiory, Konstytucja, Targowica.

4. Reakcje:

Romantyzm – sprzeciw wobec Zachodu i nowoczesności. Polityka

fantazmatów –

gorączka insurekcyjna. Odkrywanie słowiańskości - pomiędzy Wschodem i

Zachodem.

5. Reakcje:

Pozytywizm: czyli Polacy i Indianie. Obrazy i koncepcje:

postęp, wiara w naukę, liberalizm, tradycja pracy organicznej. Zagadnienie

modernizacji naśladowczej.

6. Reakcje:

Konserwatyzm - paradoksy polskiego konserwatyzmu. Odrzucenie tradycji

insurekcyjnej.

Kontynuacja konserwatyzmu jako falsyfikat i parodia. Problem kolonizowania

tradycji patriotycznej.

7. Epopeja Polski zdziecinniałej: Brzozowski i Gombrowicz.

8. Nacjonalizm – splot wiary i polityki: obsesja katolickiego państwa narodu

polskiego.

Literatura:

T. Kizwalter, Polska nowoczesność. Genealogia, Warszawa 2020

S. Filipowicz, Badania polskiej myśli politycznej i problem świadomości efektywnodziejowej, "Myśl polityczna/Political Thought", nr 1/2019

L. Wolff, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, Kraków 2020

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 specyfikę nauk społecznych na tle innych nauk oraz charakter nauk o polityce i ich miejsce w obszarze nauk społecznych.

K_W02 rolę człowieka w życiu społecznym w perspektywie historycznej i współczesnej oraz w wymiarze politycznym, ekonomicznym (w tym również w odniesieniu do działalności zawodowej i przedsiębiorczości) i kulturowym, a także jego interakcje z najbliższym otoczeniem oraz struktury, w ramach których odbywają się te interakcje, wraz z ich zmianami.

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U03 wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o polityce oraz powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki.

K_U06 wskazać założenia różnych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność oraz dostrzegać relacje między polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi.

K_U07 posługiwać się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami w obszarze związanym z działalnością publiczną oraz dostrzegać i analizować dylematy etyczne.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K01 aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie; potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy: analiza materiału objętego programem. Wspólne dyskusje, odnajdywanie dylematów i sporów interpretacyjnych. Kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy z tekstem naukowym i precyzyjnego formułowania własnych poglądów.

Kryteria oceny:

Przygotowanie do zajęć, udział w zajęciach - uczestnictwo w dyskusjach.

Esej zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Filipowicz
Prowadzący grup: Stanisław Filipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)