Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie zaawansowanych badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-PZBN
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie zaawansowanych badań naukowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

1. Wymagana jest bardzo dobra znajomość podstaw metodologii ogólnej oraz metod ilościowych i jakościowych, 2. Kurs prowadzony w języku angielskim. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przedmiocie jest znajomość języka na poziomie B2 lub (najlepiej) wyższym. 3. UWAGA: Przedmiot jest przeznaczony wyłącznie dla studentów którzy 1 października br. rozpoczną naukę na I roku dowolnego magisterskiego kierunku studiów prowadzonego na naszym wydziale. OBOWIĄZUJE SPECJALNA PROCEDURA REJESTRACJI, PROSZĘ WYPEŁNIĆ FORMULARZ DOSTĘPNY POD TYM ADRESEM


https://forms.gle/Bi9wKw1v4hdtkNqE6


BEDZIE ON OTWARTY DO 26 WRZEŚNIA. NASTĘPNEGO DNIA PRZYJĘTE OSOBY OTRZYMAJĄ DALSZE INSTRUKCJE. NIE MA MOŻLIWOŚCI BEZPOŚREDNIEJ REJESTRACJI PRZEZ USOS.

Skrócony opis:

Celem niniejszego przedmiotu jest wprowadzenie studentów w zaawansowane zagadnienia związane z projektowaniem badań naukowych.

Pełny opis:

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, ale także inicjatywy strategiczne UW i WNPiSM stawiają jako cel włączanie studentów w badania naukowe. Jednym ze sposobów aby to umożliwić powinno być tworzenie fakultatywnych kursów metodologicznych, otwartych dla małej grupy studentów wykazujących ambicje naukowe znacznie wykraczające poza program studiów. Ten cel przyświeca propozycji uruchomienia kursu pt. Projektowanie zaawansowanych badań naukowych, który stanowi inicjatywę Katedry Metodologii Badań nad Polityką WNPiSM UW.

W ramach zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Myśląc jak politolog

2. Logika metod ilościowych

3. Logika metod jakościowych

4. Jak napisać projekt badawczy

5. Jak opublikować artykuł naukowy

Kurs będzie przydatny wszystkim studentom studiów magisterskich, którzy mają ambicje dalszego rozwoju naukowego. Podkreślić należy zaawansowany poziom przedmiotu oraz jego nastawienie na udoskonalanie umiejętności. Jego program stanowi uzupełnienie w stosunku do obecnie prowadzonych przedmiotów, w tym zwłaszcza seminariów i proseminariów magisterskich.

Warsztatowa natura zajęć wymaga ograniczenia liczby uczestników do 8 osób. Przeprowadzona zostanie rekrutacja, której kryteriami głównymi, choć niewyłącznymi, będą: średnia ocen ze studiów licencjackich, średnia ocen z wybranych przedmiotów metodologicznych na studiach licencjackich i magisterskich, oceny i recenzje pracy licencjackiej.

Kurs będzie prowadzony wspólnie przez pracowników WNPiSM wyróżniających się znaczącymi osiągnięciami w pracy naukowej: prof. ucz. dr hab. Annę Kurowską, prof. ucz. dr hab. Annę Wojciuk, prof. ucz. dr hab. Wojciecha Gagatka, dr hab. Natalię Letki oraz dr. Kamila Ławniczaka.

Literatura:

Literatura zostanie podana w późniejszym terminie i będzie obejmowała przede wszystkim teksty anglojęzyczne.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

ZNA I ROZUMIE:

w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej właściwe dla programu kształcenia (P7S_WG)

POTRAFI:

wykorzystywać posiadaną wiedzę

– formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy i innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych (ICT) (P7S_UW)

JEST GOTÓW DO:

krytycznej oceny odbieranych treści;

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (P7S_KK)

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna stanowiąca projekt badania naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Gagatek, Natalia Garner, Anna Kurowska, Kamil Ławniczak, Anna Wojciuk
Prowadzący grup: Wojciech Gagatek, Natalia Garner, Anna Kurowska, Kamil Ławniczak, Anna Wojciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)