Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Sociology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-L-D1INSO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Sociology
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nie dotyczy - kurs wstępny dla 1 roku studiów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci poznają kluczowe teorie i pojęcia socjologiczne istotne z punktu widzenia nauk o polityce. W szczególności, nacisk zostanie położony na umiejętności zrozumienia i interpretowania danych empirycznych poprzez odniesienie teorii socjologicznych do kontekstu empirycznego. Tematy będą omawiane w sposób wieloaspektowy, z uwzględnieniem podejścia strukturalistycznego, instytucjonalizmu i teorii konfliktu.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą 13 tematów pogrupowanych w 3 główne bloki tematyczne: jednostka i społeczeństwo, stratyfikacja i instytucje społeczne. Pierwsze zajęcia zostaną poświęcone socjologii jako dyscyplinie naukowej i przeobrażeniom, które przechodziła na przestrzeni lat. Zajęcia zakończą się powtórzeniem materiału.

Literatura:

Anthony Giddens, Sociology, Cambridge: Polity Press 2009.

John J. Macionis, Sociology, Upper Saddle River, NJ : Pearson-Prentice Hall 2005.

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą podstawowych koncepcji i teorii socjologicznych, które są istotne z punktu widzenia nauk o polityce, z uwzględnieniem podejścia naukowego. Nauczą się stosować je do analizowanych danych i przypadków. Zyskają głębsze i bardziej systematyczne zrozumienie procesów społecznych zachodzących w Europie i na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Garner
Prowadzący grup: Natalia Garner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Studenci poznają kluczowe teorie i pojęcia socjologiczne istotne z punktu widzenia nauk o polityce. W szczególności, nacisk zostanie położony na umiejętności zrozumienia i interpretowania danych empirycznych poprzez odniesienie teorii socjologicznych do kontekstu empirycznego. Tematy będą omawiane w sposób wieloaspektowy, z uwzględnieniem podejścia strukturalistycznego, instytucjonalizmu i teorii konfliktu.

Pełny opis:

Zajęcia obejmą 13 tematów pogrupowanych w 3 główne bloki tematyczne: jednostka i społeczeństwo, stratyfikacja i instytucje społeczne. Pierwsze zajęcia zostaną poświęcone socjologii jako dyscyplinie naukowej i przeobrażeniom, które przechodziła na przestrzeni lat. Zajęcia zakończą się powtórzeniem materiału.

1. Introduction. Sociology: Theoretical inspirations

Giddens, Chs. 1-4; Macionis, Chs. 1-2

Individual and society

2. Culture: symbols, ideas, values and norms

Macionis, Ch. 3

3. Socialization

Giddens, Ch. 6; Macionis, Ch. 5

4. Groups, networks and organization

Giddens, Ch. 5, 16; Macionis, Chs. 6-7

5. Deviance, crime and control

Giddens, Ch. 19; Macionis, Ch. 9

Stratification

6. Social stratification

Giddens, Ch. 9; Macionis, Ch. 10-11

7. Global inequalities

Giddens, Ch. 11; Macionis, Ch. 12

8. Race and ethnicity

Giddens, Ch. 13; Macionis, Ch. 14

9. Gender and sexualities

Giddens, Ch. 12; Macionis, Ch. 13

Social institutions

10. Government

Giddens, Ch. 20; Macionis, Ch. 17

11. Work and economy

Giddens, Ch. 18; Macionis, Ch. 16

12. Families

Giddens, Ch. 7; Macionis, Ch. 18

13. Religion

Giddens, Ch. 14; Macionis, Ch. 19

14-15. Revision

Literatura:

Anthony Giddens, Sociology, Cambridge: Polity Press 2009.

John J. Macionis, Sociology, Upper Saddle River, NJ : Pearson-Prentice Hall 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)