Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Comparative Political Parties

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-ANG-L-D4COPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Comparative Political Parties
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne -ANG-DZIENNE I STOPNIA - 4 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia
geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
informatyka
ochrona środowiska
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Comparative Political Systems 2102-ANG-L-D3CPSY

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem kursu ważne jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat współczesnych systemów politycznych i procesów politycznych, a także idei i kwestii, które ukształtowały współczesną politykę. Koncepcje prawa konstytucyjnego, teoria konstytucji, rodzaje konstytucji. Instytucje polityczne w perspektywie porównawczej. Główne cechy różnych modeli systemów politycznych (w reżimach demokratycznych i niedemokratycznych). Prezidentionalizacja polityki. Modele rządów. Struktura instytucji politycznych. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w perspektywie porównawczej (rodzaje, modele i funkcje głów państw, rządów, parlamentów, znajomosć procesów politycznych zachodzących w państwie). Istotna jest znajomość istoty prawa wyborczego; koncepcji prezydencjalizacji polityki, istoty i różnic miedzy dwuizbowością a jedmoizbowością; centralizacją a decentralizacją.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Chociaż mówi się, że partie polityczne są historią, jasne jest, że tak nie jest, a "wiadomości o ich śmierci były mocno przesadzone”. Podczas kursu studenci poznają pochodzeni, ewolucję i organizację partii politycznych. Zapoznają się z instytucjonalizacją ugrupowań politycznych i systemów partyjnych. Będą badać funkcje partii, jak też podstawy prawne i regulacje ich dotyczące w perspektywie porównawczej. Ponadto zgłębią zasady finansowania oraz typologie partii politycznych. W czasie kursu poza poznawaniem ugrupowań, będą analizować systemy partyjne. Zapoznają się z klasyfikacją systemów partyjnych oraz relacje między systemami wyborczymi a typami systemów partyjnych. Nie obce również będą nowe wyzwania stojące przed współczesnymi partiami politycznymi. Analizować będą zmiany w partiach pod wpływem wydarzeń społecznych, politycznych i instytucjonalnych. A ponadto poznają procesy ewolucji i czynniki zmian systemów partyjnych, jak również ich rozwój i cechy w nowych demokracjach.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapewnienie studentom zrozumienia współczesnych partii politycznych i systemów partyjnych, a także idei i zagadnień, które ukształtowały współczesną politykę. Celem kursu jest zdefiniowanie podstawowych pojęć ugrupowań i ruchów politycznych, przedstawienie teorii systemów politycznych, wyjaśnienie głównych cech różnych modeli partii politycznych; wyjaśnienie koncepcji współczesnej charakterystyki funkcjonowania partii politycznych, a także jej problemów i mechanizmów politycznych funkcjonujących w ich ramach. W trakcie całego kursu dokonywane będą porównania z systemami politycznymi w różnych krajach jako punkt odniesienia, aby zapewnić studentowi ramy dla zrozumienia organizacji partii politycznej i różnych systemów partyjnych.

Zajęcia będą obejmować wykłady i dyskusje, co oznacza: prezentacje i dyskusje, w których studenci będą musieli aktywnie uczestniczyć i wnosić swój wkład w te dyskusje. Wymagane cotygodniowe lektury będą prezentowane przez studentów w sposób seminaryjny. Studenci muszą również zdać test końcowy.

Podczas gdy od studentów oczekuje się poznania podstaw polityki we współczesnych krajach, kurs ten nie polega wyłącznie na "zapamiętywaniu" szczegółów faktograficznych. Studenci powinni raczej podchodzić do zajęć z perspektywy "analitycznej". Oczekuje się również, że studenci będą na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami w zakresie partii politycznych i systemów partyjnych na świecie i w Europie, czytając publikacje w książkach, czasopismach, a także w źródłach internetowych.

Literatura:

PODSTAWOWE PODRĘCZNIKI:

1. Alan Ware (1996), Party Systems in Non-Liberal-Democratic regimes, [In] A. Ware, Political Parties and Party Systems, Oxford: Oxford university Press.

2. Andrzej Antoszewski (2010), Parties and party systems in the EU Member States at the Turn of the 20th and 21st Centuries, Toruń: Adam Marszałek.

3. Peter Mair (ed.) (1990; 2009), The West European Party System, Oxford: Oxford University Press.

4. Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec (eds.) (2016), Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jagiellonian University Press, Kraków.

MATERIAŁY I ŹRÓDŁA DO KONKRETNYCH ZAJĘĆ:

• Jean Blondel (1990), Types of Party Systems. Blondel Reading, from Peter Mair (ed.) The West European Party System, Oxford: Oxford University Press, pp. 302-310; http://janda.org/c24/Readings/Blondel/blondel.html, December 2011.

• Richard Gunther, L. Diamond (2003), Species of Political Parties. A New Typology, “Party Politics”, Vol. 9 No 2, pp. 167-199.

• Tim Bale (2017), European Politics. A comparative Introduction, 4th edn, London: Palgrave, Macmillan, p. 143-171.

• Angelo Panebianco, (1988). Political parties: organization and power. Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press.

• Richard S. Katz, Peter Mair (1995), Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party, „Party Politics”, Vol. 1 no 1, pp. 5-28.

• Robert Harmel, Lars Svåsand (1993), Party Leadership and Party Institutionalisation: Three Phases of Development, „West European Politics”, Vol. 16 No 2, pp. 67-88.

• Ingrid van Biezen, Fernando Casal- Bértoa (2014), Party Regulation and Party Politics in Post-communist Europe, “East European Politics” Vol. 30 No 3, pp. 295-314.

• Ingrid C. van Biezen (2012), Models of Party Democracy: Patterns of Party Regulation in Post-War European Constitutions, “European Political Science Review” Vol. 4 No 3, pp. 327-359.

• Ingrid C. van Biezen, Fernando Casal-Bértoa (2014), Party Regulation in Post-Authoritarian Contexts: Southern Europe in Comparative Perspective, “South European Society and Politics” Vol. 19 No 1, pp. 71-87.

• Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan (edn.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York: The Free Press, 1967 (selected parts).

• Susanne E. Scarrow (2015), Beyond Party Members. Changing Approaches to Partisan Mobilization, Oxford: Oxford University Press.

• Susanne E. Scarrow, B. Gezgor, Declining Memberships, Changing Members? European Political Party Members in a New Era, „Party Politics” 2010, nr 16(6), http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.878.4965&rep=rep1&type=pdf

• Susanne E. Scarrow (2000), Parties Without Members? Party Organization in a Changing Electoral Environment, [w:] R.J. Dalton, M. P. Wattenberg (eds.), Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies, Oxford: Oxford University Press, pp. 79-102.

• Lisa Young (2013), Party Members and Intra-Party Democracy [w:] The Challenge of Intra-Party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford; Oxford University Press, pp. 65-80.

• R. J. Dalton, M. P. Wattenberg (eds.) (2002), Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies, , Oxford: Oxford University Press.

• Peter Mair, Ingrid C. van Biezen (2001), Party Membership in Twenty European Democracies 1980-2000, “Party Politics”, vol. 7, nr 1, p. 5-21.

- Sarah Childs (2013), Intra-Party Democracy: A Gendered Critique and a Feminist Agenda, [In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 81-99.

- Pippa Norris, Mona Lena Krook, Gender Equality in Elected Office: A Six-Step Action Plan, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), https://www.osce.org/odihr/78432?download=true, [access: January 2019].

- Mona Lena Krook, Electoral Systems and Women’s Representation [in:] The Oxford Handbook of Electoral Systems, eds. E.S. Herron, R. J. Pekkanen, M.S. Shugart, Oxford University Press, Oxford, pp. 178-184.

- Mona Lena Krook, P. Norris, Beyond Quotas: Strategies to Promote Gender Equality in Elected Office, „Political Studies“ 2014, Vol. 62, pp. 2-20.

- O’Brien D.Z., Rising to the Top: Gender, Political Performance, and Party Leadership in Parliamentary Democracies, „American Journal of Political Science” 2015, no 59(4).

- Nicole Bolleyer (2012), New Party Organisation in Western Europe: Of Hierarchies, stratarchies and federations, “Party Politics” vol. 18, pp. 315-336.

- Petr Kopecký (1995), Developing Party Organizations in East-Central Europe: What Type of Party is Likely to Emerge?, “Party Politics” Vol. 1 No 4, pp. 515-534.

- Sergiu Gherghina (2015), Party Organization and Electoral Volatility in Central and Eastern Europe. Enhancing Voter Loyalty, London, New York: Routledge.

- Margit Travits, Party Organizational Strength and party unity in post-Communist Europe, “European Political Science Review” (ECPR), Vol. 4 (3), pp. 409-431.

- Susanne E. Scarrow (2005), Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives. Implementing Intra-party Democracy, National Democratic Institute for International Affairs, Washington, https://www.ndi.org/files/1951_polpart_scarrow_110105.pdf.

- - Richard S. Katz (2001), The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy, „Party Politics”, vol. 7, no 3, pp. 277-296.

- Gideon Rahat (2013), What is Democratic Candidate Selection? ,[In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 136-149.

- - William P. Cross, Alan Blais, (2012), Who selects the party leader? “Party Politics”, Vol. 18, No 2, pp. 127-150.

- William P. Cross, Party Leadership Selection and Intra-Party Democracy, [In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 100-115.

- M. Radecki, Sergiu Gherghina (2015), Objective and Subjective Party Leadership Selection: Regulations, Activists, and Voters in Poland, “European Politics and Society”, vol. 16, nr 4, pp. 598-612.

- - William P. Cross, Alan Blais, (2012), Who selects the party leader? “Party Politics”, Vol. 18, No 2, pp. 127-150.

- William P. Cross, Party Leadership Selection and Intra-Party Democracy, [In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 100-115.

- M. Radecki, Sergiu Gherghina (2015), Objective and Subjective Party Leadership Selection: Regulations, Activists, and Voters in Poland, “European Politics and Society”, vol. 16, nr 4, pp. 598-612.

- Anika Gauja, (2017), Party Reform. The Causes, Challenges and Consequences of Organizational Change, Oxford: Oxford University Press (selected parts).

- Barbara Geddes, Why Parties and Elections in Authoritarian Regimes?, Revised version of a paper prepared for presentation at the annual meeting of the American Political Science Association, Washington DC, 2005, Department of Political Science UCLA, Los Angeles, California.

- Barbara Geddes, Why Parties and Elections in Dictatorships?,[In:] Barbara Geddes, Joseph Wright, Erica Frantz, Cambridge: Cambridge University Press, Chapter 6, p.129-153.

- - Robert Harmel, Kenneth Janda (1994), An integrated theory of party goals and party change, „Journal of Theoretical Politics”, vol. 6, no 3.

- J. Hopkin, C. Paolucci, (1999), The Business Firm Party Model of Party Organisation. Cases from Spain and Italy, “European Journal of Political Research”, 35(3), pp. 307 – 339.

- R.K. Carty, 2004), Parties as Franchise Systems: The Stratarchical Organizational Imperative, “Party Politics”, 10(1), pp. 5 – 24.

- Thomas Poguntke, Paul Webb (2015), Presidentionalization and the politics of coalition: lessons from Germany and Britain, “International Political Science Review/ Rivista Italiana di Scienza Politica”, vol, 45, nr 3, pp. 249-275.

- Vit Hloušek, L. Kopeček, (2017), Entrepreneurial parties: a basic conceptual framework, “Czech Journal of Political Science”, 24(2).

- Vit Holoušek (2015), Two types of presidentionalisation in the party politics of Central Eastern Europe, “International Political Science Review/ Rivista Italiana di Scienza Politica”, vol, 45, nr 3, pp. 277-299.

- A.Krouwel, A. (2012). Party transformation in European democracies, New York: State University of New York Press.

- A.Krouwel, A. (2006). Party Models, [In:] Richard S.Katz, W.Crotty (red.), Handbook of Party Politics (p. 249 – 269), London: Sage.

Wykładowca (prowadzący) zastrzega sobie prawo do rozszerzenia literatury o dodatkowe pozycje (w rozsądnym zakresie).

Efekty uczenia się:

Student pozna i będzie rozumiał warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach oraz wykorzystywania do tego wiedzy politologicznej, w tym warunki formy tworzenia i działania partii politycznych (K_W03). Zgłębi historyczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania powstawania partii politycznych oraz ich ewolucję (K_W04). Ponadto, zapozna się z zasadami funkcjonowania systemu partyjnych i jego elementów, jak również partii politycznych w wymiarze polskim, europejskim i światowym (K_W06). Student pozna istotę demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, kultury politycznej, w zakresie partii politycznych oraz systemów partyjnych z perspektywy historycznej i współczesnej (K_W07). W końcu student pozna mechanizmy działania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji politycznych oraz procesy komunikowania w ramach partii politynych i w przestrzeni politycznej systemów partyjnych K_W09).

Absolwent będzie potrafił rozpoznawać przyczyny powstawania i przebieg kształtowania partii politycznych oraz prognozować wpływ czynników, zmieniających się warunków politycznych na partie i systemy partyjne; potrafi badać i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym świecie dla powstawania, istnienia i ewolucji partii politycznych i kształtowania się systemów partyjnych (K_U01). Student będzie umiał wskazać i wyjaśnić zasady działania oraz wartości demokratycznego państwa w tym partii politycznych; będzie umiał ocenić kulturowy dorobek, szczególnie kulturę polityczną w funkcjonowaniu partii politycznych i systemów partyjnych (K_U02). Będzie potrafił posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania działania i zmian zachodzących w partiach i systemach partyjnych (K_U03). Dodatkowo też będzie umiał wskazać założenia różnych koncepcji polityki zawartych w programach różnych partii politycznych oraz ocenić ich efektywność, a także dostrzegać relacje między partiami politycznymi, systemami partyjnymi a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi (jak wpływają na ich powstawanie i ewolucję wspomnianych partii i systemów) (K_U04).

Absolwent po zakończeniu kursu będzie gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, także w partiach politycznych i być aktywnym uczetnikiem systemów partyjnych; będzie potrafił myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy (K_K01). A ponadto uzyska kompetencję obserwacji i krytycznej oceny partii politycznych i systemów partyjnych rozmaitego typu i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia będą obejmować wykłady, prezentacje i dyskusje (ewentualnie debatę). Studenci są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa i udziału w dyskusjach. Ocena aktywności podczas zajęć. Wymagane cotygodniowe lektury będą dyskutowane i prezentowane przez studentów w sposób seminaryjny (prezentacje).

Zajęcia są obowiazkowe. Dozwolone są dwie nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywać się będzie w formie eseju.

Na koniec kursu (semestru) studenci są zobowiązani do zdania końcowego testu pisemnego w sesji egzaminacyjnej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kaczorowska
Prowadzący grup: Małgorzata Kaczorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geologia stosowana
gospodarka przestrzenna
informatyka
ochrona środowiska
psychologia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Chociaż mówi się, że partie polityczne są historią, jasne jest, że tak nie jest, a "wiadomości o ich śmierci były mocno przesadzone”. Podczas kursu studenci poznają pochodzeni, ewolucję i organizację partii politycznych. Zapoznają się z instytucjonalizacją ugrupowań politycznych i systemów partyjnych. Będą badać funkcje partii, jak też podstawy prawne i regulacje ich dotyczące w perspektywie porównawczej. Ponadto zgłębią zasady finansowania oraz typologie partii politycznych. W czasie kursu poza poznawaniem ugrupowań, będą analizować systemy partyjne. Zapoznają się z klasyfikacją systemów partyjnych oraz relacje między systemami wyborczymi a typami systemów partyjnych. Nie obce również będą nowe wyzwania stojące przed współczesnymi partiami politycznymi. Analizować będą zmiany w partiach pod wpływem wydarzeń społecznych, politycznych i instytucjonalnych. A ponadto poznają procesy ewolucji i czynniki zmian systemów partyjnych, jak również ich rozwój i cechy w nowych demokracjach.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapewnienie studentom zrozumienia współczesnych partii politycznych i systemów partyjnych, a także idei i zagadnień, które ukształtowały współczesną politykę. Celem kursu jest zdefiniowanie podstawowych pojęć ugrupowań i ruchów politycznych, przedstawienie teorii systemów politycznych, wyjaśnienie głównych cech różnych modeli partii politycznych; wyjaśnienie koncepcji współczesnej charakterystyki funkcjonowania partii politycznych, a także jej problemów i mechanizmów politycznych funkcjonujących w ich ramach. W trakcie całego kursu dokonywane będą porównania z systemami politycznymi w różnych krajach jako punkt odniesienia, aby zapewnić studentowi ramy dla zrozumienia organizacji partii politycznej i różnych systemów partyjnych.

Zajęcia będą obejmować wykłady i dyskusje, co oznacza: prezentacje i dyskusje, w których studenci będą musieli aktywnie uczestniczyć i wnosić swój wkład w te dyskusje. Wymagane cotygodniowe lektury będą prezentowane przez studentów w sposób seminaryjny. Studenci muszą również zdać test końcowy.

Podczas gdy od studentów oczekuje się poznania podstaw polityki we współczesnych krajach, kurs ten nie polega wyłącznie na "zapamiętywaniu" szczegółów faktograficznych. Studenci powinni raczej podchodzić do zajęć z perspektywy "analitycznej". Oczekuje się również, że studenci będą na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami w zakresie partii politycznych i systemów partyjnych na świecie i w Europie, czytając publikacje w książkach, czasopismach, a także w źródłach internetowych.

Literatura:

PODSTAWOWE PODRĘCZNIKI:

1. Alan Ware (1996), Party Systems in Non-Liberal-Democratic regimes, [In] A. Ware, Political Parties and Party Systems, Oxford: Oxford university Press.

2. Andrzej Antoszewski (2010), Parties and party systems in the EU Member States at the Turn of the 20th and 21st Centuries, Toruń: Adam Marszałek.

3. Peter Mair (ed.) (1990; 2009), The West European Party System, Oxford: Oxford University Press.

4. Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąstoł, Piotr Borowiec (eds.) (2016), Organizational Structures of Political Parties in Central and Eastern European Countries. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jagiellonian University Press, Kraków.

MATERIAŁY I ŹRÓDŁA DO KONKRETNYCH ZAJĘĆ:

• Jean Blondel (1990), Types of Party Systems. Blondel Reading, from Peter Mair (ed.) The West European Party System, Oxford: Oxford University Press, pp. 302-310; http://janda.org/c24/Readings/Blondel/blondel.html, December 2011.

• Richard Gunther, L. Diamond (2003), Species of Political Parties. A New Typology, “Party Politics”, Vol. 9 No 2, pp. 167-199.

• Tim Bale (2017), European Politics. A comparative Introduction, 4th edn, London: Palgrave, Macmillan, p. 143-171.

• Angelo Panebianco, (1988). Political parties: organization and power. Cambridge, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney: Cambridge University Press.

• Richard S. Katz, Peter Mair (1995), Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party, „Party Politics”, Vol. 1 no 1, pp. 5-28.

• Robert Harmel, Lars Svåsand (1993), Party Leadership and Party Institutionalisation: Three Phases of Development, „West European Politics”, Vol. 16 No 2, pp. 67-88.

• Ingrid van Biezen, Fernando Casal- Bértoa (2014), Party Regulation and Party Politics in Post-communist Europe, “East European Politics” Vol. 30 No 3, pp. 295-314.

• Ingrid C. van Biezen (2012), Models of Party Democracy: Patterns of Party Regulation in Post-War European Constitutions, “European Political Science Review” Vol. 4 No 3, pp. 327-359.

• Ingrid C. van Biezen, Fernando Casal-Bértoa (2014), Party Regulation in Post-Authoritarian Contexts: Southern Europe in Comparative Perspective, “South European Society and Politics” Vol. 19 No 1, pp. 71-87.

• Seymour Martin Lipset and Stein Rokkan (edn.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives, New York: The Free Press, 1967 (selected parts).

• Susanne E. Scarrow (2015), Beyond Party Members. Changing Approaches to Partisan Mobilization, Oxford: Oxford University Press.

• Susanne E. Scarrow, B. Gezgor, Declining Memberships, Changing Members? European Political Party Members in a New Era, „Party Politics” 2010, nr 16(6), http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.878.4965&rep=rep1&type=pdf

• Susanne E. Scarrow (2000), Parties Without Members? Party Organization in a Changing Electoral Environment, [w:] R.J. Dalton, M. P. Wattenberg (eds.), Parties Without Partisans: Political Change in Advanced Industrial Democracies, Oxford: Oxford University Press, pp. 79-102.

• Lisa Young (2013), Party Members and Intra-Party Democracy [w:] The Challenge of Intra-Party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford; Oxford University Press, pp. 65-80.

• R. J. Dalton, M. P. Wattenberg (eds.) (2002), Parties without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies, , Oxford: Oxford University Press.

• Peter Mair, Ingrid C. van Biezen (2001), Party Membership in Twenty European Democracies 1980-2000, “Party Politics”, vol. 7, nr 1, p. 5-21.

- Sarah Childs (2013), Intra-Party Democracy: A Gendered Critique and a Feminist Agenda, [In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 81-99.

- Pippa Norris, Mona Lena Krook, Gender Equality in Elected Office: A Six-Step Action Plan, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), https://www.osce.org/odihr/78432?download=true, [access: January 2019].

- Mona Lena Krook, Electoral Systems and Women’s Representation [in:] The Oxford Handbook of Electoral Systems, eds. E.S. Herron, R. J. Pekkanen, M.S. Shugart, Oxford University Press, Oxford, pp. 178-184.

- Mona Lena Krook, P. Norris, Beyond Quotas: Strategies to Promote Gender Equality in Elected Office, „Political Studies“ 2014, Vol. 62, pp. 2-20.

- O’Brien D.Z., Rising to the Top: Gender, Political Performance, and Party Leadership in Parliamentary Democracies, „American Journal of Political Science” 2015, no 59(4).

- Nicole Bolleyer (2012), New Party Organisation in Western Europe: Of Hierarchies, stratarchies and federations, “Party Politics” vol. 18, pp. 315-336.

- Petr Kopecký (1995), Developing Party Organizations in East-Central Europe: What Type of Party is Likely to Emerge?, “Party Politics” Vol. 1 No 4, pp. 515-534.

- Sergiu Gherghina (2015), Party Organization and Electoral Volatility in Central and Eastern Europe. Enhancing Voter Loyalty, London, New York: Routledge.

- Margit Travits, Party Organizational Strength and party unity in post-Communist Europe, “European Political Science Review” (ECPR), Vol. 4 (3), pp. 409-431.

- Susanne E. Scarrow (2005), Political Parties and Democracy in Theoretical and Practical Perspectives. Implementing Intra-party Democracy, National Democratic Institute for International Affairs, Washington, https://www.ndi.org/files/1951_polpart_scarrow_110105.pdf.

- - Richard S. Katz (2001), The Problem of Candidate Selection and Models of Party Democracy, „Party Politics”, vol. 7, no 3, pp. 277-296.

- Gideon Rahat (2013), What is Democratic Candidate Selection? ,[In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 136-149.

- - William P. Cross, Alan Blais, (2012), Who selects the party leader? “Party Politics”, Vol. 18, No 2, pp. 127-150.

- William P. Cross, Party Leadership Selection and Intra-Party Democracy, [In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 100-115.

- M. Radecki, Sergiu Gherghina (2015), Objective and Subjective Party Leadership Selection: Regulations, Activists, and Voters in Poland, “European Politics and Society”, vol. 16, nr 4, pp. 598-612.

- - William P. Cross, Alan Blais, (2012), Who selects the party leader? “Party Politics”, Vol. 18, No 2, pp. 127-150.

- William P. Cross, Party Leadership Selection and Intra-Party Democracy, [In:] The Challenges of Intra-party Democracy, red. W.P. Cross, R.S. Katz, Oxford: Oxford University Pres, pp. 100-115.

- M. Radecki, Sergiu Gherghina (2015), Objective and Subjective Party Leadership Selection: Regulations, Activists, and Voters in Poland, “European Politics and Society”, vol. 16, nr 4, pp. 598-612.

- Anika Gauja, (2017), Party Reform. The Causes, Challenges and Consequences of Organizational Change, Oxford: Oxford University Press (selected parts).

- Barbara Geddes, Why Parties and Elections in Authoritarian Regimes?, Revised version of a paper prepared for presentation at the annual meeting of the American Political Science Association, Washington DC, 2005, Department of Political Science UCLA, Los Angeles, California.

- Barbara Geddes, Why Parties and Elections in Dictatorships?,[In:] Barbara Geddes, Joseph Wright, Erica Frantz, Cambridge: Cambridge University Press, Chapter 6, p.129-153.

- - Robert Harmel, Kenneth Janda (1994), An integrated theory of party goals and party change, „Journal of Theoretical Politics”, vol. 6, no 3.

- J. Hopkin, C. Paolucci, (1999), The Business Firm Party Model of Party Organisation. Cases from Spain and Italy, “European Journal of Political Research”, 35(3), pp. 307 – 339.

- R.K. Carty, 2004), Parties as Franchise Systems: The Stratarchical Organizational Imperative, “Party Politics”, 10(1), pp. 5 – 24.

- Thomas Poguntke, Paul Webb (2015), Presidentionalization and the politics of coalition: lessons from Germany and Britain, “International Political Science Review/ Rivista Italiana di Scienza Politica”, vol, 45, nr 3, pp. 249-275.

- Vit Hloušek, L. Kopeček, (2017), Entrepreneurial parties: a basic conceptual framework, “Czech Journal of Political Science”, 24(2).

- Vit Holoušek (2015), Two types of presidentionalisation in the party politics of Central Eastern Europe, “International Political Science Review/ Rivista Italiana di Scienza Politica”, vol, 45, nr 3, pp. 277-299.

- A.Krouwel, A. (2012). Party transformation in European democracies, New York: State University of New York Press.

- A.Krouwel, A. (2006). Party Models, [In:] Richard S.Katz, W.Crotty (red.), Handbook of Party Politics (p. 249 – 269), London: Sage.

- Johansson, K., & Raunio, T. (2019, April 26). Political Parties in the European Union. Oxford Research Encyclopedia of Politics. Retrieved 13 Dec. 2023, from https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1153. https://www.researchgate.net/publication/332901541_Political_Parties_in_the_European_Union (Dec. 2023).

Wykładowca (prowadzący) zastrzega sobie prawo do rozszerzenia literatury o dodatkowe pozycje (w rozsądnym zakresie).

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)