Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka, komunikacja i transport

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D5LKTR
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Logistyka, komunikacja i transport
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zdefiniowanie istoty, celu i zakresu logistyki, systemu logistycznego, metod i funkcji zarządzania logistycznego, reguł transportu

i magazynowania w procesach logistycznych, a także metod i zasad konfigurowania sieci logistycznej.

Wskazanie i wytłumaczenie podstawowych koncepcji logistycznych, opisanie infrastruktury procesów magazynowych (infrastruktura punktowa i liniowa) oraz zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem we wszystkich rodzajach transportu.


Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Podczas konwersatorium omówione zostaną zagadnienia dotyczące istoty, zakresu i celu logistyki, transportu i komunikacji w gospodarce światowej, systemu logistycznego jako podstawy procesów logistycznych, produktów logistycznych (towar i usługa), metod zarządzania logistycznego, transportu i magazynowania w procesach logistycznych, a także metod konfigurowania sieci logistycznej.

Przedmiot obejmuje również tematykę dotyczącą punktowej i liniowej infrastruktury logistycznej, która funkcjonuje we wszystkich rodzajach środków transportu, istniejące koncepcje logistyczne, infrastrukturę procesów magazynowych, terminale kontenerowe, transport intermodalny oraz infrastrukturę telematyki transportu.

Istotnym elementem będzie także inżynieria bezpieczeństwa technicznego w transporcie, w tym zarządzanie bezpieczeństwem

i ryzykiem w transporcie kolejowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym i drogowym oraz zasady przewozu towarów niebezpiecznych.

Pełny opis:

I. ISTOTA, CEL I ZAKRES LOGISTYKI

1. Pojęcie, geneza i definicje logistyki

2. System logistyczny jako podstawa procesów logistycznych

3. Metody i funkcje zarządzania logistycznego

4. Transport i magazynowanie w procesach logistycznych

5. Metody i zasady konfigurowania sieci logistycznej

II. INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA W TRANSPORCIE –

ŚRODKI TRANSPORTU

1. Podział środków transportu

2. Bierne środki transportowe

3. Logistyczny łańcuch opakowań w systemie transportowym

4. Czynne środki transportu dalekiego

4.1. Transport kolejowy

4.2. Transport samochodowy (kołowo-drogowy)

4.3. Transport wodny (śródlądowy i morski)

4.4. Transport lotniczy

5. Czynne środki transportu bliskiego (przemysłowego)

5.1. Wózki jezdne, podłogowe i kontenerowe

5.2. Dźwignice, suwnice, wywrotnice wagonowe i żurawie

5.3. Koleje linowe

5.4. Maszyny do urabiania i zwałowania

5.5. Przenośniki

III. PODSTAWOWE KONCEPCJE LOGISTYCZNE

1. Rynek a procesy logistyczne

2. Koncepcje logistyczne w przedsiębiorstwie

3. Logistyka w systemach projektowania

4. Logistyka przepływu informacji

5. Logistyka zarządzania produkcją

6. Logistyka wytwarzania

7. Logistyka normalizacji

8. Logistyka zarządzania systemami jakości

9. Logistyka zarzadzania systemem bezpieczeństw żywności HACCP

10. Logistyka w organizacji miejsca pracy

IV. INFRASTRUKTURA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH –

INFRASTRUKTURA PUNKTOWA

1. Procesy logistyczne w systemach magazynowania

2. Planowanie zapasów magazynowych

2.1. Metoda ABC i XYZ

2.2. Planowanie potrzeb materiałowych

2.3. Zasady przyjęcia, składowania, komplementacji oraz

wydawania wyrobów w magazynach

3. Techniczna infrastruktura logistyczna w magazynach

3.1. Budowle magazynowe

3.2. Wyposażenie magazynów

4. Technologie prac magazynowych

5. Metody analizy gospodarki magazynowej

6. Logistyka systemów zaopatrzenia materiałowego

6.1. Centra dystrybucji

6.2. Centra logistyczne

7. Terminale kontenerowe

8. Transport intermodalny

V. INFRASTRUKTURA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH -

INFRASTRUKTURA LINIOWA

1. Infrastruktura wodna

1.1. Drogi śródlądowe

1.2. Drogi morskie

1.3. Porty morskie

2. Infrastruktura transportu lotniczego (nawigacja powietrzna)

2.1. Podstawowe pojęcia

2.2. Prawo lotnicze. Konwencja ICAO

3. Zarządzanie ruchem lotniczym – ATM

3.1. Zarządzanie przestrzenią powietrzną

3.2. Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego – ATFM

3.3. Służby ruchu lotniczego – ATS

4. Perspektywiczne kierunki rozwoju ATM

5. Porty lotnicze i ich infrastruktura

6. System GNSS w nawigacji powietrznej

VI. INFRASTRUKTURA TELEMATYK TRANSPORTU

1. Podstawowe pojęcia

2. Rodzaje systemów telematycznych

3. Rozwój telematyki transportu

4. Telematyka w zarządzaniu transportem drogowym

5. Telematyka w zarządzaniu transportem szynowym

6. Telematyczne systemy sterowania ruchem drogowym

6.1. Sterowanie ruchem na obszarach miejskich

6.2. Systemy zarządzania flotą

7. Elektroniczny pobór opłat drogowych

7.1. System mikrofalowy

7.2. System satelitarny

8. Telematyka w zastosowaniach miejskich

8.1. Automatyczny pomiar potoków pasażerskich

8.2. Lokalizacja i monitoring pojazdów

8.3. System powiadamiania o wypadkach

8.4. Wykorzystanie systemu monitoringu GPS do oceny

parametrów lokomotyw

8.5. Kierunki rozwoju telematyki

VII. TRANSPORT W GOSPODARCE GLOBALNEJ. SPEDYCJA

MIĘDZYNARODOWA W POLITYCE TRANSPORTOWEJ

UNII EUROPEJSKIEJ

1. Pojęcie i przedmiot transportu towarowego

2. Specyficzne cechy transportu

3. Jakość i infrastruktura transportu

4. System transportowy

5. Gospodarcze funkcje transportu

6. Istota spedycji międzynarodowej

7. Główne zadania spedytora międzynarodowego

8. Rynek usług spedycyjnych i organizacje zrzeszające spedytorów

9. Rodzaje firm spedycyjnych

10. Koszty i ceny usług spedycyjnych

11. Baza prawna określająca działalność spedytorów

12. Polityka transportowa Unii Europejskiej

12.1. Cele i zasady polityki transportowej UE

12.2. Rodzaje transportu

VIII. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE

1. Podstawowe pojęcia inżynierii transportowej

2. Zarządzanie ryzykiem w transporcie

3. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie drogowym

4. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

5. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym

6. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie wodnym

śródlądowym

7. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim

8. Naruszanie bezpieczeństwa w transporcie

IX. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W TRANSPORCIE – CZĘŚĆ 1

1. Podstawowe właściwości transportu

1.1. Etapy rozwoju transportu w aspekcie prędkości

1.2. Dostępność systemu transportowego

1.3. Zagrożenia w ruchu pojazdów

1.4. Bezpieczeństwo i jego miary

2. Podstawy teoretyczne bezpiecznego ruchu

2.1. Bezpieczny odstęp drogi między pojazdami

2.2. Prędkości bezpieczne drogi i pojazdu

2.3. Punkt potencjalnej kolizji

2.4. Zasady bezpiecznej jazdy

2.5. Kierowanie i sterowanie ruchem pojazdów

3. Aspekty bezpieczeństwa drogi transportowej

3.1. Sieć dróg transportowych

3.2. Bezpieczeństwo przy swobodnym wyborze pasa ruchu

3.3. Bezpieczeństwo przy wymuszonym torze ruchu

3.4. Bezpieczeństwo na drodze lotniczej

3.5. Bezpieczeństwo na etapie projektowania, budowy

i utrzymania drogi

4. Oznakowanie i wyposażenie w sygnały drogi transportowej

4.1. Oznakowanie i osygnalizowanie w ruchu drogowym

(znaki poziome i pionowe, sygnalizacja)

4.2. Osygnalizowanie układów torowych kolei

(sygnały i wskaźniki kolejowe, semafory, oznakowanie

ograniczeń prędkości)

5. Oznakowanie drogi naziemnej statku powietrznego

X. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W TRANSPORCIE – CZĘŚĆ 2

1. Sterowanie ruchem w transporcie - SRT

1.1. Sterowanie ruchem drogowym – SRD

1.2. Sterowanie ruchem kolejowym – SRK

1.3. Kierowanie ruchem lotniczym – KRL

1.4. Systemy i urządzenia bezpieczne w sterowaniu ruchem

w transporcie

2. Wymiana informacji między punktem sterowania a pojazdem

2.1. Zabezpieczenie transmisji przed błędami

2.2. Przekazywanie informacji w warunkach kolejowych

2.3. Zestawienie właściwości kanałów transmisyjnych

3. Automatyzacja prowadzenia pojazdu

3.1. Systemy Automatycznego Ograniczania Prędkości Pociągu ATP

3.2. Aspekty bezpieczeństwa pracy podstawowego układu

systemu ATP

3.3. Automatyczna jazda pociągu ATO

3.4. Automatyzacja prowadzenia statku powietrznego

4. Prawne i organizacyjne sposoby poprawy bezpieczeństwa ruchu

w transporcie

4.1. Stan bezpieczeństwa w transporcie w Polsce

4.2. Użytkownicy dróg a bezpieczeństwo ruchu

4.3. Zintegrowany system bezpieczeństwa w transporcie

XI. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

1. Krajowe i międzynarodowe przepisy prawne regulujące przewozy

ładunków niebezpiecznych (specjalnych)

2. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych ADR

3. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

3.1. Zasady klasyfikacji

3.2. Podział na klasy

3.3. Kody klasyfikacyjne towarów niebezpiecznych

3.4. Numery rozpoznawcze towarów niebezpiecznych

oraz zagrożeń

4. Przepisy szczególne dotyczące różnych klas towarów

niebezpiecznych

4.1. Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe

4.2. Klasa 2 – Gazy

4.3. Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne

4.4. Klasa 4.1. – Materiały stałe zapalne, materiały

samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone

4.5. Klasa 4.2 – Materiały samozapalne

4.6. Klasa 4.3. – Materiały wytwarzające w zetknięciu się z wodą

gazy palne

4.7. Klasa 5.1. – Materiały utleniające się

4.8. Klasa 5.2. – Nadtlenki organiczne

4.9. Klasa 6.1. – Materiały trujące

4.10. Klasa 6.2 – Materiały zakaźne

4.11. Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze

4.12. Klasa 8 – Materiały żrące

4.13. Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

5. Pakowanie towarów niebezpiecznych

5.1. Zasady pakowania

5.2. Kod określający typ opakowania

5.3. Wzory nalepek ostrzegawczych

5.4. Oznakowanie sztuki przesyłki (oznakowanie opakowania,

umieszczenie nalepek ostrzegawczych, dodatkowe

oznakowanie sztuk przesyłki)

XII. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W SZTUKACH

PRZESYŁKI ORAZ W CYSTERNACH

1. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki –

wyłączenia dotyczące:

1.1. Charakteru operacji transportowych

1.2. Przewozu gazów

1.3. Przewozu paliw płynnych

1.4. Towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach

ograniczonych

1.5. Towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach

wyłączonych

1.6. Ilości przewożonych w jednostce transportowej

1.7. Inne wyłączenia

2. Dokumentacja przewozowa

2.1. Dokument przewozowy

2.2. Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu

2.3. Certyfikat pakowania kontenera

2.4. Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy

2.5. Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu

niektórych towarów niebezpiecznych

2.6. Kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwą władzę

2.7. Zgłoszenie do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz do

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

3. Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa

4. Ochrona towarów niebezpiecznych

5. Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych

6. Jednostki transportowe

6.1. Rodzaje pojazdów

6.2. Oznakowanie pojazdów

6.3. Wyposażenie pojazdów

6.4. Warunki przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach

przesyłki

7. Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach

7.1. Rodzaje i wymagania dotyczące cystern

7.2. Oznakowanie cystern (odblaskowe tablice ostrzegawcze

i nalepki ostrzegawcze)

7.3. Warunki przewozu (dokumenty przewozowe, załadunek,

rozładunek oraz przewóz towarów niebezpiecznych)

XIII. PODSTAWY TRANSPORTU LOTNICZEGO

1. System transportu lotniczego

2. Typy samolotów, producenci, serwis, naprawa, przeglądy, paliwo

lotnicze

3. Linie lotnicze

3.1. Modele biznesowe

3.2. Strategiczne determinanty modeli biznesowych linii

lotniczych

3.3. Otoczenie biznesowe firmy

3.3.1. Analiza PESTEL

3.3.2. Analiza pięciu sił PORTERA

3.3.3. Analiza SWOT

3.4. Wskaźniki wydajności

3.5. Zarządzanie cenami w liniach lotniczych

3.6. Alianse linii lotniczych

3.7. Zarządzanie siatką połączeń

4. Lotniska – identyfikacja lotniska, kategoryzacja i infrastruktura

portu lotniczego

5. Kontrola lotu

5.1. Przestrzeń powietrzna i struktura ATC

5.2. Technologie zarządzania ruchem lotniczym

5.2.1. System lądowania oparty na instrumentach

monitorujących

5.2.2. System lądowania oparty na mikrofalach

5.2.3. System nawigacji satelitarnej

5.2.4. System radarowy

6. Uwarunkowania prawne transportu lotniczego

6.1. Konwencja chicagowska

6.2. Wolności lotnicze

6.3. Organizacje i instytucje sprawujące nadzór nad

bezpieczeństwem lotnictwa

6.4. Bezpieczeństwo i ochrona w komunikacji lotniczej

XIV. BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

I ZARZĄDZANIE PROCESEM TRANSPORTOWYM W HANDLU

ZAGRANICZNYM

1. Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym

1.1. Główne zagrożenia dla bezpiecznych procesów

transportowych

1.2. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa

w transporcie morskim, lotniczy i drogowym

1.3. Programy zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie

2. Zarządzanie procesem transportowym w handlu zagranicznym

2.1. Istota gestii transportowej

2.2. Formuły dostaw INCOTERMS 2010

2.3. Proces transportowy w handlu zagranicznym

2.4. Transport ładunku w kontenerze drogą morską

2.5. Eksport i import

2.6. Przewóz ładunku transportem drogowym

2.7. Przesyłka całopojazdowa

2.8. Przesyłka zbiorowa

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Elżbieta Gołembska (red. nauk.), Logistyka, Wydawnictwo

C.H. Beck, Warszawa 2012

2. Sylwester Markusik, Infrastruktura logistyczna w transporcie, tom 1,

Środki transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011

3. Sylwester Markusik Infrastruktura logistyczna w transporcie, tom 2,

Infrastruktura punktowa – magazyny, centra logistyczne

i dystrybucji, terminale kontenerowe, Wydawnictwo Politechniki

Śląskiej, Gliwice 2013

4. Sylwester Markusik, (red. nauk.), Infrastruktura logistyczna

w transporcie, tom 3, część 1, Infrastruktura liniowa – wodna,

transportu lotniczego oraz telematyka transportu, Wydawnictwo

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

5. Janusz Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo

Ekonomiczne, Warszawa 2015

6. Katarzyna Chruzik, Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie,

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016

7. Henryk Karbowiak, Sławomir Barański, Bezpieczeństwo ruchu

w transporcie, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011

8. Wojciech Kotowski, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz,

Warszawa 2011, ABC

9. Renata, Strachowska Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz,

Warszawa 2011, ABC

10. Renata Strachowska, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz,

Warszawa 2012, ABC

11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów

niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367)

Literatura uzupełniająca:

1. Jan Bębnowski, Przewóz towarów niebezpiecznych – materiały

szkoleniowe, Wydawnictwo Tarbonus Sp. z o.o.,

Kraków – Tarnobrzeg 2010

2. Sumeer Chakuu, Piotr Kozłowski, Michał Nędza, Podstawy transportu

lotniczego, Wydawca: Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów

– Zamość 2012

3. Radosław Kacperczyk, Transport i spedycja, część 1, Transport,

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010

4. Radosław Kacperczyk, Transport i spedycja, część 2, Spedycja,

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010

5. Stefan Filary, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej

i transporcie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

w Poznaniu, Poznań 2010

6. Henryk Karbowiak, Sławomir Barański, Bezpieczeństwo ruchu

w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011

7. Kazimierz Rajchel, Bezpieczeństwo ruchu drogowego w działaniach

administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Rzeszowskiej, Rzeszów 2006

8. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w transporcie lotniczym,

(praca zbiorowa pod red.) Pamuła Wiesław, Wydawnictwo

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student powinien być w stanie:

1. Opisać system logistyczny jako podstawę zachodzących procesów logistycznych. (K_W01)

2. Scharakteryzować podział środków transportu oraz logistyczny łańcuch opakowań w systemie transportowym. (K_W03)

3. Przedstawić i zdefiniować podstawowe koncepcje logistyczne w przedsiębiorstwie.(K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

Powinien umieć:

1. Analizować procesy logistyczne funkcjonujące w systemach magazynowania oraz planować zapasy magazynowe.(K_U02)

2. Interpretować, oceniać i rozwiązywać problemy dotyczące efektywnego funkcjonowania punktowej i liniowej infrastruktury procesów magazynowych. (K_U03)

3. Oceniać wpływ jakości infrastruktury telematyk transportu na bezpieczeństwo sterowania ruchem drogowym, elektronicznego poboru opłat drogowych, automatycznego pomiaru potoków pasażerskich oraz lokalizacji i monitoringu pojazdów. (K_U05)

KOMPETENCJE

Studenta cechuje:

1. Postępowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa ruchu w transporcie lądowym, morskim, lotniczym i wodnym śródlądowym. (K_K01)

2. Zdolność do wyrażania priorytetów, ocen i właściwej interpretacji przepisów prawnych regulujących przewozy ładunków niebezpiecznych i specjalnych. (K_K01)

3. Kreatywność i otwartość na różne modele biznesowe i otoczenie transportu lotniczego oraz świadomość wpływu wskaźników wydajności i efektywnego zarządzania firmy na jej kondycję finansową. (K_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem w formie pisemnego testu wiedzy. Ocena końcowa wystawiana jest zgodnie z systemem punktowym według systemu ECTS. Próg uzyskania zaliczenia to 51% - poniżej progu student nie uzyskuje zaliczenia egzaminu.

Suma punktów możliwych do zdobycia podczas konwersatorium wynosi 100, w tym:

80 punktów – test pisemny;

15 punktów - aktywność podczas konserwatorium;

5 punktów – obecności, w tym:

0 lub 1 nieobecność – 4 pkt

2 nieobecności – 1 pkt

3 i więcej nieobecności – 0 pkt.

Ocena końcowa ustalona zostanie na podstawie sumarycznej ilości punktów:

0-50 pkt.: - ocena 2,0

51-60 pkt.: ocena 3,0

61-80 pkt.: ocena 3,5

71-80 pkt.: ocena 4,0

81-90 pkt.: ocena 4,5

91-100 pkt.: ocena 5,0

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy, konwersacja z prezentacją multimedialną, dyskusja i samodzielne dochodzenie do wiedzy, analiza przykładowych dokumentów dot. logistyki, komunikacji i transportu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Waśniewski
Prowadzący grup: Tomasz Waśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas konwersatorium omówione zostaną zagadnienia dotyczące istoty, zakresu i celu logistyki, transportu i komunikacji w gospodarce światowej, systemu logistycznego jako podstawy procesów logistycznych, produktów logistycznych (towar i usługa), metod zarządzania logistycznego, transportu i magazynowania w procesach logistycznych, a także metod konfigurowania sieci logistycznej.

Przedmiot obejmuje również tematykę dotyczącą punktowej i liniowej infrastruktury logistycznej, która funkcjonuje we wszystkich rodzajach środków transportu, istniejące koncepcje logistyczne, infrastrukturę procesów magazynowych, terminale kontenerowe, transport intermodalny oraz infrastrukturę telematyki transportu.

Istotnym elementem będzie także inżynieria bezpieczeństwa technicznego w transporcie, w tym zarządzanie bezpieczeństwem

i ryzykiem w transporcie kolejowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym i drogowym oraz zasady przewozu towarów niebezpiecznych.

Pełny opis:

I. ISTOTA, CEL I ZAKRES LOGISTYKI

1. Pojęcie, geneza i definicje logistyki

2. System logistyczny jako podstawa procesów logistycznych

3. Metody i funkcje zarządzania logistycznego

4. Transport i magazynowanie w procesach logistycznych

5. Metody i zasady konfigurowania sieci logistycznej

II. INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA W TRANSPORCIE –

ŚRODKI TRANSPORTU

1. Podział środków transportu

2. Bierne środki transportowe

3. Logistyczny łańcuch opakowań w systemie transportowym

4. Czynne środki transportu dalekiego

4.1. Transport kolejowy

4.2. Transport samochodowy (kołowo-drogowy)

4.3. Transport wodny (śródlądowy i morski)

4.4. Transport lotniczy

5. Czynne środki transportu bliskiego (przemysłowego)

5.1. Wózki jezdne, podłogowe i kontenerowe

5.2. Dźwignice, suwnice, wywrotnice wagonowe i żurawie

5.3. Koleje linowe

5.4. Maszyny do urabiania i zwałowania

5.5. Przenośniki

III. PODSTAWOWE KONCEPCJE LOGISTYCZNE

1. Rynek a procesy logistyczne

2. Koncepcje logistyczne w przedsiębiorstwie

3. Logistyka w systemach projektowania

4. Logistyka przepływu informacji

5. Logistyka zarządzania produkcją

6. Logistyka wytwarzania

7. Logistyka normalizacji

8. Logistyka zarządzania systemami jakości

9. Logistyka zarzadzania systemem bezpieczeństw żywności HACCP

10. Logistyka w organizacji miejsca pracy

IV. INFRASTRUKTURA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH –

INFRASTRUKTURA PUNKTOWA

1. Procesy logistyczne w systemach magazynowania

2. Planowanie zapasów magazynowych

2.1. Metoda ABC i XYZ

2.2. Planowanie potrzeb materiałowych

2.3. Zasady przyjęcia, składowania, komplementacji oraz

wydawania wyrobów w magazynach

3. Techniczna infrastruktura logistyczna w magazynach

3.1. Budowle magazynowe

3.2. Wyposażenie magazynów

4. Technologie prac magazynowych

5. Metody analizy gospodarki magazynowej

6. Logistyka systemów zaopatrzenia materiałowego

6.1. Centra dystrybucji

6.2. Centra logistyczne

7. Terminale kontenerowe

8. Transport intermodalny

V. INFRASTRUKTURA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH -

INFRASTRUKTURA LINIOWA

1. Infrastruktura wodna

1.1. Drogi śródlądowe

1.2. Drogi morskie

1.3. Porty morskie

2. Infrastruktura transportu lotniczego (nawigacja powietrzna)

2.1. Podstawowe pojęcia

2.2. Prawo lotnicze. Konwencja ICAO

3. Zarządzanie ruchem lotniczym – ATM

3.1. Zarządzanie przestrzenią powietrzną

3.2. Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego – ATFM

3.3. Służby ruchu lotniczego – ATS

4. Perspektywiczne kierunki rozwoju ATM

5. Porty lotnicze i ich infrastruktura

6. System GNSS w nawigacji powietrznej

VI. INFRASTRUKTURA TELEMATYK TRANSPORTU

1. Podstawowe pojęcia

2. Rodzaje systemów telematycznych

3. Rozwój telematyki transportu

4. Telematyka w zarządzaniu transportem drogowym

5. Telematyka w zarządzaniu transportem szynowym

6. Telematyczne systemy sterowania ruchem drogowym

6.1. Sterowanie ruchem na obszarach miejskich

6.2. Systemy zarządzania flotą

7. Elektroniczny pobór opłat drogowych

7.1. System mikrofalowy

7.2. System satelitarny

8. Telematyka w zastosowaniach miejskich

8.1. Automatyczny pomiar potoków pasażerskich

8.2. Lokalizacja i monitoring pojazdów

8.3. System powiadamiania o wypadkach

8.4. Wykorzystanie systemu monitoringu GPS do oceny

parametrów lokomotyw

8.5. Kierunki rozwoju telematyki

VII. TRANSPORT W GOSPODARCE GLOBALNEJ. SPEDYCJA

MIĘDZYNARODOWA W POLITYCE TRANSPORTOWEJ

UNII EUROPEJSKIEJ

1. Pojęcie i przedmiot transportu towarowego

2. Specyficzne cechy transportu

3. Jakość i infrastruktura transportu

4. System transportowy

5. Gospodarcze funkcje transportu

6. Istota spedycji międzynarodowej

7. Główne zadania spedytora międzynarodowego

8. Rynek usług spedycyjnych i organizacje zrzeszające spedytorów

9. Rodzaje firm spedycyjnych

10. Koszty i ceny usług spedycyjnych

11. Baza prawna określająca działalność spedytorów

12. Polityka transportowa Unii Europejskiej

12.1. Cele i zasady polityki transportowej UE

12.2. Rodzaje transportu

VIII. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE

1. Podstawowe pojęcia inżynierii transportowej

2. Zarządzanie ryzykiem w transporcie

3. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie drogowym

4. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

5. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym

6. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie wodnym

śródlądowym

7. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim

8. Naruszanie bezpieczeństwa w transporcie

IX. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W TRANSPORCIE – CZĘŚĆ 1

1. Podstawowe właściwości transportu

1.1. Etapy rozwoju transportu w aspekcie prędkości

1.2. Dostępność systemu transportowego

1.3. Zagrożenia w ruchu pojazdów

1.4. Bezpieczeństwo i jego miary

2. Podstawy teoretyczne bezpiecznego ruchu

2.1. Bezpieczny odstęp drogi między pojazdami

2.2. Prędkości bezpieczne drogi i pojazdu

2.3. Punkt potencjalnej kolizji

2.4. Zasady bezpiecznej jazdy

2.5. Kierowanie i sterowanie ruchem pojazdów

3. Aspekty bezpieczeństwa drogi transportowej

3.1. Sieć dróg transportowych

3.2. Bezpieczeństwo przy swobodnym wyborze pasa ruchu

3.3. Bezpieczeństwo przy wymuszonym torze ruchu

3.4. Bezpieczeństwo na drodze lotniczej

3.5. Bezpieczeństwo na etapie projektowania, budowy

i utrzymania drogi

4. Oznakowanie i wyposażenie w sygnały drogi transportowej

4.1. Oznakowanie i osygnalizowanie w ruchu drogowym

(znaki poziome i pionowe, sygnalizacja)

4.2. Osygnalizowanie układów torowych kolei

(sygnały i wskaźniki kolejowe, semafory, oznakowanie

ograniczeń prędkości)

5. Oznakowanie drogi naziemnej statku powietrznego

X. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W TRANSPORCIE – CZĘŚĆ 2

1. Sterowanie ruchem w transporcie - SRT

1.1. Sterowanie ruchem drogowym – SRD

1.2. Sterowanie ruchem kolejowym – SRK

1.3. Kierowanie ruchem lotniczym – KRL

1.4. Systemy i urządzenia bezpieczne w sterowaniu ruchem

w transporcie

2. Wymiana informacji między punktem sterowania a pojazdem

2.1. Zabezpieczenie transmisji przed błędami

2.2. Przekazywanie informacji w warunkach kolejowych

2.3. Zestawienie właściwości kanałów transmisyjnych

3. Automatyzacja prowadzenia pojazdu

3.1. Systemy Automatycznego Ograniczania Prędkości Pociągu ATP

3.2. Aspekty bezpieczeństwa pracy podstawowego układu

systemu ATP

3.3. Automatyczna jazda pociągu ATO

3.4. Automatyzacja prowadzenia statku powietrznego

4. Prawne i organizacyjne sposoby poprawy bezpieczeństwa ruchu

w transporcie

4.1. Stan bezpieczeństwa w transporcie w Polsce

4.2. Użytkownicy dróg a bezpieczeństwo ruchu

4.3. Zintegrowany system bezpieczeństwa w transporcie

XI. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

1. Krajowe i międzynarodowe przepisy prawne regulujące przewozy

ładunków niebezpiecznych (specjalnych)

2. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych ADR

3. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

3.1. Zasady klasyfikacji

3.2. Podział na klasy

3.3. Kody klasyfikacyjne towarów niebezpiecznych

3.4. Numery rozpoznawcze towarów niebezpiecznych

oraz zagrożeń

4. Przepisy szczególne dotyczące różnych klas towarów

niebezpiecznych

4.1. Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe

4.2. Klasa 2 – Gazy

4.3. Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne

4.4. Klasa 4.1. – Materiały stałe zapalne, materiały

samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone

4.5. Klasa 4.2 – Materiały samozapalne

4.6. Klasa 4.3. – Materiały wytwarzające w zetknięciu się z wodą

gazy palne

4.7. Klasa 5.1. – Materiały utleniające się

4.8. Klasa 5.2. – Nadtlenki organiczne

4.9. Klasa 6.1. – Materiały trujące

4.10. Klasa 6.2 – Materiały zakaźne

4.11. Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze

4.12. Klasa 8 – Materiały żrące

4.13. Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

5. Pakowanie towarów niebezpiecznych

5.1. Zasady pakowania

5.2. Kod określający typ opakowania

5.3. Wzory nalepek ostrzegawczych

5.4. Oznakowanie sztuki przesyłki (oznakowanie opakowania,

umieszczenie nalepek ostrzegawczych, dodatkowe

oznakowanie sztuk przesyłki)

XII. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W SZTUKACH

PRZESYŁKI ORAZ W CYSTERNACH

1. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki –

wyłączenia dotyczące:

1.1. Charakteru operacji transportowych

1.2. Przewozu gazów

1.3. Przewozu paliw płynnych

1.4. Towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach

ograniczonych

1.5. Towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach

wyłączonych

1.6. Ilości przewożonych w jednostce transportowej

1.7. Inne wyłączenia

2. Dokumentacja przewozowa

2.1. Dokument przewozowy

2.2. Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu

2.3. Certyfikat pakowania kontenera

2.4. Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy

2.5. Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu

niektórych towarów niebezpiecznych

2.6. Kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwą władzę

2.7. Zgłoszenie do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz do

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

3. Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa

4. Ochrona towarów niebezpiecznych

5. Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych

6. Jednostki transportowe

6.1. Rodzaje pojazdów

6.2. Oznakowanie pojazdów

6.3. Wyposażenie pojazdów

6.4. Warunki przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach

przesyłki

7. Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach

7.1. Rodzaje i wymagania dotyczące cystern

7.2. Oznakowanie cystern (odblaskowe tablice ostrzegawcze

i nalepki ostrzegawcze)

7.3. Warunki przewozu (dokumenty przewozowe, załadunek,

rozładunek oraz przewóz towarów niebezpiecznych)

XIII. PODSTAWY TRANSPORTU LOTNICZEGO

1. System transportu lotniczego

2. Typy samolotów, producenci, serwis, naprawa, przeglądy, paliwo

lotnicze

3. Linie lotnicze

3.1. Modele biznesowe

3.2. Strategiczne determinanty modeli biznesowych linii

lotniczych

3.3. Otoczenie biznesowe firmy

3.3.1. Analiza PESTEL

3.3.2. Analiza pięciu sił PORTERA

3.3.3. Analiza SWOT

3.4. Wskaźniki wydajności

3.5. Zarządzanie cenami w liniach lotniczych

3.6. Alianse linii lotniczych

3.7. Zarządzanie siatką połączeń

4. Lotniska – identyfikacja lotniska, kategoryzacja i infrastruktura

portu lotniczego

5. Kontrola lotu

5.1. Przestrzeń powietrzna i struktura ATC

5.2. Technologie zarządzania ruchem lotniczym

5.2.1. System lądowania oparty na instrumentach

monitorujących

5.2.2. System lądowania oparty na mikrofalach

5.2.3. System nawigacji satelitarnej

5.2.4. System radarowy

6. Uwarunkowania prawne transportu lotniczego

6.1. Konwencja chicagowska

6.2. Wolności lotnicze

6.3. Organizacje i instytucje sprawujące nadzór nad

bezpieczeństwem lotnictwa

6.4. Bezpieczeństwo i ochrona w komunikacji lotniczej

XIV. BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

I ZARZĄDZANIE PROCESEM TRANSPORTOWYM W HANDLU

ZAGRANICZNYM

1. Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym

1.1. Główne zagrożenia dla bezpiecznych procesów

transportowych

1.2. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa

w transporcie morskim, lotniczy i drogowym

1.3. Programy zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie

2. Zarządzanie procesem transportowym w handlu zagranicznym

2.1. Istota gestii transportowej

2.2. Formuły dostaw INCOTERMS 2010

2.3. Proces transportowy w handlu zagranicznym

2.4. Transport ładunku w kontenerze drogą morską

2.5. Eksport i import

2.6. Przewóz ładunku transportem drogowym

2.7. Przesyłka całopojazdowa

2.8. Przesyłka zbiorowa

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Elżbieta Gołembska (red. nauk.), Logistyka, Wydawnictwo

C.H. Beck, Warszawa 2012

2. Sylwester Markusik, Infrastruktura logistyczna w transporcie, tom 1,

Środki transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011

3. Sylwester Markusik Infrastruktura logistyczna w transporcie, tom 2,

Infrastruktura punktowa – magazyny, centra logistyczne

i dystrybucji, terminale kontenerowe, Wydawnictwo Politechniki

Śląskiej, Gliwice 2013

4. Sylwester Markusik, (red. nauk.), Infrastruktura logistyczna

w transporcie, tom 3, część 1, Infrastruktura liniowa – wodna,

transportu lotniczego oraz telematyka transportu, Wydawnictwo

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

5. Janusz Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo

Ekonomiczne, Warszawa 2015

6. Katarzyna Chruzik, Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie,

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016

7. Henryk Karbowiak, Sławomir Barański, Bezpieczeństwo ruchu

w transporcie, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011

8. Wojciech Kotowski, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz,

Warszawa 2011, ABC

9. Renata, Strachowska Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz,

Warszawa 2011, ABC

10. Renata Strachowska, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz,

Warszawa 2012, ABC

11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów

niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367)

Literatura uzupełniająca:

1. Jan Bębnowski, Przewóz towarów niebezpiecznych – materiały

szkoleniowe, Wydawnictwo Tarbonus Sp. z o.o.,

Kraków – Tarnobrzeg 2010

2. Sumeer Chakuu, Piotr Kozłowski, Michał Nędza, Podstawy transportu

lotniczego, Wydawca: Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów

– Zamość 2012

3. Radosław Kacperczyk, Transport i spedycja, część 1, Transport,

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010

4. Radosław Kacperczyk, Transport i spedycja, część 2, Spedycja,

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010

5. Stefan Filary, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej

i transporcie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

w Poznaniu, Poznań 2010

6. Henryk Karbowiak, Sławomir Barański, Bezpieczeństwo ruchu

w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011

7. Kazimierz Rajchel, Bezpieczeństwo ruchu drogowego w działaniach

administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Rzeszowskiej, Rzeszów 2006

8. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w transporcie lotniczym,

(praca zbiorowa pod red.) Pamuła Wiesław, Wydawnictwo

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem Usosmaila.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Głodowska
Prowadzący grup: Katarzyna Głodowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Podczas konwersatorium omówione zostaną zagadnienia dotyczące istoty, zakresu i celu logistyki, transportu i komunikacji w gospodarce światowej, systemu logistycznego jako podstawy procesów logistycznych, produktów logistycznych (towar i usługa), metod zarządzania logistycznego, transportu i magazynowania w procesach logistycznych, a także metod konfigurowania sieci logistycznej.

Przedmiot obejmuje również tematykę dotyczącą punktowej i liniowej infrastruktury logistycznej, która funkcjonuje we wszystkich rodzajach środków transportu, istniejące koncepcje logistyczne, infrastrukturę procesów magazynowych, terminale kontenerowe, transport intermodalny oraz infrastrukturę telematyki transportu.

Istotnym elementem będzie także inżynieria bezpieczeństwa technicznego w transporcie, w tym zarządzanie bezpieczeństwem

i ryzykiem w transporcie kolejowym, lotniczym, morskim, wodnym śródlądowym i drogowym oraz zasady przewozu towarów niebezpiecznych.

Pełny opis:

I. ISTOTA, CEL I ZAKRES LOGISTYKI

1. Pojęcie, geneza i definicje logistyki

2. System logistyczny jako podstawa procesów logistycznych

3. Metody i funkcje zarządzania logistycznego

4. Transport i magazynowanie w procesach logistycznych

5. Metody i zasady konfigurowania sieci logistycznej

II. INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA W TRANSPORCIE –

ŚRODKI TRANSPORTU

1. Podział środków transportu

2. Bierne środki transportowe

3. Logistyczny łańcuch opakowań w systemie transportowym

4. Czynne środki transportu dalekiego

4.1. Transport kolejowy

4.2. Transport samochodowy (kołowo-drogowy)

4.3. Transport wodny (śródlądowy i morski)

4.4. Transport lotniczy

5. Czynne środki transportu bliskiego (przemysłowego)

5.1. Wózki jezdne, podłogowe i kontenerowe

5.2. Dźwignice, suwnice, wywrotnice wagonowe i żurawie

5.3. Koleje linowe

5.4. Maszyny do urabiania i zwałowania

5.5. Przenośniki

III. PODSTAWOWE KONCEPCJE LOGISTYCZNE

1. Rynek a procesy logistyczne

2. Koncepcje logistyczne w przedsiębiorstwie

3. Logistyka w systemach projektowania

4. Logistyka przepływu informacji

5. Logistyka zarządzania produkcją

6. Logistyka wytwarzania

7. Logistyka normalizacji

8. Logistyka zarządzania systemami jakości

9. Logistyka zarzadzania systemem bezpieczeństw żywności HACCP

10. Logistyka w organizacji miejsca pracy

IV. INFRASTRUKTURA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH –

INFRASTRUKTURA PUNKTOWA

1. Procesy logistyczne w systemach magazynowania

2. Planowanie zapasów magazynowych

2.1. Metoda ABC i XYZ

2.2. Planowanie potrzeb materiałowych

2.3. Zasady przyjęcia, składowania, komplementacji oraz

wydawania wyrobów w magazynach

3. Techniczna infrastruktura logistyczna w magazynach

3.1. Budowle magazynowe

3.2. Wyposażenie magazynów

4. Technologie prac magazynowych

5. Metody analizy gospodarki magazynowej

6. Logistyka systemów zaopatrzenia materiałowego

6.1. Centra dystrybucji

6.2. Centra logistyczne

7. Terminale kontenerowe

8. Transport intermodalny

V. INFRASTRUKTURA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH -

INFRASTRUKTURA LINIOWA

1. Infrastruktura wodna

1.1. Drogi śródlądowe

1.2. Drogi morskie

1.3. Porty morskie

2. Infrastruktura transportu lotniczego (nawigacja powietrzna)

2.1. Podstawowe pojęcia

2.2. Prawo lotnicze. Konwencja ICAO

3. Zarządzanie ruchem lotniczym – ATM

3.1. Zarządzanie przestrzenią powietrzną

3.2. Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego – ATFM

3.3. Służby ruchu lotniczego – ATS

4. Perspektywiczne kierunki rozwoju ATM

5. Porty lotnicze i ich infrastruktura

6. System GNSS w nawigacji powietrznej

VI. INFRASTRUKTURA TELEMATYK TRANSPORTU

1. Podstawowe pojęcia

2. Rodzaje systemów telematycznych

3. Rozwój telematyki transportu

4. Telematyka w zarządzaniu transportem drogowym

5. Telematyka w zarządzaniu transportem szynowym

6. Telematyczne systemy sterowania ruchem drogowym

6.1. Sterowanie ruchem na obszarach miejskich

6.2. Systemy zarządzania flotą

7. Elektroniczny pobór opłat drogowych

7.1. System mikrofalowy

7.2. System satelitarny

8. Telematyka w zastosowaniach miejskich

8.1. Automatyczny pomiar potoków pasażerskich

8.2. Lokalizacja i monitoring pojazdów

8.3. System powiadamiania o wypadkach

8.4. Wykorzystanie systemu monitoringu GPS do oceny

parametrów lokomotyw

8.5. Kierunki rozwoju telematyki

VII. TRANSPORT W GOSPODARCE GLOBALNEJ. SPEDYCJA

MIĘDZYNARODOWA W POLITYCE TRANSPORTOWEJ

UNII EUROPEJSKIEJ

1. Pojęcie i przedmiot transportu towarowego

2. Specyficzne cechy transportu

3. Jakość i infrastruktura transportu

4. System transportowy

5. Gospodarcze funkcje transportu

6. Istota spedycji międzynarodowej

7. Główne zadania spedytora międzynarodowego

8. Rynek usług spedycyjnych i organizacje zrzeszające spedytorów

9. Rodzaje firm spedycyjnych

10. Koszty i ceny usług spedycyjnych

11. Baza prawna określająca działalność spedytorów

12. Polityka transportowa Unii Europejskiej

12.1. Cele i zasady polityki transportowej UE

12.2. Rodzaje transportu

VIII. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE

1. Podstawowe pojęcia inżynierii transportowej

2. Zarządzanie ryzykiem w transporcie

3. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie drogowym

4. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

5. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie lotniczym

6. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie wodnym

śródlądowym

7. Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim

8. Naruszanie bezpieczeństwa w transporcie

IX. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W TRANSPORCIE – CZĘŚĆ 1

1. Podstawowe właściwości transportu

1.1. Etapy rozwoju transportu w aspekcie prędkości

1.2. Dostępność systemu transportowego

1.3. Zagrożenia w ruchu pojazdów

1.4. Bezpieczeństwo i jego miary

2. Podstawy teoretyczne bezpiecznego ruchu

2.1. Bezpieczny odstęp drogi między pojazdami

2.2. Prędkości bezpieczne drogi i pojazdu

2.3. Punkt potencjalnej kolizji

2.4. Zasady bezpiecznej jazdy

2.5. Kierowanie i sterowanie ruchem pojazdów

3. Aspekty bezpieczeństwa drogi transportowej

3.1. Sieć dróg transportowych

3.2. Bezpieczeństwo przy swobodnym wyborze pasa ruchu

3.3. Bezpieczeństwo przy wymuszonym torze ruchu

3.4. Bezpieczeństwo na drodze lotniczej

3.5. Bezpieczeństwo na etapie projektowania, budowy

i utrzymania drogi

4. Oznakowanie i wyposażenie w sygnały drogi transportowej

4.1. Oznakowanie i osygnalizowanie w ruchu drogowym

(znaki poziome i pionowe, sygnalizacja)

4.2. Osygnalizowanie układów torowych kolei

(sygnały i wskaźniki kolejowe, semafory, oznakowanie

ograniczeń prędkości)

5. Oznakowanie drogi naziemnej statku powietrznego

X. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU W TRANSPORCIE – CZĘŚĆ 2

1. Sterowanie ruchem w transporcie - SRT

1.1. Sterowanie ruchem drogowym – SRD

1.2. Sterowanie ruchem kolejowym – SRK

1.3. Kierowanie ruchem lotniczym – KRL

1.4. Systemy i urządzenia bezpieczne w sterowaniu ruchem

w transporcie

2. Wymiana informacji między punktem sterowania a pojazdem

2.1. Zabezpieczenie transmisji przed błędami

2.2. Przekazywanie informacji w warunkach kolejowych

2.3. Zestawienie właściwości kanałów transmisyjnych

3. Automatyzacja prowadzenia pojazdu

3.1. Systemy Automatycznego Ograniczania Prędkości Pociągu ATP

3.2. Aspekty bezpieczeństwa pracy podstawowego układu

systemu ATP

3.3. Automatyczna jazda pociągu ATO

3.4. Automatyzacja prowadzenia statku powietrznego

4. Prawne i organizacyjne sposoby poprawy bezpieczeństwa ruchu

w transporcie

4.1. Stan bezpieczeństwa w transporcie w Polsce

4.2. Użytkownicy dróg a bezpieczeństwo ruchu

4.3. Zintegrowany system bezpieczeństwa w transporcie

XI. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

1. Krajowe i międzynarodowe przepisy prawne regulujące przewozy

ładunków niebezpiecznych (specjalnych)

2. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu

drogowego towarów niebezpiecznych ADR

3. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

3.1. Zasady klasyfikacji

3.2. Podział na klasy

3.3. Kody klasyfikacyjne towarów niebezpiecznych

3.4. Numery rozpoznawcze towarów niebezpiecznych

oraz zagrożeń

4. Przepisy szczególne dotyczące różnych klas towarów

niebezpiecznych

4.1. Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe

4.2. Klasa 2 – Gazy

4.3. Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne

4.4. Klasa 4.1. – Materiały stałe zapalne, materiały

samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone

4.5. Klasa 4.2 – Materiały samozapalne

4.6. Klasa 4.3. – Materiały wytwarzające w zetknięciu się z wodą

gazy palne

4.7. Klasa 5.1. – Materiały utleniające się

4.8. Klasa 5.2. – Nadtlenki organiczne

4.9. Klasa 6.1. – Materiały trujące

4.10. Klasa 6.2 – Materiały zakaźne

4.11. Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze

4.12. Klasa 8 – Materiały żrące

4.13. Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

5. Pakowanie towarów niebezpiecznych

5.1. Zasady pakowania

5.2. Kod określający typ opakowania

5.3. Wzory nalepek ostrzegawczych

5.4. Oznakowanie sztuki przesyłki (oznakowanie opakowania,

umieszczenie nalepek ostrzegawczych, dodatkowe

oznakowanie sztuk przesyłki)

XII. PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W SZTUKACH

PRZESYŁKI ORAZ W CYSTERNACH

1. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki –

wyłączenia dotyczące:

1.1. Charakteru operacji transportowych

1.2. Przewozu gazów

1.3. Przewozu paliw płynnych

1.4. Towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach

ograniczonych

1.5. Towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach

wyłączonych

1.6. Ilości przewożonych w jednostce transportowej

1.7. Inne wyłączenia

2. Dokumentacja przewozowa

2.1. Dokument przewozowy

2.2. Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu

2.3. Certyfikat pakowania kontenera

2.4. Zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy

2.5. Świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu

niektórych towarów niebezpiecznych

2.6. Kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwą władzę

2.7. Zgłoszenie do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz do

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

3. Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa

4. Ochrona towarów niebezpiecznych

5. Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych

6. Jednostki transportowe

6.1. Rodzaje pojazdów

6.2. Oznakowanie pojazdów

6.3. Wyposażenie pojazdów

6.4. Warunki przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach

przesyłki

7. Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach

7.1. Rodzaje i wymagania dotyczące cystern

7.2. Oznakowanie cystern (odblaskowe tablice ostrzegawcze

i nalepki ostrzegawcze)

7.3. Warunki przewozu (dokumenty przewozowe, załadunek,

rozładunek oraz przewóz towarów niebezpiecznych)

XIII. PODSTAWY TRANSPORTU LOTNICZEGO

1. System transportu lotniczego

2. Typy samolotów, producenci, serwis, naprawa, przeglądy, paliwo

lotnicze

3. Linie lotnicze

3.1. Modele biznesowe

3.2. Strategiczne determinanty modeli biznesowych linii

lotniczych

3.3. Otoczenie biznesowe firmy

3.3.1. Analiza PESTEL

3.3.2. Analiza pięciu sił PORTERA

3.3.3. Analiza SWOT

3.4. Wskaźniki wydajności

3.5. Zarządzanie cenami w liniach lotniczych

3.6. Alianse linii lotniczych

3.7. Zarządzanie siatką połączeń

4. Lotniska – identyfikacja lotniska, kategoryzacja i infrastruktura

portu lotniczego

5. Kontrola lotu

5.1. Przestrzeń powietrzna i struktura ATC

5.2. Technologie zarządzania ruchem lotniczym

5.2.1. System lądowania oparty na instrumentach

monitorujących

5.2.2. System lądowania oparty na mikrofalach

5.2.3. System nawigacji satelitarnej

5.2.4. System radarowy

6. Uwarunkowania prawne transportu lotniczego

6.1. Konwencja chicagowska

6.2. Wolności lotnicze

6.3. Organizacje i instytucje sprawujące nadzór nad

bezpieczeństwem lotnictwa

6.4. Bezpieczeństwo i ochrona w komunikacji lotniczej

XIV. BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

I ZARZĄDZANIE PROCESEM TRANSPORTOWYM W HANDLU

ZAGRANICZNYM

1. Bezpieczeństwo w transporcie lotniczym

1.1. Główne zagrożenia dla bezpiecznych procesów

transportowych

1.2. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa

w transporcie morskim, lotniczy i drogowym

1.3. Programy zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie

2. Zarządzanie procesem transportowym w handlu zagranicznym

2.1. Istota gestii transportowej

2.2. Formuły dostaw INCOTERMS 2010

2.3. Proces transportowy w handlu zagranicznym

2.4. Transport ładunku w kontenerze drogą morską

2.5. Eksport i import

2.6. Przewóz ładunku transportem drogowym

2.7. Przesyłka całopojazdowa

2.8. Przesyłka zbiorowa

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Elżbieta Gołembska (red. nauk.), Logistyka, Wydawnictwo

C.H. Beck, Warszawa 2012

2. Sylwester Markusik, Infrastruktura logistyczna w transporcie, tom 1,

Środki transportu, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011

3. Sylwester Markusik Infrastruktura logistyczna w transporcie, tom 2,

Infrastruktura punktowa – magazyny, centra logistyczne

i dystrybucji, terminale kontenerowe, Wydawnictwo Politechniki

Śląskiej, Gliwice 2013

4. Sylwester Markusik, (red. nauk.), Infrastruktura logistyczna

w transporcie, tom 3, część 1, Infrastruktura liniowa – wodna,

transportu lotniczego oraz telematyka transportu, Wydawnictwo

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013

5. Janusz Neider, Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo

Ekonomiczne, Warszawa 2015

6. Katarzyna Chruzik, Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie,

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016

7. Henryk Karbowiak, Sławomir Barański, Bezpieczeństwo ruchu

w transporcie, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011

8. Wojciech Kotowski, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz,

Warszawa 2011, ABC

9. Renata, Strachowska Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz,

Warszawa 2011, ABC

10. Renata Strachowska, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz,

Warszawa 2012, ABC

11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów

niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 227, poz. 1367)

Literatura uzupełniająca:

1. Jan Bębnowski, Przewóz towarów niebezpiecznych – materiały

szkoleniowe, Wydawnictwo Tarbonus Sp. z o.o.,

Kraków – Tarnobrzeg 2010

2. Sumeer Chakuu, Piotr Kozłowski, Michał Nędza, Podstawy transportu

lotniczego, Wydawca: Konsorcjum Akademickie, Kraków – Rzeszów

– Zamość 2012

3. Radosław Kacperczyk, Transport i spedycja, część 1, Transport,

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010

4. Radosław Kacperczyk, Transport i spedycja, część 2, Spedycja,

Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010

5. Stefan Filary, Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej

i transporcie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

w Poznaniu, Poznań 2010

6. Henryk Karbowiak, Sławomir Barański, Bezpieczeństwo ruchu

w transporcie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011

7. Kazimierz Rajchel, Bezpieczeństwo ruchu drogowego w działaniach

administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki

Rzeszowskiej, Rzeszów 2006

8. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i w transporcie lotniczym,

(praca zbiorowa pod red.) Pamuła Wiesław, Wydawnictwo

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006

Uwagi:

Link do zajęć udostępnia prowadzący za pośrednictwem Usosmaila.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)