Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie informacyjne państw w sytuacjach zagrożeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-D5SIPS-KZB
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie informacyjne państw w sytuacjach zagrożeń
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot traktuje o zasadach organizacji procesu komunikacji społecznej w sytuacji zagrożenia kryzysem.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

- Sytuacje grożące kryzysem

-Sytuacja kryzysowa (definicja pojęcia, zarządzanie kryzysowe; stany nadzwyczajne w Polsce).

- Zarządzanie kryzysowe w Polsce.

- Jak komunikować w sytuacji kryzysowej (polityka informacyjna; rodzaj działań komunikacyjnych; potrzeby mediów relacjonujących sytuacje kryzysowe; błędy przy nadawaniu komunikatów; błędy w odbiorze komunikatów).

- Uwarunkowania antyterrorystycznych polityk informacyjnych w krajach UE.Antyterrorystyczna polityka informacyjna (Ocena skuteczności i efektywności antyterrorystycznej polityki informacyjnej).

- Francuska antyterrorystyczna polityka informacyjna.

- Brytyjska antyterrorystyczna polityka informacyjna.

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o atakach terrorystycznych we własnym kraju (11.03.2004 Madryt).

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych poza granicami kraju 22.07.2011 Norwegia.

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych we własnym kraju.

- Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych we własnym kraju.

Literatura:

- Grunig J. E., Hunt T. T., Managing Public Relations, Philadelphia 1984

- Lidwa W., Krzeszowski W., Więcek W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2010

- Sienkiewicz–Małyjurek K., Krynojewski R. F., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej – zarządzanie bezpieczeństwem, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Oczekiwane efekty kształcenia:

Efekty kształcenia

Wiedza: K_W04; K_W05; K_W06

Student nabywa wiedzę:

o regułach zarządzania sytuacją kryzysową, w tym regułach dotyczących tworzenia strategii informacyjnej

o mechanizmach rozwiązywania sytuacji kryzysowych w ujęciu historycznym i współczesnym;

o kompetencji podmiotów administracji państwowej odpowiedzialnych za kreowanie strategii informacyjnej w sytuacji zagrożenia

Umiejętności: K_U02; K_U04; K_U05 –

student potrafi:

ocenić skuteczność strategii informacyjnej

zastosować strategie informacyjne adekwatnie do sytuacji grożącej kryzysem

student opracowuje projekt grupowy

Kompetencje społeczne: K_K02; K_K04; K_K05;

student nabywa umiejętności:

pracy w grupie

komunikowania się z otoczeniem

pogłębiania i doskonalenia zdobytej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązkowa obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności). Ocena końcowa wynika z sumy punktów uzyskanych za aktywność (wyznaczono minimalną liczbą, niezbędną do uzyskania zaliczenia).

Studenci, którzy nie uzyskali minimalnej liczby punktów a uczestniczyli w zajęciach przystąpią do testu zaliczeniowego. Jego pozytywne złożenie umożliwi uzyskanie zaliczenia z przedmiotu na ocenę dostateczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Prowadzący grup: Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Przedmiot w roku akademickim 2020-2021 prowadzony jest zdalnie. Zajęcia odbywają się na platformie Kampus i rozpoczynają się 21 października, a zakończą 27 stycznia. Kursanci otrzymają link do zajęć.

Tematy zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne

Ustalenie wymogów formalnych. Podział tematów do pracy własnej studentów. Wskazanie zasad i zakresu zadań realizowanych przez studentów podczas trzech zajęć.

2. Sytuacje grożące kryzysem

W oparciu o dotychczasową wiedzę studentów omówione zostaną różne rodzaje sytuacji grożących kryzysem, ich wpływ na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa i funkcje, jakie mogą pełnić media.

D. Piontek, S. Ossowski (red.), Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Poznań 2017; online, protokół dostępu: http://www.ptks.pl/j3x/images/ebook2017.pdf

H. Batorowska, R. Klepka, O. Wasiuta, Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Kraków 2019; online, protokół dostępu: file:///C:/Users/Ewa/Downloads/d35e4b772b9a9ded0ab30d97221c23fef85c5f69%20(10).pdf

3. Sytuacja kryzysowa

Wskazanie współczesnych sytuacji kryzysowych w Polsce, Europie i na świecie i omówienie sposobów ich relacjonowania w mediach (autorska prezentacja case studies). Treści będą pomocne przy realizacji zadań własnych studentów prezentowanych podczas zajęć 9 i 10.

Biela B., Typy i mechanizmy manipulacji w mediach. "Studia Pastoralne" Nr 12 /2016, s. 286-311; online, protokół dostępu: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/15158/1/Biela_Typy_i_mechanizmy_manipulacji_w_mediach.pdf

Klepka R., Analiza zawartości mediów: dlaczego i do czego można ją wykorzystać w nauce o bezpieczeństwie i politologii?, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Securitateet Educatione Civili VI”, (2016) (http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1975/

E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz M. (2012). Rola telewizji w stanach nadzwyczajnych. Na przykładzie sposobu relacjonowania tragicznych wydarzeń z 22 lipca w Oslo i na wyspie Utøya w Norwegii; online, protokół dostepu: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/publikacje/raporty/rola_telewizji.pdf

4. Zarządzanie kryzysowe w Polsce

Omówione zostaną: komponenty systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; podstawy prawne; zakres dopuszczalnych prawem ograniczeń praw obywatelskich, zwłaszcza wolności słowa i wolności mediów.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1166).

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r,. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1635 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. z 2013., poz. 594 z późn. zm.). Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502). Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 1191).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1815).

5. Jak komunikować w sytuacji kryzysowej.

Omówione zostaną: polityka informacyjna, rodzaje działań komunikacyjnych, potrzeby mediów relacjonujących sytuacje kryzysowe.

Musiałek P., Czas na doktrynę radykalnej polityki informacyjnej. Jak rząd powinien mówić o COVID-19?; online, protokół dostępu: https://klubjagiellonski.pl/2020/04/29/czas-na-doktryne-radykalnej-polityki-informacyjnej-jak-rzad-powinien-mowic-o-covid-19/

6. Planowanie strategii informacyjnej w konkretnej sytuacji kryzysowej

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z warunkami sytuacji kryzysowej (na przykład powódź) i poproszeni o przygotowanie strategii informacyjnej na taki czas, w tym komunikatów adresowanych do różnych odbiorców (zarządzający, media, obywatele) adekwatnych do różnych etapów rozwoju zagrożenia.

7.Uwarunkowania antyterrorystycznych polityk informacyjnych w państwach Unii Europejskiej.

Babiński A., Jałoszyński K., Zubrzycki W., Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczytno 2016.

Źródła internetowe na temat strategii UE walki z terroryzmem, m.in.: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/

8. Antyterrorystyczna polityka informacyjna i sposoby oceny jej skuteczności (omówienie wybranych case studies, m.in. brytyjski i francuski).

Analiza SWOT

9. Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych poza granicami kraju. Omówienie projektów wykonanych przez studentów.

10. Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych we własnym kraju.

Omówienie projektów wykonanych przez studentów.

11. Zaliczenie

Literatura:

podana przy każdym temacie

Uwagi:

Metody i kryteria oceny:

Bieżąca ocena aktywności; ocena prac wykonanych w grupach na zajęciach; ocena analizy przyjętej strategii informacyjnej; ocena analizy przekazów medialnych.

Zajęcia zdalne realizowane w czasie rzeczywistym. Link do zajęć udostępnia platforma uniwersytecka Kampus.come za pośrednictwem USOSmaila

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Prowadzący grup: Ewa Stasiak-Jazukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

Przedmiot w roku akademickim 2020-2021 prowadzony jest zdalnie. Zajęcia odbywają się na platformie Kampus i rozpoczynają się 21 października, a zakończą 27 stycznia. Kursanci otrzymają link do zajęć.

Tematy zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne

Ustalenie wymogów formalnych. Podział tematów do pracy własnej studentów. Wskazanie zasad i zakresu zadań realizowanych przez studentów podczas trzech zajęć.

2. Sytuacje grożące kryzysem

W oparciu o dotychczasową wiedzę studentów omówione zostaną różne rodzaje sytuacji grożących kryzysem, ich wpływ na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa i funkcje, jakie mogą pełnić media.

D. Piontek, S. Ossowski (red.), Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Poznań 2017; online, protokół dostępu: http://www.ptks.pl/j3x/images/ebook2017.pdf

H. Batorowska, R. Klepka, O. Wasiuta, Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Kraków 2019; online, protokół dostępu: file:///C:/Users/Ewa/Downloads/d35e4b772b9a9ded0ab30d97221c23fef85c5f69%20(10).pdf

3. Sytuacja kryzysowa

Wskazanie współczesnych sytuacji kryzysowych w Polsce, Europie i na świecie i omówienie sposobów ich relacjonowania w mediach (autorska prezentacja case studies). Treści będą pomocne przy realizacji zadań własnych studentów prezentowanych podczas zajęć 9 i 10.

Biela B., Typy i mechanizmy manipulacji w mediach. "Studia Pastoralne" Nr 12 /2016, s. 286-311; online, protokół dostępu: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/15158/1/Biela_Typy_i_mechanizmy_manipulacji_w_mediach.pdf

Klepka R., Analiza zawartości mediów: dlaczego i do czego można ją wykorzystać w nauce o bezpieczeństwie i politologii?, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Securitateet Educatione Civili VI”, (2016) (http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1975/

E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz M. (2012). Rola telewizji w stanach nadzwyczajnych. Na przykładzie sposobu relacjonowania tragicznych wydarzeń z 22 lipca w Oslo i na wyspie Utøya w Norwegii; online, protokół dostepu: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/publikacje/raporty/rola_telewizji.pdf

4. Zarządzanie kryzysowe w Polsce

Omówione zostaną: komponenty systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; podstawy prawne; zakres dopuszczalnych prawem ograniczeń praw obywatelskich, zwłaszcza wolności słowa i wolności mediów.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1166).

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r,. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1635 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. z 2013., poz. 594 z późn. zm.). Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502). Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 1191).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1815).

5. Jak komunikować w sytuacji kryzysowej.

Omówione zostaną: polityka informacyjna, rodzaje działań komunikacyjnych, potrzeby mediów relacjonujących sytuacje kryzysowe.

Musiałek P., Czas na doktrynę radykalnej polityki informacyjnej. Jak rząd powinien mówić o COVID-19?; online, protokół dostępu: https://klubjagiellonski.pl/2020/04/29/czas-na-doktryne-radykalnej-polityki-informacyjnej-jak-rzad-powinien-mowic-o-covid-19/

6. Planowanie strategii informacyjnej w konkretnej sytuacji kryzysowej

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z warunkami sytuacji kryzysowej (na przykład powódź) i poproszeni o przygotowanie strategii informacyjnej na taki czas, w tym komunikatów adresowanych do różnych odbiorców (zarządzający, media, obywatele) adekwatnych do różnych etapów rozwoju zagrożenia.

7.Uwarunkowania antyterrorystycznych polityk informacyjnych w państwach Unii Europejskiej.

Babiński A., Jałoszyński K., Zubrzycki W., Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczytno 2016.

Źródła internetowe na temat strategii UE walki z terroryzmem, m.in.: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/

8. Antyterrorystyczna polityka informacyjna i sposoby oceny jej skuteczności (omówienie wybranych case studies, m.in. brytyjski i francuski).

Analiza SWOT

9. Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych poza granicami kraju. Omówienie projektów wykonanych przez studentów.

10. Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych we własnym kraju.

Omówienie projektów wykonanych przez studentów.

11. Zaliczenie

Literatura:

podana przy każdym temacie

Uwagi:

Metody i kryteria oceny:

Bieżąca ocena aktywności; ocena prac wykonanych w grupach na zajęciach; ocena analizy przyjętej strategii informacyjnej; ocena analizy przekazów medialnych.

Zajęcia zdalne realizowane w czasie rzeczywistym. Link do zajęć udostępnia platforma uniwersytecka Kampus.come za pośrednictwem USOSmaila

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)