Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System penitencjarny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z5SYPE-ZK
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: System penitencjarny
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student dysponuje wiedzą z zakresu funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce.


W zakresie umiejętności student potrafii wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązania praktycznych problemów związanych z funkcjonowaniem systemu penitencjarnego w Polsce.


w zakresie kompetencji oczekiwana jest od studenta samodzielna praca nad teoretycznymi zagadnieniami rozważanymi na zajęciach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe pojęcia dotyczące polskiego systemu penitencjarnego. Student rozumie również cele wdrażania określonej polityki wykonywania kary pozbawienia wolności.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z polskimi oraz międzynarodowymi aktami prawnymi dotyczącymi realizacji polityki penitencjarnej. Nacisk położony zostanie również na wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich orzekających w sprawach związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Ponadto studenci zapoznani zostaną ze stosowanymi w polskiej rzeczywistości środkami oddziaływań penitencjarnych oraz z organizacją zakładów karnych.

Literatura:

T. Szymanowski, J. Migdał: „Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna”, wyd. Lex, 2014

S. Przybyliński "Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej", wyd. Impuls, 2010

Statystyki dotyczące kary pozbawienia wolności wydawane przez Służbę Więzienną.

Akty prawa krajowego oraz międzynarodowego dotyczące tematyki penitencjarnej (m.in. kodeks karny wykonawczy, Ustawa o Służbie Więziennej, orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Raport Europejskiego Komitetu ds Zapobiegania torturom oraz poniżającemu lub nieludzkiemu traktowaniu albo karaniu (2017.)

S.Przybyliński "Heterogeniczny wizerunek izolowanego świata kreślony więziennymi tatuażami" Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 2, 145-158

A.Iwanowska "Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w"

S.Śliwa "Wybrane problemy funkcjonowania osadzonych w świetle badań"

I.Nowicka "Kara dożywotniego pozbawienia wolności w polskim systemie prawnym. Problemy i wątpliwości."

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W04, K_W06

- Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa penitencjarnego.

- Student rozumie cele i funkcje kary pozbawienia wolności.

- Student zna akty prawne dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności.

- Student rozumie mechanizmy funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce

Umiejętności

K_U01, K_U02, K_U03

- Student potrafi wskazać argumenty przemawiające za naruszeniem uprawnień skazanych.

- Student umie wskazać elementy polityki postpenitencjarnej sprzyjające readaptacji skazanego do społeczeństwa.

Kompetencje

K_K01, K_K06

- Absolwent jest gotów współpracować w ramach rozwiązywania problemów w zakresie polityki penitencjarnej

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie kolokwium (ostatnie zajęcia)

obecność na zajęciach;

aktywny udział w zajęciach

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Tomaszewska-Michalak
Prowadzący grup: Magdalena Tomaszewska-Michalak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Po ukończeniu zajęć student zna podstawowe pojęcia dotyczące polskiego systemu penitencjarnego. Student rozumie również cele wdrażania określonej polityki wykonywania kary pozbawienia wolności.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z polskimi oraz międzynarodowymi aktami prawnymi dotyczącymi realizacji polityki penitencjarnej. Nacisk położony zostanie również na wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz sądów polskich orzekających w sprawach związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Ponadto studenci zapoznani zostaną ze stosowanymi w polskiej rzeczywistości środkami oddziaływań penitencjarnych oraz z organizacją zakładów karnych.

Literatura:

T. Szymanowski, J. Migdał: „Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna”, wyd. Lex, 2014

S. Przybyliński "Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej", wyd. Impuls, 2010

Statystyki dotyczące kary pozbawienia wolności wydawane przez Służbę Więzienną.

Akty prawa krajowego oraz międzynarodowego dotyczące tematyki penitencjarnej (m.in. kodeks karny wykonawczy, Ustawa o Służbie Więziennej, orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

Raport Europejskiego Komitetu ds Zapobiegania torturom oraz poniżającemu lub nieludzkiemu traktowaniu albo karaniu (2017.)

S.Przybyliński "Heterogeniczny wizerunek izolowanego świata kreślony więziennymi tatuażami" Resocjalizacja Polska (Polish Journal of Social Rehabilitation) 2, 145-158

A.Iwanowska "Przygotowanie skazanych do życia na wolności w trybie art. 164 k.k.w"

S.Śliwa "Wybrane problemy funkcjonowania osadzonych w świetle badań"

I.Nowicka "Kara dożywotniego pozbawienia wolności w polskim systemie prawnym. Problemy i wątpliwości."

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)