Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-L-Z5ZKWP
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Oczekiwana wiedza to znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego.

Oczekiwane umiejętności to zdolność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej.

Oczekiwane kompetencje to zdolność do samodzielnej pracy opartej na informacjach pozyskanych w czasie zajęć oraz ogólnodostępnych źródłach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach świata;

- aspekty teoretyczne i regulacje dotyczące specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożeń dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany przedstawić studentom problematykę zarządzania kryzysowego we współczesnych państwach. Przedmiot wprowadza podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, a także obejmuje aspekty praktyczne związane z działalnością realizowaną w ramach faz zarządzania kryzysowego przez instytucje wyspecjalizowane, jak również o właściwości ogólnej w sprawach bezpieczeństwa. Dzięki temu studenci będą mogli poszerzyć dotychczasową wiedzę na temat zarządzania kryzysowego oraz pogłębić jego rozumienie w zakresie rozwiązań przyjmowanych we współczesnych państwach, w szczególności występujących podobieństw oraz różnic.

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. organizacja oraz wymogi formalne dotyczące zajęć;

2. podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego;

3. zasady zarządzania kryzysowego wpływające na jego organizację oraz sposób podejmowania działań;

4-5. cechy charakterystyczne zarządzania kryzysowego i ochrony ludności wpływające na podobieństwa i różnice w przyjmowanych przez państwa rozwiązaniach z tego obszaru;

6. miejsce zarządzania kryzysowego w systemach bezpieczeństwa państw, w tym zwłaszcza relacja zarządzanie kryzysowe – stany nadzwyczajne;

7-8. zagrożenia i wyzwania specyficzne dla danego państwa, w tym związane z sytuacjami kryzysowymi;

9-10. struktury organizacyjne zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem naczelnych organów władzy publicznej;

11-12. główne służby odpowiedzialne za zwalczanie sytuacji kryzysowych i zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego;

13. akty prawne dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;

14. dokumenty strategiczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;

15. dokumenty planistyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: K_W02; K_W04; K_W06; K_W07

- zna charakter sytuacji kryzysowych, w szczególności ich wpływ na istniejące więzi społeczne

- zna akty prawne oraz dokumenty strategiczne i planistyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

- posiada wiedzę o funkcjonowaniu państwa w warunkach sytuacji kryzysowych, w szczególności o zasadach działania organów władzy publicznej oraz ich wzajemnych relacjach

- wskazuje na zagrożenia i wyzwania specyficzne dla danego państwa, w tym związane z sytuacjami kryzysowymi

UMIEJĘTNOŚCI: K_U01

- analizuje i ocenia cechy charakterystyczne zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

KOMPETENCJE: K_K01; K_K05

- jest gotów do określania głównych zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska naturalnego oraz definiowania podstawowych priorytetów wyznaczających sposób przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym

- jest gotów do dostrzegania wpływu cech charakterystycznych zarządzania kryzysowego oraz jego zasad na organizację oraz sposób podejmowania działań przez organy władzy publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności). Przekroczenie liczby dopuszczalnych nieobecności skutkuje dodatkową pracą, np. koniecznością zaliczenia zajęć na dyżurze dydaktycznym lub pisemnym wypracowaniem. Nieobecność na ponad połowie spotkań skutkuje niezaliczeniem przedmiotu (brak klasyfikowania).

Ocena końcowa z zajęć jest wypadkową bieżącej aktywności oraz oceny projektu grupowego. Bieżące przygotowanie do zajęć wraz z aktywnością dają możliwość podniesienia końcowej oceny o pół stopnia.

Ocena grupowego projektu odnosi się do weryfikacji umiejętności w zakresie efektów kształcenia, w tym w szczególności umiejętności analizy i oceny cech charakterystycznych zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Algorytm końcowej oceny z projektu przedstawia się następująco:

2 do 50%

3*** powyżej 50%, ale nie więcej niż 60%

3,5 powyżej 60%, ale nie więcej niż 70%

4 powyżej 70%, ale nie więcej niż 80%

4,5 powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%

5 powyżej 90%

*** Student opanował wszystkie efekty kształcenia ujęte w sylabusie

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Brzeziński
Prowadzący grup: Michał Brzeziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach świata;

- aspekty teoretyczne i regulacje dotyczące specyfiki bezpieczeństwa wewnętrznego, zagrożeń dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz organizacji zarządzania kryzysowego w wybranych współczesnych państwach.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany przedstawić studentom problematykę zarządzania kryzysowego we współczesnych państwach. Przedmiot wprowadza podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, a także obejmuje aspekty praktyczne związane z działalnością realizowaną w ramach faz zarządzania kryzysowego przez instytucje wyspecjalizowane, jak również o właściwości ogólnej w sprawach bezpieczeństwa. Dzięki temu studenci będą mogli poszerzyć dotychczasową wiedzę na temat zarządzania kryzysowego oraz pogłębić jego rozumienie w zakresie rozwiązań przyjmowanych we współczesnych państwach, w szczególności występujących podobieństw oraz różnic.

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. organizacja oraz wymogi formalne dotyczące zajęć;

2. podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego;

3. zasady zarządzania kryzysowego wpływające na jego organizację oraz sposób podejmowania działań;

4-5. cechy charakterystyczne zarządzania kryzysowego i ochrony ludności wpływające na podobieństwa i różnice w przyjmowanych przez państwa rozwiązaniach z tego obszaru;

6. miejsce zarządzania kryzysowego w systemach bezpieczeństwa państw, w tym zwłaszcza relacja zarządzanie kryzysowe – stany nadzwyczajne;

7-8. zagrożenia i wyzwania specyficzne dla danego państwa, w tym związane z sytuacjami kryzysowymi;

9-10. struktury organizacyjne zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem naczelnych organów władzy publicznej;

11-12. główne służby odpowiedzialne za zwalczanie sytuacji kryzysowych i zapewnianie bezpieczeństwa wewnętrznego;

13. akty prawne dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;

14. dokumenty strategiczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony ludności;

15. dokumenty planistyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- K.P. Marczuk, Trzecia opcja. Gwardie narodowe w wybranych państwach Basenu Morza Śródziemnego, Warszawa 2007

- K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej. Od bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi, Warszawa 2012

- K.P. Marczuk, Bezpieczeństwo funkcjonalne państw regionu Europy Północnej, Warszawa 2014

- P. Mickiewicz, System bezpieczeństwa narodowego w rozwiązaniach ustrojowych wybranych państw, Wrocław 2012

- A. Misiuk, A. Letkiewicz, M. Sokołowski, Policje Unii Europejskiej, Warszawa 2011

- A.M. Sosnowski, Realizacja zadań ochrony ludności w wybranych państwach świata, Wrocław 2006

- W. Staśkiewicz (red.), Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011

- S. Sulowski (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Warszawa 2013

- Systemy konstytucyjne państw świata - seria wydawnicza, Wydawnictwo Sejmowe

- H. Wyligała, Uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego w Republice Federalnej Niemiec, ,,Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego" 2011, t. 5

- S. Kamiński, Strategia bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, ,,Bezpieczeństwo Narodowe" 2015, nr 3

- J. Nowak, System ochrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we Włoszech ze szczególnym uwzględnieniem gminy, ,,Zeszyty Naukowe WSOWL" 2010, nr 3

Uwagi:

Pozostałe informacje znajdują się w sekcji nadrzędnej pt. Informacje ogólne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)