Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo cybernetyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-BW-M-Z1BECY
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo cybernetyczne
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ZAOCZNE II STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- przedmiotowy i podmiotowy zakres bezpieczeństwa cybernetycznego

- ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego

- niezawodność i odporność sieci i systemów informatycznych

- instytucje zajmujące się bezpieczeństwem sieci i informacji

- demokratyczne, wielostronne i efektywne zarządzanie cyberprzestrzenią.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany i systematyczny wprowadzić studentów w tematykę bezpieczeństwa cybernetycznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa. Obok wprowadzenia podstawowych pojęć i podejść badawczych z obszaru cyberprzestrzeni, pojawią się także aspekty prawne oraz praktyczne związane z analizą stron internetowych, ataków hakerskich, społeczeństwa informacyjnego.

Studenci, opierając się na dorobku z wielu obszarów nauki, będą mogli wykorzystać ją do analiz z obszaru nauk o bezpieczeństwie, wzbogacając tym samym nie tylko spojrzenie na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ale także pogłębiając zrozumienie znaczenia cyberbezpieczeństwa w kontekście wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa zarówno państwa, jak i jednostki. Zakres tematyczny obejmuje następujące grupy zagadnień wraz z proponowaną dla nich literaturą:

- Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – historia cyberprzestrzeni i prognozy przyszłości cyberprzestrzeni, definicja zagrożeń cybernetycznych, problem rozróżnienia ataków cybernetycznych.

- Bezpieczeństwo w erze nowych technologii informatycznych – konsekwencje analizy wielkich zbiorów danych, możliwe naruszenia prawa do prywatności, prawo do bycia zapomnianym, bezpieczeństwo danych osobowych, RODO/GDPR.

- ataki w cyberprzestrzeni – problem ataku cybernetycznego, prawne aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni, kontrowersje na temat możliwości prowadzenia działań w cyberprzestrzeni - dark net.

- przyszłość IT - przyszłość Internetu, nowy „cybernetyczny” styl życia, IoT, sztuczna inteligencja, Przemysł 4.0, Big Data..

- Cyberprzestrzeń jako wymiar rywalizacji państw.

- Internet jako narzędzie propagandy i biznesu.

Literatura:

Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Warszawa 2000.

Bielecki W.T., Informatyzacja zarządzania. Warszawa 2001.

Bielecki W.T., Przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku. Aspekt dydaktyczny. Warszawa 1999.

Borowiecki R., Kwieciński M. (red.nauk.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kraków 2004.

Krzemieńska W., Nowak P. (praca zbiorowa), Przestrzenie informacji, Poznań 2002.

Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998.

Hofmann T., Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2018.

TrubalskaJ.,Wojciechowski Ł., Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni. Lublin 2017.

Krawiec J., Cyberbezpieczeństwo. Podejście systemowe. Warszawa 2019.

Nossowski M., Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa. Warszawa 2019.

Ciekanowski Z., Wojciechowska - Filipek S., Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Warszawa 2019.

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 – 2022.

Gryz J., Nowakowska-Krystman A., Boguszewski Ł., Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2017.

Źródłą internetowe:

Grzelak K., Liedl K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu. www.bbn.gov.pl

https://mc.bip.gov.pl/

https://niebezpiecznik.pl/

https://cyberustawa.pl/?gclid=EAIaIQobChMI66H-2b6s7AIVhPuyCh2rBwizEAAYAyAAEgJWf_D_BwE

Efekty uczenia się:

K_W01 - student posiada ogólną wiedzę o fundamentalnych pojęciach dla bezpieczeństwa wewnętrznego jako podobszaru nauk społecznych oraz wiedzę o bezpieczeństwie cybernetycznym. Dodatkowo ma wiedzę o ładzie i porządku prawnym w zakresie bezbezpieczeństwa w Polsce i Unii Europejskiej. Posiada wiedzę na temat prawnych regulacji bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni a także międzynarodowych polityk cyberbezpieczeństwa

K_W02 - studnet posiada wiedzę o rodzajach więzi społecznych korporacyjnych, zawodowych i prawnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje;

K_W03 - student dysponuje wiedzą o człowieku jako tworzącym określony porządek zapewniający bezpieczne warunki funkcjonowania jednostek

ludzkich, społeczeństwa i państwa;

K_U2, K_U4 - student ma umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w cyberprzestrzeni,dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności, ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania i przewidywania zjawisk dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (w tym różnego rodzaju kryzysów); potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną o zagrożeniach związanych z cyberprzestrzenią, opartą na zrozumieniu zasad działania sieci do diagnozowania zwyczajnych ataków w cyberprzestrzeni i podjąć pierwsze kroki obronne, student potrafi przygotować w małej grupie (do 3-ch osób) prezentację multimedialną na temat konkretnych zagrożeniach w cyberprzestrzeni, posiada wiedzę teoretyczną o zagrożeniach związanych z cyberprzestrzenią, opartą na zrozumieniu zasad działania sieci do diagnozowania zwyczajnych ataków w cyberprzestrzeni.

K_K01 - student potrafi określać i definiować podstawowe priorytety, służące przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni dla funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego; Potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazując mu (z wykorzystaniem nowoczesnych technik), w sposób kompetentny i fachowy, informacje o istniejących zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń przed nimi;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń praktycznych w trakcie zajęć.

Bieżąca ocena aktywności, ocena projektu grupowego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Potejko
Prowadzący grup: Piotr Potejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje:

- przedmiotowy i podmiotowy zakres bezpieczeństwa cybernetycznego

- ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa cybernetycznego

- niezawodność i odporność sieci i systemów informatycznych

- instytucje zajmujące się bezpieczeństwem sieci i informacji

- demokratyczne, wielostronne i efektywne zarządzanie cyberprzestrzenią.

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany i systematyczny wprowadzić studentów w tematykę bezpieczeństwa cybernetycznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa. Obok wprowadzenia podstawowych pojęć i podejść badawczych z obszaru cyberprzestrzeni, pojawią się także aspekty prawne oraz praktyczne związane z analizą stron internetowych, ataków hakerskich, społeczeństwa informacyjnego.

Studenci, opierając się na dorobku z wielu obszarów nauki, będą mogli wykorzystać ją do analiz z obszaru nauk o bezpieczeństwie, wzbogacając tym samym nie tylko spojrzenie na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ale także pogłębiając zrozumienie znaczenia cyberbezpieczeństwa w kontekście wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa zarówno państwa, jak i jednostki. Zakres tematyczny obejmuje następujące grupy zagadnień wraz z proponowaną dla nich literaturą:

- Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – historia cyberprzestrzeni i prognozy przyszłości cyberprzestrzeni, definicja zagrożeń cybernetycznych, problem rozróżnienia ataków cybernetycznych.

- Bezpieczeństwo w erze nowych technologii informatycznych – konsekwencje analizy wielkich zbiorów danych, możliwe naruszenia prawa do prywatności, prawo do bycia zapomnianym, bezpieczeństwo danych osobowych, RODO/GDPR.

- ataki w cyberprzestrzeni – problem ataku cybernetycznego, prawne aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni, kontrowersje na temat możliwości prowadzenia działań w cyberprzestrzeni - dark net.

- przyszłość IT - przyszłość Internetu, nowy „cybernetyczny” styl życia, IoT, sztuczna inteligencja, Przemysł 4.0, Big Data..

- Cyberprzestrzeń jako wymiar rywalizacji państw.

- Internet jako narzędzie propagandy i biznesu.

Literatura:

Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Warszawa 2000.

Bielecki W.T., Informatyzacja zarządzania. Warszawa 2001.

Bielecki W.T., Przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku. Aspekt dydaktyczny. Warszawa 1999.

Borowiecki R., Kwieciński M. (red.nauk.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kraków 2004.

Krzemieńska W., Nowak P. (praca zbiorowa), Przestrzenie informacji, Poznań 2002.

Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998.

Hofmann T., Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2018.

TrubalskaJ.,Wojciechowski Ł., Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni. Lublin 2017.

Krawiec J., Cyberbezpieczeństwo. Podejście systemowe. Warszawa 2019.

Nossowski M., Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa. Warszawa 2019.

Ciekanowski Z., Wojciechowska - Filipek S., Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Warszawa 2019.

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 – 2022.

Gryz J., Nowakowska-Krystman A., Boguszewski Ł., Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2017.

Źródłą internetowe:

Grzelak K., Liedl K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu. www.bbn.gov.pl

https://mc.bip.gov.pl/

https://niebezpiecznik.pl/

https://cyberustawa.pl/?gclid=EAIaIQobChMI66H-2b6s7AIVhPuyCh2rBwizEAAYAyAAEgJWf_D_BwE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)