Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D1GEPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot i założenia metodologiczne geografii polityczne. Początki i kierunki rozwoju. Treść i zakres. Cele i metody badań. Związek z innymi naukami. Środowisko geograficzne a zjawiska polityczne - wzajemne relacje. Geopolityka. Główne szkoły i teorie geopolityki. Wpływ geopolityki na rozwój geografii politycznej. Interpretacja zjawisk i procesów politycznych przy pomocy czynnika geograficznego. Jednostki geopolityczne na mapie świata: państwa i terytoria. Terytoria powiernicze, kolonialne, niekolonialne i inne. Dynamika zmian na mapie świata. Obszar i granice państw. Pojęcie granicy, jej rodzaje i funkcje. Zmienność granic. Obszary, granice morskie i powietrzne. Procesy internacjonalizacji życia politycznego.

Skrócony opis:

Podstawy metodologiczne geografii politycznej.

Historyczne szkoły i teorie geograficzne.

Geopolityka a geografia polityczna.

Globalny i przestrzenny wymiar procesów politycznych.

Pełny opis:

 S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 2005

 Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006

 J. Barbag, Geografia polityczna ogólna, wyd. IV, Warszawa 1987

 L. Moczulski, Geopolityka, Warszawa 1999

 L. Antonowicz, Państwa i terytoria, Warszawa 1988

 E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2004

 P. Eberhardt, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004

 M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne. Toruń 2006

 Rocznik statystyczny GUS

Literatura:

Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 – Student postrzega geografię polityczną jako subdyscyplinę politologii oraz zna i rozumie jej miejsce w obszarze nauk społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U1 – Student potrafi obserwować i interpretować zjawiska z zakresu geografii politycznej oraz umie opisywać świat objaśniając przyczyny zróżnicowania komponentów środowiska geograficznego oraz zjawisk społeczno-kulturowych i ekonomicznych.

KOMPETENCJE

K_K01 – Student jest gotowy do uczestniczenia w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie z uwzględnieniem geograficznej specyfiki miejsc ich realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym lub ustnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Wyciechowska
Prowadzący grup: Iwona Wyciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Podstawy metodologiczne geografii politycznej.

Historyczne szkoły i teorie geograficzne.

Geopolityka a geografia polityczna.

Globalny i przestrzenny wymiar procesów politycznych.

Pełny opis:

Przedmiot i założenia metodologiczne geografii polityczne. Początki i kierunki rozwoju. Treść i zakres. Cele i metody badań. Związek z innymi naukami. Środowisko geograficzne a zjawiska polityczne - wzajemne relacje. Geopolityka. Główne szkoły i teorie geopolityki. Wpływ geopolityki na rozwój geografii politycznej. Interpretacja zjawisk i procesów politycznych przy pomocy czynnika geograficznego. Jednostki geopolityczne na mapie świata: państwa i terytoria. Terytoria powiernicze, kolonialne, niekolonialne i inne. Dynamika zmian na mapie świata. Obszar i granice państw. Pojęcie granicy, jej rodzaje i funkcje. Zmienność granic. Obszary, granice morskie i powietrzne. Procesy internacjonalizacji życia politycznego.

Literatura:

 S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 2005

 Z. Rykiel, Podstawy geografii politycznej, Warszawa 2006

 J. Barbag, Geografia polityczna ogólna, wyd. IV, Warszawa 1987

 L. Moczulski, Geopolityka, Warszawa 1999

 L. Antonowicz, Państwa i terytoria, Warszawa 1988

 E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy, Warszawa 2004

 P. Eberhardt, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004

 M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne. Toruń 2006

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)