Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D2FIPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia polityki
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot "Filozofia polityki" ma na celu zaznajomienie studentów z podstawowymi kategoriami z zakresu filozofii polityki oraz poznanie podstawowych zagadnień, będących przedmiotem dyskusji współczesnej.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów do najważniejszych zagadnień z filozofii polityki.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów do najważniejszych zagadnień z filozofii polityki. Punktem wyjścia jest namysł nad pytaniem nad poznawczymi aspiracjami nauki o polityce i prześledzenie przemian wzorców myślenia o tej kwestii. Ważne miejsce w programie konwersatorium zajmuje konfrontacja dwóch tradycji myślenia o polityce. Z jednej strony, inspirowanego przez pozytywizm, naturalistycznego sposobu pojmowania nauki o polityce, którego celem jest upodobnienie jej do nauk przyrodniczych. Z drugiej strony, pozostającej w kręgu inspiracji hermeneutyką filozoficzną, interpretacyjnej nauki o polityce.

Namysł nad aspiracjami poznawczymi politologii wymaga konfrontacji z nadziejami sformułowanymi przez myślicieli Oświecenia dotyczącymi takich zagadnień jak rola rozumu w polityce, opinii publicznej czy znaczenia krytyki.

Ważną częścią konwersatorium jest analiza antropologicznych matryc nowoczesności, odpowiadających im typów aktywności i idiomów wypowiedzi. W tym istotne miejsce zajmują, przeanalizowane przez Hannah Arendt, koncepcje homo faber i animal laborens. Tematem dyskusji będą też przemiany wyobrażeń dotyczących tak fundamentalnych zagadnień jak emancypacja i racjonalność.

Innym ważnym blokiem zagadnień są kwestie dotyczące podstaw szeroko rozumianego ładu politycznego. W ich zakres wchodzą problemy dotyczące imaginarium liberalizmu (prawa człowieka, indywidualizm, umowa społeczna), ale także wzorce myślenia tworzące podstawę jego krytyki i odmiennych wizji porządku politycznego.

Problem podstaw ładu politycznego wymaga także podjęcia zagadnienia przemocy – sporów dotyczących jej miejsca w polityce czy przemian dotyczących sposobów jej rozumienia.

Przemyślenia klasyków myśli politycznej (m.in. Thomasa Hobbesa, Maxa Webera, Leo Straussa, Michela Foucault i in.) będą stanowić stały punkt odniesienia dla dyskusji o tych zagadnieniach.

Literatura:

Literatura:

H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.

S. Filipowicz, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1993.

L. Strauss, Czym jest filozofia polityki?, w: tenże, Sokratejskie pytania, przeł. P. Maciejko, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki i P. Dybel, SIW Znak – Fundacja Batorego, Warszawa – Kraków 1998.

Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów, red. B. Szlachta, D. Pietrzyk – Reeves, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 – Student postrzega filozofię polityki jako subdyscyplinę politologii oraz zna jej miejsce w obszarze nauk społecznych.

K_W02 – Student zna i rozumie rolę człowieka w życiu społecznym w perspektywie filozoficznej oraz dostrzega rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury politycznej.

K_W05 – Student zna i rozumie specyfikę myśli politycznej w perspektywie historycznej i współczesnej oraz w wymiarze polskim, europejskim i światowym.

K_W06 – Student ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury oraz instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze i zmianach.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 – Student umie obserwować oraz interpretować zjawiska społeczne i polityczne z perspektywy filozoficznej oraz dostrzegać ich związki z poglądami wybranych myślicieli.

K_U07 – Student potrafi dostrzegać i analizować dylematy etyczne związane z filozofią polityki.

KOMPETENCJE

K_K01 – Student jest przygotowany do zaangażowanego uczestnictwa w życiu publicznym mając świadomość znaczenia dziedzictwa Zachodu.

K_K02 – Student jest przygotowany do pracy indywidualnej i grupowej, wyraża otwartość na nowe idee i jest gotów do zmiany opinii oraz priorytetów w świetle dostępnych danych i argumentów.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa podstawowe kryteria oceny pracy studenta dotyczą: aktywności podczas zajęć oraz pracy semestralnej lub kolokwium zaliczeniowego (w zależności od grupy).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Filipowicz, Sławomir Józefowicz, Leszek Nowak
Prowadzący grup: Stanisław Filipowicz, Sławomir Józefowicz, Leszek Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów do najważniejszych zagadnień z filozofii polityki.

Pełny opis:

Celem konwersatorium jest wprowadzenie studentów do najważniejszych zagadnień z filozofii polityki. Punktem wyjścia jest namysł nad pytaniem nad poznawczymi aspiracjami nauki o polityce i prześledzenie przemian wzorców myślenia o tej kwestii. Ważne miejsce w programie konwersatorium zajmuje konfrontacja dwóch tradycji myślenia o polityce. Z jednej strony, inspirowanego przez pozytywizm, naturalistycznego sposobu pojmowania nauki o polityce, którego celem jest upodobnienie jej do nauk przyrodniczych. Z drugiej strony, pozostającej w kręgu inspiracji hermeneutyką filozoficzną, interpretacyjnej nauki o polityce.

Namysł nad aspiracjami poznawczymi politologii wymaga konfrontacji z nadziejami sformułowanymi przez myślicieli Oświecenia dotyczącymi takich zagadnień jak rola rozumu w polityce, opinii publicznej czy znaczenia krytyki.

Ważną częścią konwersatorium jest analiza antropologicznych matryc nowoczesności, odpowiadających im typów aktywności i idiomów wypowiedzi. W tym istotne miejsce zajmują, przeanalizowane przez Hannah Arendt, koncepcje homo faber i animal laborens. Tematem dyskusji będą też przemiany wyobrażeń dotyczących tak fundamentalnych zagadnień jak emancypacja i racjonalność.

Innym ważnym blokiem zagadnień są kwestie dotyczące podstaw szeroko rozumianego ładu politycznego. W ich zakres wchodzą problemy dotyczące imaginarium liberalizmu (prawa człowieka, indywidualizm, umowa społeczna), ale także wzorce myślenia tworzące podstawę jego krytyki i odmiennych wizji porządku politycznego.

Problem podstaw ładu politycznego wymaga także podjęcia zagadnienia przemocy – sporów dotyczących jej miejsca w polityce czy przemian dotyczących sposobów jej rozumienia.

Przemyślenia klasyków myśli politycznej (m.in. Thomasa Hobbesa, Maxa Webera, Leo Straussa, Michela Foucault i in.) będą stanowić stały punkt odniesienia dla dyskusji o tych zagadnieniach.

Literatura:

Literatura:

H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.

S. Filipowicz, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Warszawa 1993.

L. Strauss, Czym jest filozofia polityki?, w: tenże, Sokratejskie pytania, przeł. P. Maciejko, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, przeł. A. Kopacki i P. Dybel, SIW Znak – Fundacja Batorego, Warszawa – Kraków 1998.

Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów, red. B. Szlachta, D. Pietrzyk – Reeves, Kraków 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)