Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i praktyka demokracji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-D6TPDE-HP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka demokracji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ideowe korzenie demokracji oraz jej funkcjonowanie w praktyce politycznej.

Pełny opis:

Ujęcie problemowe – zwięzła prezentacja kluczowych zagadnień mających odniesienie do różnorodnych interpretacji kształtujących obraz demokracji. Położenie akcentu na rozumieniu demokracji w kategoriach sporów i dylematów, wykluczającym myślenie dogmatyczne. Inspirowanie istotnych pytań dotyczących aktualnych barier i ograniczeń demokracji. W centrum uwagi znajdą się następujące zagadnienia:

1. Matryce historyczne – antyk, tradycja republikańska

2. Civil society – mitologia i realia

3. Problem wolności – przemiany kulturowych kodów demokracji

4. Tłum i kultura resentymentu – wyzwania społeczeństwa masowego

5. Racjonalność, opinia, reprezentacja (wyzwania „polityki wizerunkowej”)

6. Media - modele komunikowania i zagadnienie legitymizacji

7. Instytucjonalne ramy demokracji

Szczegółowy opis:

Opis i interpretacja

1. Rozważania wstępne - theoria, praxis, phronesis

2. Matryce historyczne – kontynuacja i kumulacja

3. Matryce historyczne - warunki sine qua non

Podmiot - „ja” i "my"

4. Indywidualizm, wolność, racjonalność

5. Civil society – mitologia i realia (zagadnienie kapitału społecznego)

6. Masy, tłum, resentyment

Komunikacja – myślenie i działanie

7. Racjonalność, opinia, reprezentacja

8. Mitologia i magia - polityka w nurtach pop-kultury

9. Media i demokracja

Modele instytucjonalizacji

10. Parlamentaryzm i demokracja

11. Reprezentacja i „cezaryzm”

12. Pluralizm, konsens, konfrontacja

13. Deliberacja (utopia rozumu komunikacyjnego)

14. Demokracja i wyzwania "drugiej nowoczesności".

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. I. Shapiro, Stan teorii demokracji, Warszawa 2006

2. S. Filipowicz, Demokracja. O władzy iluzji w królestwie rozumu, Warszawa

2007

3. D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010

Lektury dotyczące kolejnych zajęć:

2. R. Dahl, Demokracja i jej krytycy, Kraków-Warszawa 1995, s. 21 – 52, 299

– 322

3. K. R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1, rozdz. 10

4. S. Holmes, Anatomia antyliberalizmu, s. 258 – 267; S. Filipowicz,

Demokracja…, s. 116 – 146

5. Ani książę, ani kupiec: obywatel, opr. J. Szacki, Kraków – Warszawa 1997,

s.174 – 198

6. P. Sloterdijk, Pogarda mas, Warszawa 2012, s. 11 - 95

7. S. Filipowicz, Demokracja…, s. 146 – 205

8. S. Filipowicz, Demokracja…, s. 223 – 251

9. B. Poulet, Śmierć gazet i przyszłość informacji, Wołowiec 2011, s. 77 –

133

10. C. Schmitt, Duchowa i historyczna sytuacja dzisiejszego

parlamentaryzmu, w: C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma,

Kraków-Warszawa 2000, s. 115 - 132

11. J. Schumpeter, Kapitalizm. Socjalizm. Demokracja, Warszawa 2009

(wyd. ostatnie),

s. 304 - 370

12. D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010, s. 205 – 221; Ch. Mouffe,

Agonistyka.Polityczne myślenie o świecie, Warszawa 2015, s. 17 – 33

13. S. Filipowicz, Galimatias. Zaprzepaszczony sens Oświecenia, Warszawa

2014, s. 174- 201

Efekty uczenia się:

Po zakończonych zajęciach student:

K_W06 – zna różnorodne interpretacje demokracji i rozumie wagę historycznych uwarunkowań procesów demokratyzacji.

K_W07 – zna i rozumie praktyki demokratyczne, identyfikując je jako szerszy element kultury.

K_U05 – potrafi uczyć się analizować teksty teoretyczne i konfrontować je z wiedzą potoczną dotyczącą demokracji.

K_U06 – potrafi analizować teksty przedstawiające teorie demokracji jako punkt wyjścia w sporach dotyczących tradycji myślenia o demokracji.

K_U07 – potrafi wykorzystywać wiedzę w sferze dyskusji dotyczących fundamentalnych wątpliwości i dylematów związanych z demokracją.

K_K01 – jest gotów do wykorzystania kompetencji mających podstawowe znaczenie w kształtowaniu wzorców kultury obywatelskiej umacniającej potencjał demokracji (krytyczne rozeznanie, analiza, debata).

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym lub pisemnym.

Ocena aktywności studentów podczas zajęć (zajęcia mają charakter konwersatoryjny). Podstawowym kryterium oceny są wymogi odnoszące się do umiejętności związanych z interpretacją tekstów oraz jasnym przedstawianiem własnych opinii dotyczących analizowanych materiałów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Filipowicz
Prowadzący grup: Stanisław Filipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)