Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy marketingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-L-Z1POMA
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy marketingu
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawy marketingu politycznego.

Marketing mix w ujęciu 4P.

Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie społeczeństwa.

Wybrane przykłady działalności politycznej o charakterze marketingowym.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Wstęp do marketingu, marketing w formie ekonomicznej, historia marketingu i marketingu politycznego, definicja marketingu gospodarczego i jego miejsce w komunikowaniu politycznym,

2. Modele i podejścia do marketingu politycznego, kwestia etyki w marketingu politycznym.

3. Analiza sytuacji wyjściowej w marketingu politycznym, cele i zadania działań marketingowych

4. Pozycjonowanie i segmentacja jako podstawa działań marketingowych, dobór grup docelowych

5. Narzędzia marketingu politycznego, kampanie wyborcze, reklama polityczna, kampania bezpośrednia

6. Media w marketingu politycznym, rola mediów społecznościowych

7. Wizerunek kandydata, rola PR w marketingu politycznym, Marketing 3.0 i marketing polityczny 3.0

Literatura:

Annusewicz O., Komunikowanie polityczne w okresie przedwyborczym,[w:] Studia Politologiczne vol. 25, pod red. E. Marciniak, Elipsa, Warszawa 2012

Annusewicz O., Polskie kampanie 1989-2011. Od plakatów z Lechem Wałęsą do marketingu 3.0, [w:] Studia politologiczne vol. 22, pod red. Anny Materskiej-Sosnowskiej i Tomasza Słomki, Elipsa, Warszawa 2011

Biskup B., Strategie w kampanii wyborczej – rodzaje, znaczenie, zastosowanie, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod red. J. Garlickiego Warszawa 2010

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012

Garlicki J., Mider D., Wykorzystywanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami, [w:] Studia politologiczne vol. 25, pod red. E. Marciniak, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012

Garlicki J., Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczych do kampanii permanentnej, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod red. J. Garlickiego Warszawa 2010

Grzywińska I., Zastosowanie nowych mediów w procesie komunikacji politycznej na przykładzie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku, [w:] Studia politologiczne vol. 16, pod red. Jana Garlickiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

Kotler P., Marketing, Warszawa 2011

Kotler P., Marketing 3.0, Warszawa 2011

Marciniak E., Pozyskiwanie społecznej uwagi jako narzędzie marketingu politycznego, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod. red. Jana Garlickiego, ELIPSA, Warszawa 2010

Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna pod red. W. Cwaliny i A. Falkowskiego, Gdańsk 2005

Mazur M., Marketing polityczny. Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Podobas I., Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa 2011

Przybysz Ł., Komunikowanie polityczne 2.0, ASPRA, Warszawa 2013

Trzeciak S., Marketing polityczny w Internecie, Warszawa 2010

Ulicka G., Marketing polityczny, a treści i postrzeganie polityki, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod. red. Jana Garlickiego, ELIPSA, Warszawa 2010

Ulicka G., Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, [w.] Studia Politologiczne, vol. 1 „Trudna Sztuka Polityki” pod red. Tadeusza Klementowicza, wyd. Elipsa, Warszawa 1996

Wilkos S., Strategia komunikacji politycznej, jako odpowiednik strategii budowania marki w biznesie, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod. red. Jana Garlickiego, ELIPSA, Warszawa 2010

Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław, 2000

Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations pod red. M. Adamik-Szysiak i W. Magusia, Lublin 2013

Zajdowski K., W jakim zakresie marketing polityczny może czerpać z marketingu ekonomicznego? Próba porównania marketingu politycznego z marketingiem ekonomicznym, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod. red. Jana Garlickiego, ELIPSA, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W07 – Student zna i rozumie mechanizmy działania marketingu politycznego oraz komunikowania się w przestrzeni publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 – Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu marketingu oraz nauk o polityce do analizowania i interpretowania kampanii wyborczych oraz procesu komunikacji marketingowej.

K_U10 – Student umie przetwarzać posiadane informacje w indywidualnych oraz grupowych projektach z zakresu marketingu politycznego oraz potrafi przygotowywać podstawowe narzędzia kampanii wyborczej.

K_U11 – Student umie przygotować wystąpienie ustne z wykorzystaniem zasad marketingu politycznego.

KOMPETENCJE

K_K01 – Student jest gotowy do wykorzystania nabytych kompetencji z zakresu marketingu politycznego w życiu publicznym.

K_K02 – Student jest przygotowany do stosowania narzędzi marketingu politycznego w pracy indywidualnej i grupowej podczas realizacji projektów badawczych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się testem lub projektem.

Na końcową ocenę składać będą się 4 elementy, które będą realizowane w trakcie programu zajęć: kolokwium, prace domowe, aktywność i obecność. Kolejne elementy mają różną wartość ważoną przy obliczaniu oceny końcowej.

Ocena końcowa z przedmiotu składa się w:

50% - kolokwium

20% - prace domowe

20% - aktywność w trakcie zajęć

10% - obecność na zajęcia

Łącznie uzyskać można 100 punktów. Poszczególne oceny zostaną przyznane w następujących przedziałach:

0-50 – 2

51-60 – 3

61-65 – 3+

66-75 – 4

76-80 – 4+

81-90 – 5

91-100 – 5!

Warunki uzyskania punktów w kolejnych składowych oceny:

KOLOKWIUM – w trakcie kolokwium zadaniem studenta jest odpowiedź na 25 pytań o charakterze problemowym. Na pytania będzie składać się wiedza zawarta w omawianej literaturze i prezentowana podczas wykładu. Łącznie z kolokwium można uzyskać 50 punktów.

PRACA DOMOWA – w trakcie zajęć do przygotowania będą dwie prace domowe polegające na przygotowaniu analizy działań marketingowych polskich partii politycznych. Za pracę domową można uzyskać od 0 do 10 punktów

AKTYWNOŚĆ – na każdych zajęciach można uzyskać od 1 do 4 punktów za aktywność. Maksymalnie można osiągnąć 20 punktów w tej dziedzinie

OBECNOŚĆ – 10 punktów otrzyma każda osoba, która nie opuściła więcej niż jednych zajęć. Student w trakcie semestru musi zaliczyć co najmniej połowę zajęć, żeby móc przystąpić do zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Zajdowski
Prowadzący grup: Karol Zajdowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawy marketingu politycznego.

Marketing mix w ujęciu 4P.

Wpływ marketingu politycznego na funkcjonowanie społeczeństwa.

Wybrane przykłady działalności politycznej o charakterze marketingowym.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Wstęp do marketingu, marketing w formie ekonomicznej, historia marketingu i marketingu politycznego, definicja marketingu gospodarczego i jego miejsce w komunikowaniu politycznym,

2. Modele i podejścia do marketingu politycznego, kwestia etyki w marketingu politycznym.

3. Analiza sytuacji wyjściowej w marketingu politycznym, cele i zadania działań marketingowych

4. Pozycjonowanie i segmentacja jako podstawa działań marketingowych, dobór grup docelowych

5. Narzędzia marketingu politycznego, kampanie wyborcze, reklama polityczna, kampania bezpośrednia

6. Media w marketingu politycznym, rola mediów społecznościowych

7. Wizerunek kandydata, rola PR w marketingu politycznym, Marketing 3.0 i marketing polityczny 3.0

Literatura:

Annusewicz O., Komunikowanie polityczne w okresie przedwyborczym,[w:] Studia Politologiczne vol. 25, pod red. E. Marciniak, Elipsa, Warszawa 2012

Annusewicz O., Polskie kampanie 1989-2011. Od plakatów z Lechem Wałęsą do marketingu 3.0, [w:] Studia politologiczne vol. 22, pod red. Anny Materskiej-Sosnowskiej i Tomasza Słomki, Elipsa, Warszawa 2011

Biskup B., Strategie w kampanii wyborczej – rodzaje, znaczenie, zastosowanie, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod red. J. Garlickiego Warszawa 2010

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012

Garlicki J., Mider D., Wykorzystywanie Internetu w komunikowaniu politycznym elit z wyborcami, [w:] Studia politologiczne vol. 25, pod red. E. Marciniak, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2012

Garlicki J., Komunikowanie polityczne – od kampanii wyborczych do kampanii permanentnej, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod red. J. Garlickiego Warszawa 2010

Grzywińska I., Zastosowanie nowych mediów w procesie komunikacji politycznej na przykładzie kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku, [w:] Studia politologiczne vol. 16, pod red. Jana Garlickiego, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010

Kotler P., Marketing, Warszawa 2011

Kotler P., Marketing 3.0, Warszawa 2011

Marciniak E., Pozyskiwanie społecznej uwagi jako narzędzie marketingu politycznego, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod. red. Jana Garlickiego, ELIPSA, Warszawa 2010

Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna pod red. W. Cwaliny i A. Falkowskiego, Gdańsk 2005

Mazur M., Marketing polityczny. Studium porównawcze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Podobas I., Public relations jako narzędzie kreowania wizerunku partii politycznych, Warszawa 2011

Przybysz Ł., Komunikowanie polityczne 2.0, ASPRA, Warszawa 2013

Trzeciak S., Marketing polityczny w Internecie, Warszawa 2010

Ulicka G., Marketing polityczny, a treści i postrzeganie polityki, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod. red. Jana Garlickiego, ELIPSA, Warszawa 2010

Ulicka G., Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, [w.] Studia Politologiczne, vol. 1 „Trudna Sztuka Polityki” pod red. Tadeusza Klementowicza, wyd. Elipsa, Warszawa 1996

Wilkos S., Strategia komunikacji politycznej, jako odpowiednik strategii budowania marki w biznesie, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod. red. Jana Garlickiego, ELIPSA, Warszawa 2010

Wiszniowski R., Marketing wyborczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław, 2000

Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations pod red. M. Adamik-Szysiak i W. Magusia, Lublin 2013

Zajdowski K., W jakim zakresie marketing polityczny może czerpać z marketingu ekonomicznego? Próba porównania marketingu politycznego z marketingiem ekonomicznym, [w:] Studia Politologiczne vol. 16, pod. red. Jana Garlickiego, ELIPSA, Warszawa 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)