Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne teorie państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-M-D4WSTP
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne teorie państwa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Nauki Polityczne - DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr 2 rok -przedmioty specjalizacyjne - obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Główne współczesne teorie państwa.

Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych.

Wykorzystanie teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej.

Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie konwersatorium. Zajęcia prowadzone w postaci interakcji między prowadzącym i studentami poświęcone będą zagadnieniom dotyczącym wizji współczesnego państwa i ich realizacji. Diagnozowaniu i szukaniu odpowiedzi na dotyczące go problemy i stojące przed nim wyzwania. Omówione zostanie państwo w myśli lewicowej, konserwatywnej, liberalnej, feministycznej oraz państwo w pozaeuropejskiej myśli politycznej. Analizie poddana zostanie idea silnego państwa, idea państwa prawnego, zasada państwa narodowego oraz państwa w stanie kryzysu i upadku. Poprzez problemowe dyskusje i analizy tekstów oraz debatę oksfordzką przeanalizowane zostaną kwestie relacji państwo-religia; państwo-wojna współczesna; państwo-jednostka; państwo-integracja; państwo-globalizacja; państwo- prawo.

1-2. Państwo współczesne. Teorie i praktyka

3. Państwo w myśli liberalnej

4. Państwo w myśli lewicowej

5. Państwo w myśli konserwatywnej. Idea silnego państwa

6. Państwo w myśli feministycznej. Podział publiczne-prywatne jako przejaw patriarchalizmu kulturowego

7. Państwo w pozaeuropejskiej myśli politycznej

8. Państwo a religia

9. Państwo narodowe

10. Państwo a jednostka

11. Państwo a prawo. Idea państwa prawnego. Demokratyczne państwo prawne

12. Państwo a integracja

13. Państwo a globalizacja

14. Państwo a wojna współczesna

15. Państwa słabe i upadające: Afganistan, Bośnia i Hercegowina, Włochy, Sudan

Literatura:

-A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, rozdz. V.

- K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007 (rozdz. 3).

-G. Poggi, Państwo, Warszawa 2010.

- P. Dunleavy, Państwo, w: R. E. Goodin, F. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 2002.

-D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010, rozdz. 3.

-P. Kelly, Liberalizm, Warszawa 2007, rozdz. 8.

- M. N. Rothbard, Etyka wolności, Warszawa 2010, cz. III.

-N. Klein, Doktryna szoku, Warszawa 2009, wstęp i rozdz. 15.

- W.A. Niskanen, Państwo opiekuńcze i kultura ubóstwa, w: L. Balcerowicz (red.),Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Poznań 2012.

- M.V.Llosa, Liberalizm w nowym tysiącleciu, w: L. Balcerowicz (red.),Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Poznań 2012.

-K. Kraus, T. Geisen (red.), Państwo socjalne w Europie, Toruń 2005.

-A. Heywood, Ideologie polityczne, Warszawa 2007, rozdz. 4

-U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005, s. 332 – 345.

- D. Dyzenhaus, Przywrócić wiarę w państwo, w: Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011.

- P. Hirst, Decyzjonizm Carla Schmitta, w: Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności…

- K. Kraus, T. Geisen (red.), Państwo socjalne w Europie, Toruń 2005.

- R. Tokarczyk, System i wartości konserwatyzmu, w: S. Stępień (red.), Konserwatyzm. Historia i współczesność, Lublin 2003.

- A. Heywood, Ideologie polityczne… , rozdz. 3.

- A. J. Nock, Państwo nasz wróg, Lublin 2004.

- F. Bastiat, Państwo, Lublin 2006.

- A. Heywood, Ideologie polityczne… , rozdz. 8.

- D. Chmielowska, B. Grabowska, E. Machut-Mendecka (red.), Być kobietą w Oriencie, Warszawa 2001.

- J.J. Mansbridge, S. Moller Okin, Feminizm, w: R. E. Goodin, F. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 2002.

- M.L. Krook, S. Childs (ed.), Women, Gender, and Politics: A Reader, Oxford University Press 2010, part VI.

- W. Kaminer, Co dalej z feminizmem? Feministyczny kryzys tożsamości, w: Od Waszyngtona do Clintona. Antologia amerykańskich esejów politycznych, Warszawa 1997.

- M. French, Emancypacja Betty Friedan, w: Od Waszyngtona…

- P. Dybel, Sz. Wróbel, Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa 2008, część II, rozdz. 1.2. D.

- R. Lister, Od intymności do globalności: refleksje nad płciowym wymiarem obywatelstwa, w: E.H. Oleksy (red.), Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, Warszawa 2008.

- J.G. Otto (red.), Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, Warszawa 2019.

- J. Rowiński, J. Pawłowski, Specyfika i tradycje państwa w Azji Wschodniej na przykładzie Chin, w: M. Sułek, J. Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009.

- J. Pawłowski, Państwo we wczesnej filozofii konfucjańskiej, Warszawa 2010, rozdz. II.

- A. I. Wójcik, Wolność i władza, Kraków 2002, (rozdz. 2,4, 10, 11).

- W. L. Gardner, E.A. Seeley, Konfucjusz, jen i sprawowanie władzy w interesie innych, w: A. Y. Lee-Chai, J. A. Bargh (red.), Władza, Gdańsk 2009, rozdz. 14.

- O sztuce rządzenia wg Mozi, Mengzi, Xunzi, Han Feizi, Warszawa 2016.

-J. Szymanek (red.), Państwo wyznaniowe, Warszawa 2011.

- G. Kepel, Zemsta Boga, Warszawa 2011, część I.

- M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2008, s. 21 – 41.

- G. Robbers, Państwo i kościół w UE, w: G. Robbers (red.), Państwo i kościół w krajach UE, Wrocław 2007.

- A. Żukowski (red.), Islam we współczesnej Afryce, forum Politologiczne, t. 4, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Politologia religii, Lublin 2018.

- J. Habermas, Uwzględniając innego, Warszawa 2009, cz. III.

- U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005, rozdz. II.

- M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005, s. 109 – 130.

- Anthony D. Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007 (s. 28-31, rozdz. 6).

- C. Żołędowski, Paradoksy państwa narodowego, w: M. Karwat (red.), Paradoksy polityki, Warszawa 2007.

- J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003, rozdz. VI.

- P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa, różne wydania, rozdz. 9: Państwo: jednostka i obywatel).

- F.A. von Hayek, Konstytucja wolności, Warszawa 2006.

- Ch. Tilly, Demokracja, Warszawa 2008.

- P. Dybel, Sz. Wróbel, Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa 2008, część II, rozdz.2.

- G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Warszawa 2008 (Wprowadzenie; Obóz jako nomos nowoczesności; Próg)

- J. Kowalski (red.), Państwo prawa, Warszawa 2008 ( teksty; M. Pietrzak, M. Zmierczak, S. Wronkowska).

- G. Ulicka, S. Wronkowska (red.), Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa, Warszawa 2011 (teksty: M. Zmierczak, P. Winczorek).

- J. M. Maravall, A. Przeworski, Demokracja i rządy prawa, Warszawa 2010, rozdz. 3.

- A. Kojder, Godność i siła prawa, Warszawa 2001, s. 496 – 511.

- H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

- R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, Część I.

- M. Walzer, Spór o wojnę, Warszawa 2006, s. 17 – 41.

- S.R. Weart, Bez wojny. Dlaczego państwa demokratyczne nie walczą ze sobą?, Warszawa 1998, rozdz. I i XV.

- P. Chmielarz, Wojna a państwo. Wczoraj i dziś, Warszawa 2010.

- J. Garnett, Przyczyny wojny i warunki pokoju, w: J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009.

- J.G.Otto, Etyka wojny – rzecz o etycznych aspektach agresji i przemocy stosowanej przez państwo, w: J. Itrich-Drabarek (red.), Etyka sfery publicznej, Warszawa 2017.

-J.G. Otto, Wojsko w reżimie politycznym - Zarys analizy politologicznej, w: J.G. Otto (red.), Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Warszawa 2015.

- J. Czyżewski, Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych, Toruń 2009.

- G. Carrisi, Dzieci-Żołnierze, Kraków 2007.

-R. Y. Pelton, Najemnicy XXI wieku, Warszawa 2008.

- J. Ferris, Siły konwencjonalne we współczesnej wojnie, w: J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia…

- J.G. Otto, Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego, Toruń 2012.

- J.G. Otto, Style komunikowania się polityków, „Studia Politologiczne”, tom 25, Warszawa 2012.

- J.G.Otto, Chory reżim polityczny. Patologie w polityce w świetle jej personalizacji, w: J.G. Otto (red.), Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Warszawa 2015.

- S. Bieleń, Państwa w stanie kryzysu i upadku?, w: M. Sułek, J. Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków…...

- S. Fenton, Etniczność, Warszawa 2007, s. 166 – 183.

- R. Kłosowicz, A. Mania, Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012.

- R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Kraków 2014.

- R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Kraków 2013.

- D. Gambetta, Mafia sycylijska, Warszawa 2009.

- strony internetowe: Mark Franchetti

- J. Roth, Europa mafii, Kraków 2010.

- J. Dickie, Cosa Nostra – historia mafii sycylijskiej, Poznań 2012.

-R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, Część II 1.,13.

- O. Hanne, T.Flichy de La Neuville, Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu, Warszawa 2015.

- N. Levi, Kto rządzi w Korei Północnej, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. Student potrafi w sposób krytyczny i poszerzony opisać i objaśnić z perspektywy historycznej i współczesnej rolę człowieka w życiu społecznym oraz jego interakcje z najbliższym otoczeniem społecznym i wpływ tego niezwykle bogatego wachlarza uwarunkowań na państwo zarówno w teorii, jak i w praktyce. (K_W02)

2. Student ma na poziomie rozszerzonym wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych determinantów życia politycznego co znajduje odzwierciedlenie w zdolności wnikliwego i obiektywnego rozpoznawania i tłumaczenia relacji państwo a religia, państwo a prawo, państwo a wojna współczesna, państwo a jednostka, państwo a integracja oraz państwo a globalizacja. (K_W04)

UMIEJĘTNOŚCI

1. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do krytycznej analizy i interpretacji państwa współczesnego, a także konkretnych problemów i wydarzeń z nim związanych, w tym roli różnych instytucji społeczno-politycznych, oceny ich funkcjonowania pod kątem legalizmu, efektywności i celowości. (K_U01)

2. Student umie krytycznie oceniać dorobek człowieka jeśli chodzi o teorię i praktykę państwa demokratycznego, jego zasady i wartości. (K_U04)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Student podlega również ocenie ciągłej, która wyraża się w zdobywanych przez niego punktach.

Student może zdobyć następujące punkty:

1 pkt. za obecność na każdych zajęciach.

0-3 pkt. za aktywność na każdym z zajęć.

od 35 pkt. dst. (3)

od 38 pkt. dst. plus (3+)

od 41 pkt. db (4)

od 44 pkt. db plus (4+)

od 47 pkt. bdb (5)

od 50 pkt. celujący (5!)

Jeżeli Student otrzyma 2, wówczas w terminie poprawkowym może pisać egzamin z przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Otto
Prowadzący grup: Justyna Otto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Główne współczesne teorie państwa.

Opis, analiza i uogólnianie zjawisk politycznych.

Wykorzystanie teorii politycznych w działalności badawczej i praktycznej.

Analiza porównawcza obszarów związanych ze współczesnym państwem w teorii i w praktyce.

Pełny opis:

Przedmiot jest realizowany w formie konwersatorium. Zajęcia prowadzone w postaci interakcji między prowadzącym i studentami poświęcone będą zagadnieniom dotyczącym wizji współczesnego państwa i ich realizacji. Diagnozowaniu i szukaniu odpowiedzi na dotyczące go problemy i stojące przed nim wyzwania. Omówione zostanie państwo w myśli lewicowej, konserwatywnej, liberalnej, feministycznej oraz państwo w pozaeuropejskiej myśli politycznej. Analizie poddana zostanie idea silnego państwa, idea państwa prawnego, zasada państwa narodowego oraz państwa w stanie kryzysu i upadku. Poprzez problemowe dyskusje i analizy tekstów oraz debatę oksfordzką przeanalizowane zostaną kwestie relacji państwo-religia; państwo-wojna współczesna; państwo-jednostka; państwo-integracja; państwo-globalizacja; państwo- prawo.

1-2. Państwo współczesne. Teorie i praktyka

3. Państwo w myśli liberalnej

4. Państwo w myśli lewicowej

5. Państwo w myśli konserwatywnej. Idea silnego państwa

6. Państwo w myśli feministycznej. Podział publiczne-prywatne jako przejaw patriarchalizmu kulturowego

7. Państwo w pozaeuropejskiej myśli politycznej

8. Państwo a religia

9. Państwo narodowe

10. Państwo a jednostka

11. Państwo a prawo. Idea państwa prawnego. Demokratyczne państwo prawne

12. Państwo a integracja

13. Państwo a globalizacja

14. Państwo a wojna współczesna

15. Państwa słabe i upadające: Afganistan, Bośnia i Hercegowina, Włochy, Sudan

Literatura:

-A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, rozdz. V.

- K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2007 (rozdz. 3).

-G. Poggi, Państwo, Warszawa 2010.

- P. Dunleavy, Państwo, w: R. E. Goodin, F. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 2002.

-D. Held, Modele demokracji, Kraków 2010, rozdz. 3.

-P. Kelly, Liberalizm, Warszawa 2007, rozdz. 8.

- M. N. Rothbard, Etyka wolności, Warszawa 2010, cz. III.

-N. Klein, Doktryna szoku, Warszawa 2009, wstęp i rozdz. 15.

- W.A. Niskanen, Państwo opiekuńcze i kultura ubóstwa, w: L. Balcerowicz (red.),Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Poznań 2012.

- M.V.Llosa, Liberalizm w nowym tysiącleciu, w: L. Balcerowicz (red.),Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Poznań 2012.

-K. Kraus, T. Geisen (red.), Państwo socjalne w Europie, Toruń 2005.

-A. Heywood, Ideologie polityczne, Warszawa 2007, rozdz. 4

-U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005, s. 332 – 345.

- D. Dyzenhaus, Przywrócić wiarę w państwo, w: Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, Warszawa 2011.

- P. Hirst, Decyzjonizm Carla Schmitta, w: Ch. Mouffe (red.), Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności…

- K. Kraus, T. Geisen (red.), Państwo socjalne w Europie, Toruń 2005.

- R. Tokarczyk, System i wartości konserwatyzmu, w: S. Stępień (red.), Konserwatyzm. Historia i współczesność, Lublin 2003.

- A. Heywood, Ideologie polityczne… , rozdz. 3.

- A. J. Nock, Państwo nasz wróg, Lublin 2004.

- F. Bastiat, Państwo, Lublin 2006.

- A. Heywood, Ideologie polityczne… , rozdz. 8.

- D. Chmielowska, B. Grabowska, E. Machut-Mendecka (red.), Być kobietą w Oriencie, Warszawa 2001.

- J.J. Mansbridge, S. Moller Okin, Feminizm, w: R. E. Goodin, F. Pettit (red.), Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Warszawa 2002.

- M.L. Krook, S. Childs (ed.), Women, Gender, and Politics: A Reader, Oxford University Press 2010, part VI.

- W. Kaminer, Co dalej z feminizmem? Feministyczny kryzys tożsamości, w: Od Waszyngtona do Clintona. Antologia amerykańskich esejów politycznych, Warszawa 1997.

- M. French, Emancypacja Betty Friedan, w: Od Waszyngtona…

- P. Dybel, Sz. Wróbel, Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa 2008, część II, rozdz. 1.2. D.

- R. Lister, Od intymności do globalności: refleksje nad płciowym wymiarem obywatelstwa, w: E.H. Oleksy (red.), Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym, Warszawa 2008.

- J.G. Otto (red.), Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, Warszawa 2019.

- J. Rowiński, J. Pawłowski, Specyfika i tradycje państwa w Azji Wschodniej na przykładzie Chin, w: M. Sułek, J. Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009.

- J. Pawłowski, Państwo we wczesnej filozofii konfucjańskiej, Warszawa 2010, rozdz. II.

- A. I. Wójcik, Wolność i władza, Kraków 2002, (rozdz. 2,4, 10, 11).

- W. L. Gardner, E.A. Seeley, Konfucjusz, jen i sprawowanie władzy w interesie innych, w: A. Y. Lee-Chai, J. A. Bargh (red.), Władza, Gdańsk 2009, rozdz. 14.

- O sztuce rządzenia wg Mozi, Mengzi, Xunzi, Han Feizi, Warszawa 2016.

-J. Szymanek (red.), Państwo wyznaniowe, Warszawa 2011.

- G. Kepel, Zemsta Boga, Warszawa 2011, część I.

- M. Castells, Siła tożsamości, Warszawa 2008, s. 21 – 41.

- G. Robbers, Państwo i kościół w UE, w: G. Robbers (red.), Państwo i kościół w krajach UE, Wrocław 2007.

- A. Żukowski (red.), Islam we współczesnej Afryce, forum Politologiczne, t. 4, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Politologia religii, Lublin 2018.

- J. Habermas, Uwzględniając innego, Warszawa 2009, cz. III.

- U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005, rozdz. II.

- M. Hardt, A. Negri, Imperium, Warszawa 2005, s. 109 – 130.

- Anthony D. Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007 (s. 28-31, rozdz. 6).

- C. Żołędowski, Paradoksy państwa narodowego, w: M. Karwat (red.), Paradoksy polityki, Warszawa 2007.

- J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003, rozdz. VI.

- P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa, różne wydania, rozdz. 9: Państwo: jednostka i obywatel).

- F.A. von Hayek, Konstytucja wolności, Warszawa 2006.

- Ch. Tilly, Demokracja, Warszawa 2008.

- P. Dybel, Sz. Wróbel, Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa 2008, część II, rozdz.2.

- G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Warszawa 2008 (Wprowadzenie; Obóz jako nomos nowoczesności; Próg)

- J. Kowalski (red.), Państwo prawa, Warszawa 2008 ( teksty; M. Pietrzak, M. Zmierczak, S. Wronkowska).

- G. Ulicka, S. Wronkowska (red.), Spory wokół teorii i praktyki państwa prawa, Warszawa 2011 (teksty: M. Zmierczak, P. Winczorek).

- J. M. Maravall, A. Przeworski, Demokracja i rządy prawa, Warszawa 2010, rozdz. 3.

- A. Kojder, Godność i siła prawa, Warszawa 2001, s. 496 – 511.

- H. Münkler, Wojny naszych czasów, Kraków 2004.

- R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, Część I.

- M. Walzer, Spór o wojnę, Warszawa 2006, s. 17 – 41.

- S.R. Weart, Bez wojny. Dlaczego państwa demokratyczne nie walczą ze sobą?, Warszawa 1998, rozdz. I i XV.

- P. Chmielarz, Wojna a państwo. Wczoraj i dziś, Warszawa 2010.

- J. Garnett, Przyczyny wojny i warunki pokoju, w: J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych, Kraków 2009.

- J.G.Otto, Etyka wojny – rzecz o etycznych aspektach agresji i przemocy stosowanej przez państwo, w: J. Itrich-Drabarek (red.), Etyka sfery publicznej, Warszawa 2017.

-J.G. Otto, Wojsko w reżimie politycznym - Zarys analizy politologicznej, w: J.G. Otto (red.), Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Warszawa 2015.

- J. Czyżewski, Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych, Toruń 2009.

- G. Carrisi, Dzieci-Żołnierze, Kraków 2007.

-R. Y. Pelton, Najemnicy XXI wieku, Warszawa 2008.

- J. Ferris, Siły konwencjonalne we współczesnej wojnie, w: J. Baylis, J. Wirtz, C.S. Gray, E. Cohen (red.), Strategia…

- J.G. Otto, Przywódca polityczny elementem konstytutywnym reżimu politycznego, Toruń 2012.

- J.G. Otto, Style komunikowania się polityków, „Studia Politologiczne”, tom 25, Warszawa 2012.

- J.G.Otto, Chory reżim polityczny. Patologie w polityce w świetle jej personalizacji, w: J.G. Otto (red.), Demokratyczne i niedemokratyczne reżimy polityczne, Warszawa 2015.

- S. Bieleń, Państwa w stanie kryzysu i upadku?, w: M. Sułek, J. Symonides (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków…...

- S. Fenton, Etniczność, Warszawa 2007, s. 166 – 183.

- R. Kłosowicz, A. Mania, Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2012.

- R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, Kraków 2014.

- R. Kłosowicz, Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, Kraków 2013.

- D. Gambetta, Mafia sycylijska, Warszawa 2009.

- strony internetowe: Mark Franchetti

- J. Roth, Europa mafii, Kraków 2010.

- J. Dickie, Cosa Nostra – historia mafii sycylijskiej, Poznań 2012.

-R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010, Część II 1.,13.

- O. Hanne, T.Flichy de La Neuville, Państwo Islamskie. Geneza nowego kalifatu, Warszawa 2015.

- N. Levi, Kto rządzi w Korei Północnej, Warszawa 2014.

Uwagi:

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zajęć, oceniania oraz warunków zaliczenia wykładowca przekazuje na pierwszych zajęciach w semestrze, dlatego też obecność zwłaszcza na nich jest bardzo ważna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)