Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2102-SEA-M-D3SEMA Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Studia Euroazjatyckie -DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr 2 rok -przedmioty wszystkie
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1.–2. Prezentacja zainteresowań naukowych przez studentów. Próba określenia zakresu tematycznego pracy

3. Podstawy analizy naukowej w naukach społecznych i humanistycznych

4-5. Wybrane paradygmaty i perspektywy teoretyczne w naukach politycznych

6. Eksplikacja i wyjaśnianie w nauce o polityce

7. Metody badawcze w politologii – metoda historyczna

8. Metoda systemowa, analiza instytucjonalno-prawna i perspektywa kratocentryczna

9. Hermeneutyka i komparatystyka jako metody badawcze

10. Metoda decyzyjna, metody pomocnicze w politologii i etnograficzne techniki badawcze

11. Postępowanie badawcze i opracowanie materiałów badawczych

12. Sprawdzian. Techniczna strona pracy naukowej

13.–15. Prezentacja na temat własnej pracy magisterskiej (temat pracy, paradygmat, metody i techniki, teza główna, struktura pracy i odpowiadające jej tezy szczegółowe)

Pełny opis:

1.–2. Prezentacja zainteresowań naukowych przez studentów. Próba określenia zakresu tematycznego pracy

3. Podstawy analizy naukowej w naukach społecznych i humanistycznych

1. Pojęcia; 2. Definicje; 3. Teorie; 4. Modele.

Literatura: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013, r. I; Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001, r. 1,2; W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Biškek-Pułtusk 2013, s. 181-190.

4-5. Wybrane paradygmaty i perspektywy teoretyczne w naukach politycznych

1. Poznawcze granice politologii; 2. Historyzm; 3. Ewolucjonizm; 4. Paradygmat systemowy; 5. Instytucjonalizm i neoinstytucjonalizm; 6. Behawioralizm; 7. Teoria racjonalnego wyboru; 8. Feminizm; 9. Interpretacjonizm; 10, Pozytywizm; 11. Marksizm.

Literatura: W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Biškek-Pułtusk 2013, s. 83-113, D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006, cz. I (s. 43-177); T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010, r. 2.

6. Eksplikacja i wyjaśnianie w nauce o polityce

1. Eksplikacja jako metoda uściślania i precyzowania pojęć; 2. Wyjaśnianie w rozumieniu działań i zjawisk politycznych; 3. Wyjaśnianie integralne; 4. Wyjaśnianie modelowe.

Literatura: M. Surmaczyński, Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych, Wrocław 2010, s. 53-57; T. Klementewicz, Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010, r. 4.

7. Metody badawcze w politologii – metoda historyczna

1. Pojęcie; 2. Typologia; 3. Metoda historyczna.

Literatura: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013, s. 48-51, 123-127, 136-137; W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Biškek-Pułtusk 2013, s. 191-193.

8. Metoda systemowa, analiza instytucjonalno-prawna i perspektywa kratocentryczna

1. Analiza systemu politycznego; 2. Władza w analizie politologicznej; 3. Pluralizm vs. Elitaryzm; 4. Metoda behawioralna.

Literatura: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013, s. 128-129, 135-136, 137-138; W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Biškek-Pułtusk 2013, r. III, p.3.

9. Hermeneutyka i komparatystyka jako metody badawcze

1. Pojęcie hermeneutyki; 2. Pojęcie komparatystyki; 3. Obszary komparatystyki; 4. Analogia.

Literatura: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013, s. 134-135; D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006, r.12; W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Biškek-Pułtusk 2013, s. 193-195; M. Surmaczyński, Podstawowe problemy metodologiczne nauk społeczno-politycznych, Wrocław 2010, r. VIII.

10. Metoda decyzyjna, metody pomocnicze w politologii i etnograficzne techniki badawcze

1. Analiza i krytyka piśmiennictwa; 2. Metoda biograficzna; 3. Studia przypadków; 4. Opis etnograficzny.

Literatura: W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Biškek-Pułtusk 2013, r. IV, p.4; D. Marsh, G. Stoker (red.), Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006, s. 135-137; D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2012, s. 80-83.

11. Postępowanie badawcze i opracowanie materiałów badawczych

1. Określenie przedmiotu i celu badań; 2. Problem badawczy i hipotezy; 3. Wskaźniki, wybór metod i technik badawczych; 4. Gromadzenie, weryfikacja i przetwarzanie materiału badawczego.

Literatura: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013, r. XI i XII.

12. Sprawdzian. Techniczna strona pracy naukowej

13.–15. Prezentacja na temat własnej pracy magisterskiej (temat pracy, paradygmat, metody i techniki, teza główna, struktura pracy i odpowiadające jej tezy szczegółowe)

Literatura:

Podana w zakresie tematów.

Efekty uczenia się:

K_W01 Ma poszerzoną wiedzę z zakresu studiów eurazjatyckich i ich relacji do innych nauk oraz zna wybrane metody i narzędzia opisu, techniki pozyskiwania danych i prawidłowości rządzące procesami społecznymi.

K_W02 Ma pogłębioną wiedzę na temat cywilizacyjnych uwarunkowań życia społecznego w przestrzeni eurazjatyckiej.

K_U01 Ma umiejętność krytycznej obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych i politycznych rozmaitej natury i dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności.

K_U02 Potrafi w sposób głębszy i poszerzony wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu wschodoznawstwa oraz powiązanych z nim dyscyplin w celu analizowania i interpretowania zjawisk i procesów w obszarze polityki.

K_K04 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja+aktywność

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marko Babić
Prowadzący grup: Marko Babić, Józef Tymanowski, Andrzej Wierzbicki, Piotr Załęski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marko Babić
Prowadzący grup: Marko Babić, Andrzej Wierzbicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.