Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D1PPRA
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do innych przedmiotów prawniczych, takich jak prawo cywilne, prawo międzynarodowe czy prawo europejskie. Na zajęciach omawiane są podstawowe pojęcia prawne, takie jak: istota i funkcje prawa. Normy i przepisy prawne, zasady prawa. Źródła prawa. System prawa. Wykładnia prawa. Obowiązywanie, przestrzeganie i stosowanie prawa.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu teorii i praktyki prawa.

Literatura:

1. Stawecki T. Winczorek P. Wstęp do Prawoznawstwa, C.H.Beck Warszawa1999.

2. Morawski L. Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2002.

3. Wronkowska S. Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Ars boni et Aequi, Poznań 2003.

Efekty uczenia się:

Student posiada umiejętność: poprawnego posługiwania się pojęciami i rozumowaniami prawniczymi; analizowania prostych tekstów prawnych i prawniczych z użyciem odpowiedniego słownictwa i metodologii prawniczej; identyfikowania problemów prawnych wynikających z różnych stanów faktycznych i przyporządkowywania ich do konkretnych dziedzin prawa i szkół myślenia o prawie; wyszukiwania i porządkowania informacji na temat prawa i nauki o prawie.

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania formalne: brak

Założenia wstępne: Właściwie identyczne z wszystkimi przedmiotami wstępnymi, wynikające

ze zdania egzaminu maturalnego.

Kryteria oceniania:

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Piechocińska-Para, Piotr Skorupa
Prowadzący grup: Sylwia Piechocińska-Para, Piotr Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu teorii i praktyki prawa.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do innych przedmiotów prawniczych, takich jak prawo cywilne, prawo międzynarodowe czy prawo europejskie. Na zajęciach omawiane są podstawowe pojęcia prawne, takie jak: istota i funkcje prawa. Normy i przepisy prawne, zasady prawa. Źródła prawa. System prawa. Wykładnia prawa. Obowiązywanie, przestrzeganie i stosowanie prawa.

Literatura:

T.Stawecki, P.Winczorek Wstęp do prawoznawstwa, wyd. IV lub późniejsze;

S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 2001

K.Opałek Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, PWN (wskazane fragmenty)

A.Pieniążek, M.Stefaniuk Socjologia prawa, Zakamycze, 2005, (wskazane fragmenty)

J.Jadacki, Spór o granice języka, Semper, 2001, (wskazane fragmenty)

Lech Kaczyński Czy Postanowienia normatywne układów zbiorowych pracy dotyczące treści stosunków pracy są przepisami powszechnie obowiązującymi, Przegląd Sądowy z 1999r. Nr 11-12,

Marek Zubik Trybunał Konstytucyjny a układy zbiorowe pracy, Praca i zabezpieczenie społeczne, marzec 2005,

Lech Garlicki Refleksje nad charakterem Porozumienia Gdańskiego, Państwo i Prawo, 1981, Nr 1,

Teksty źródłowe:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.,

Ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443 z poźn. zm.);

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. Nr 100, poz. 908 z późn. zm.).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)