Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-L-D1WDPS
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do polityki społecznej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Polityka Społeczna - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Identyczne ze wszystkimi przedmiotami wstępnymi, wynikające z opanowania wiedzy na poziomie licealnym i zdania matury.

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć polityki społecznej, przekazać mu wiedzę o sposobach definiowania polityki społecznej, jej najważniejszych wartościach i instytucjach oraz dylematach praktycznych wyborów w sferze społecznej. Studenci powinni poznać główne pojęcia i systemowe mechanizmy polityki społecznej dla lepszego (kontekstowego) rozumienia realizacji jej polityk szczegółowych, poznawanych w trakcie przedmiotów specjalistycznych.

Pełny opis:

1.Przedmiot ma za zadanie:

- przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu;

- zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat polityki społecznej.

W części wstępnej przedstawiona zostanie geneza polityki społecznej jako działalności praktycznej i dyscypliny naukowej, a także wartości, których realizacji służy polityka społeczna. Następnie zostaną przedstawione zagadnienia instytucjonalne polityki społecznej, związane z: jej uwarunkowaniami i środkami działania, modelami teoretycznymi i poziomami realizacji, potrzebami społecznymi i wskaźnikami ich zaspokajania. Przedstawiona zostanie szerzej także pojęcie kwestii społecznej jako podstawowej kategorii polityki społecznej.

Tematy wykładów:

1. Geneza polityki społecznej

2. Przedmiot i zadania polityki społecznej

3. Wartości w polityce społecznej

4. Uwarunkowania polityki społecznej

5. Środki działania polityki społecznej – wymiar instytucjonalny

6. Środki działania polityki społecznej – wymiar finansowy

7. Modele polityki społecznej

8. Wskaźniki zaspokajania potrzeb społecznych

9. Ruch naturalny ludności

10. Ruch przestrzenny ludności

11. Pojęcie i klasyfikacja kwestii społecznych

12. Kwestia ubóstwa

13. Kwestia bezrobocia

14. Zagrożenia społeczne

15. Pozostałe wyzwania społeczne w Polsce

Literatura:

Podstawowa literatura zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu:

Anioł W, Duszczyk M., Zawadzki P. (red.), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość, Warszawa 2011,

Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003,

Aulaytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002,

Fihel A., Okólski M., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012

Firlit-Fesnak F., Męcina J. (red.), „Polityka społeczna. Nowe wydanie”, Warszawa 2018,

Grata P., Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania, Rzeszów 2013,

Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2022

Kazimierczak K., Rymsza J. (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa 2003,

Księżpolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C. (red.), Polityka społęczna w kryzysie, Warszawa 2009,

Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Poznań 2005,

Ponikowski Z., Zarzeczny J. (red.), Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, Wrocław 2002,

Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Katowice 2007,

Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001,

Strzelecki Z. (red.), Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, Warszawa 2003,

Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2009,

Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, Warszawa 2010,

Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2010.

Szatur-Jaworska B., Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1973-2013, Warszawa 2016.

Ubezpieczenia społeczne, C.H.Beck, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć z przedmiotu studenci:

- znają i rozumieją specyfikę nauki o polityce społecznej na tle innych nauk społecznych;

- mają wiedzę o politykach publicznych realizujących w praktyce szeroko rozumianą politykę społeczną państwa

- znają najważniejsze kategorie i wskaźniki stosowane w polityki społecznej;

- potrafią wskazać najważniejsze współczesne problemy społeczne oraz wyjaśnić ich genezę i konsekwencje;

- potrafią krytycznie oceniać i porównywać różne strategie rozwiązywania problemów społecznych;

- mają wiedzę na temat różnego rodzaju uwarunkowań wpływających na działanie praktyczne w obszarze polityki społecznej;

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie obecności na zajęciach, test końcowy zawierający pytania otwarte oraz pytania do uzupełnienia/wyboru.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Żołędowski
Prowadzący grup: Justyna Łukaszewska-Bezulska, Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Cezary Żołędowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć polityki społecznej, przekazać mu wiedzę o sposobach definiowania polityki społecznej, jej najważniejszych wartościach i instytucjach oraz dylematach praktycznych wyborów w sferze społecznej. Studenci powinni poznać główne pojęcia i systemowe mechanizmy polityki społecznej dla lepszego (kontekstowego) rozumienia realizacji jej polityk szczegółowych, poznawanych w trakcie przedmiotów specjalistycznych.

Pełny opis:

1.Przedmiot ma za zadanie:

- przedstawić systematycznie wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu;

- zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat polityki społecznej.

W części wstępnej przedstawiona zostanie geneza polityki społecznej jako działalności praktycznej i dyscypliny naukowej, a także wartości, których realizacji służy polityka społeczna. Następnie zostaną przedstawione zagadnienia instytucjonalne polityki społecznej, związane z: jej uwarunkowaniami i środkami działania, modelami teoretycznymi i poziomami realizacji, potrzebami społecznymi i wskaźnikami ich zaspokajania. Przedstawiona zostanie szerzej także pojęcie kwestii społecznej jako podstawowej kategorii polityki społecznej.

Literatura:

Podstawowa literatura zalecana do ostatecznego zaliczenia przedmiotu:

Anioł W, Duszczyk M., Zawadzki P. (red.), Europa socjalna. Iluzja czy rzeczywistość, Warszawa 2011,

Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003,

Aulaytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002,

Fihel A., Okólski M., Demografia. Współczesne zjawiska i teorie, Warszawa 2012

Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2007,

Grata P., Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Uwarunkowania – instytucje – działania, Rzeszów 2013,

Kazimierczak K., Rymsza J. (red.), W stronę aktywnej polityki społecznej, Warszawa 2003,

Księżpolski M., Rysz-Kowalczyk B., Żołędowski C. (red.), Polityka społeczna w kryzysie, Warszawa 2009,

Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2022

Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004,

Orczyk J., Polityka społeczna. Uwarunkowania i cele, Poznań 2005,

Ponikowski Z., Zarzeczny J. (red.), Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, Wrocław 2002,

Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju, Katowice 2007,

Rysz-Kowalczyk B. (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001,

Strzelecki Z. (red.), Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, Warszawa 2003,

Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2009,

Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza, Warszawa 2010,

Szarfenberg R., Żołędowski C., Theiss M. (red.), Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego, Warszawa 2010.

Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa 2004,

Uscińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

Żołędowski C., Rysz-Kowalczyk B., Duszczyk M. (red.), Dekada członkostwa w Unii Europejskiej. Perspektywa polityki społecznej, Warszawa 2015

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)