Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grupy defaworyzowane na rynku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D3GDRP
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Grupy defaworyzowane na rynku pracy
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadza studentów w problematyką globalnych, regionalnych i krajowych uwarunkowań dostępu do zatrudnienia i warunków pracy. Analizuje czynniki różnicujące szanse jednostek i określonych grup społecznych na wejście i stabilny status na rynku pracy. Przedstawia ekonomiczne i psychospołeczne następstwa słabszego statusu na rynku pracy młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, populacji 50+ oraz osób zmarginalizowanych z powodu uzależnień i innych zjawisk patologii społecznej. Dokonuje przeglądu i oceny instrumentów - prawnych, instytucjonalnych, finansowych - osłaniających pracowników przed wykluczeniem z rynku pracy oraz integrujących bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem konwersatorium jest diagnoza uwarunkowań i statusu na rynku pracy kategorii osób szczególnie zagrożonych trudnym dostępem do pracy, niepewnością zatrudnienia, ryzykiem utraty pracy, praktykami dyskryminacyjnymi w świecie pracy oraz instrumentów ich integracji społecznej i zawodowej. Analiza uwarunkowań obejmuje czynniki strukturalne – ekonomiczne, polityczne i społeczne uwarunkowania przeobrażeń współczesnego rynku pracy w perspektywie globalnej, europejskiej i krajowej – oraz czynniki indywidualne, takie jak wiek, płeć, stan zdrowia, zachowania dewiacyjne. Diagnoza słabego statusu na rynku pracy obejmuje takie kategorie osób, jak: młodzież, kobiety, populacja 50+, niepełnosprawni, więźniowie i wychodzący z uzależnień. Przedmiotem analizy będą także formy wsparcia i pomocy dla słabszych kategorii na rynku pracy, ich skuteczność/nieskuteczność w usuwaniu barier w procesie readaptacji i integracji z rynkiem pracy wymienionych „słabszych” kategorii osób

Pełny opis:

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie do przedmiotu; omówienie programu zajęć, zasad aktywnego uczestnictwa studentów, charakterystyka literatury przedmiotu.

2. Strukturalne podstawy postindustrialnego zatrudnienia; uwarunkowania przemian i cechy współczesnego rynku pracy z perspektywy globalnej, regionalnej i krajowej. Deficyt pracy a warianty rozwoju porządku społecznego współczesnych demokracji: od równości i pełnego zatrudnienia w kierunku polaryzacji społecznej i dominacji kwestii socjalnej? Cechy pracy „na zapleczu” gospodarki opartej na wiedzy i ich wpływ na marginalizację i wykluczenie z rynku pracy.

3. Możliwości innych wariantów rozwoju porządku gospodarczego i społecznego współczesnego świata: Homo Faber nie musi odchodzić do historii – skracanie czasu pracy, dochód gwarantowany; szanse i bariery.

4. Statystyczny wizerunek statusu młodzieży na polskim rynku pracy; zatrudnienie i warunki pracy, bezrobocie, bierność zawodowa (pokolenie NEET) w porównaniu europejskim.

5. Strukturalne uwarunkowania trudnego wejścia na rynek pracy; edukacja, polityka gospodarcza, polityka społeczna, polityka rynku pracy, polityka migracyjna.

6. Instrumenty wzmocnienia dostępu do pracy młodego pokolenia; gwarancje dla młodzieży, reforma edukacji, ograniczenie szarej strefy zatrudnienia, powrót do paradygmatu „dobrej pracy”

7. Płeć i sytuacja rodzinna jako czynnik różnicowania statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Równość normatywna i nierówne szanse, równouprawnienie i równe traktowanie w warunkach postindustrialnego rynku pracy. Czynniki rodzinne ograniczające dostęp do pracy i trwałość zatrudnienia kobiet – kategoryzacja grup kobiet szczególnie doświadczających trudności na rynku pracy.

8. Aktywność i bierność zawodowa, segmentacja rynku pracy wg płci, dyskryminacja – skala i symptomy. Instrumenty na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy; edukacja, polityka rodzinna, przestrzeganie prawa, dobre praktyki.

9. O znaczeniu populacji 50+ dla rynku pracy; demografia, makro i mikroekonomia, integracja społeczna.

10. Status generacji 50+ na polskim rynku pracy; zatrudnienie i bezrobocie 50+ wg wieku, płci, wykształcenia, regionu, bierność zawodowa. Analiza porównawcza z sytuacją populacji 50+ na europejskich rynkach pracy. Czynniki wzmacniające integrację osób 50+: doświadczenia krajów Europy i Azji oraz Polski.

11. O znaczeniu pracy zawodowej w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych: Niepełnosprawność, definicje i rodzaje niepełnosprawności. Wartości wyznaczające prawa osób niepełnosprawnych – osoby niepełnosprawne w systemie praw człowieka. Prawo do pracy w dokumentach ONZ, Rady Europy, Unii Europejskiej.

12. Niepełnosprawni na polskim rynku pracy. Czynniki warunkujące aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Podstawowe modele zatrudnienia niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy. Niepełnosprawni w szczególnie trudnej sytuacji na polskim rynku pracy: młodzi niepełnosprawni i niepełnosprawni intelektualnie i z niepełnosprawnością sprzężoną w Polsce – specjalne instrumenty wspierające ich aktywizację zawodową.

13. Praca jako instrument integracji społecznej dla byłych więźniów, bezdomnych i osób w procesie leczenia uzależnień. Statystyczny wizerunek tej zbiorowości i czynniki utrudniające zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Gospodarka społeczna jako obszar aktywizacji zawodowej osób zmarginalizowanych i wykluczonych; podstawowe pojęcia i rodzaje społecznej aktywności gospodarczej.

14. Analiza projektów realizowanych w ramach „gospodarki społecznej” na rzecz integracji społecznej i zatrudnienia osób zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie – dobre praktyki, szanse i bariery.

Literatura:

LIteratura podstawowa:

1. Anioł W. Kontrowersje wokół koncepcji „państwa pracy”, w: Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red). II wydanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

2.. Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy, PARPA, 2020, Warszawa

3 Firlit-Fesnak G., Praca ludzka. Stare i nowe konteksty dyskursu o pracy, w: Polityka społeczna, G. Firlit-Fesanak, J. Męcina (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

4. Firlit-Fesnak, Równe traktowanie i polityka antydyskryminacyjna, w: Współczesne społeczne wyzwania dla świata i Polski, WNPiSM, Warszawa 2021.

5. Kryk B, Czy gwarancja dla młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mogą stanowić remedium na bezrobocie? [w:] Pancer-Cybulska E., Biegun K. (red.), Czym żyje Unia Europejska? Wybór zagadnień, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2018, s. 167-192.

6. Posłuszny, L., Karolak, M.P., Kubicki, P., Stąpając po niepewnym gruncie. Prekaryjność i bezrobocie…. Studia socjologiczne 2021, nr. 1

7. Niewiadomska A., Prekariat na polskim rynku pracy próba identyfikacji zjawiska, Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2017 nr 2 (47), s. 58-76.

8. Szarfenberg, R., Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne, w: Polityka społeczna, G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

9. Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa 2014.

10. Turek, K., Znaczenie wieku na rynku pracy – model relacji między pracownikiem pracodawcą, Studia Socjologiczne nr 2, 2015

Akty normatywne i dokumenty:

Decent work agenda, ILO 1999, http://ww.ilo.org/global;/about-the-ilo/decent-work-agend/ang-de/index.htm

Komunikat Komisji Europejskiej: Wniosek zalecenie Rady w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży, COM (2012)729 final

Zalecenie Komisji z dnia 3 października 2008 r. w sprawie aktywnej integracji osób wykluczonych z rynku pracy, C/2008/5737, DZ.U. UE L 307/11

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, Warszawa 2013

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym

Efekty uczenia się:

Zajęcia posłużą realizacji następujących efektów uczenia się określonych w programie studiów:

K_W01 - student zna i rozumie specyfikę nauk o polityce i administracji na tle innych nauk oraz miejsce nauk o pracy w obrębie nauk społecznych.

K_W05 - student zna i rozumie w praktyce narzędzia pozyskiwania danych na temat wytwarzanych w kontekście pracy więzi społecznych, norm i reguł oraz tworzonych przez nie instytucji, struktur i organizacji.

K_U01 student potrafi wykorzystać w celach praktycznych wiedzę z zakresu nauk o pracy do analizowania i interpretowania procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i rynku pracy.

K_U02 - student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o pracy w celu wskazania przyczyn występowania i przebiegu procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i na rynku pracy.

K_U03 - student potrafi wykorzystać wiedzę i narzędzia analityczne do prognozowania praktycznych konsekwencji przemian zachodzących w obszarze pracy, w tym dobrać oraz stosować zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.

K_W08 - student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajeciach i przygotowanie merytoryczne do zajęć

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

3. Opracowanie mini-prezentacji tematycznej

4. Zaliczenie ustnego sprawdzianu wiedzy

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Firlit-Fesnak
Prowadzący grup: Grażyna Firlit-Fesnak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot dokonuje bilansu podaży i popytu na pracę na polskim rynku pracy wskazując statystyczny obraz aktywności i bierności zawodowej ludności oraz złożone uwarunkowania dostępu i zróżnicowanego statusu różnych kategorii ludności do pracy zarobkowej. Analizuje wskaźniki jakości pracy i wyodrębnia kategorie prekariuszy. Na tle strukturalnych uwarunkowań współczesnego rynku pracy analizuje wybrane kategorie grup defaworyzowanych w świecie pracy ze względu na cechy demograficzne i społeczne. Analizuje uwarunkowania, szanse i ograniczenia integracji z rynkiem pracy grup słabszych i wykluczonych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do przedmiotu; omówienie zasad prowadzenia zajęć, programu konwersatorium, warunków zaliczenia, sposobu aktywnego udziału studentów.

I blok tematyczny; Czynniki kreujące zróżnicowany dostęp do pracy i status pracownika na polskim rynku pracy; perspektywa makroekonomiczna, polityczna i socjo-demograficzna

1. Polski rynek pracy z perspektywy struktury gospodarki, podaży i popytu na pracę, światowych prognoz i megatrendów: szanse i bariery dla grup słabszych (defaworyzowanych) na rynku pracy w Polsce: Charakterystyczne cechy przemian rynku pracy w Polsce po 1989 roku i polityki zatrudnienia. Zmiana struktury branżowej polskiej gospodarki. Statystyczna diagnoza dostępu do pracy polskich pracowników: statystyczne „zasoby pracy”, współczynniki aktywności i bierności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym (wg kategorii wiekowych). Zewnętrzne uwarunkowania trendów na polskim rynku pracy. Kategorie słabsze – de faworyzowane grupy na polskim rynku pracy – kryteria wyodrębnienia i szacunki..

3. Wpływ jakości pracy (warunki płacy i pracy) na proces aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych: Godna praca i praca wysokiej jakości – interpretacja terminów i ich znaczenie w kształtowaniu postaw wobec pracy zarobkowej. Charakterystyka wybranych wskaźników jakości pracy zarobkowej w Polsce: formy zatrudnienia, trwałość/zmienność zatrudnienia u jednego pracodawcy, Polska krajem taniej siły roboczej – struktura wynagrodzeń, relacje wynagrodzeń do dochodu narodowego, płaca minimalna w relacji do standardów „godziwego wynagrodzenia’, w relacji do świadczeń społecznych, siła nabywcza płacy minimalnej i średniej, nierówności wynagrodzeń, czas pracy.

4. Czynniki ryzyka nierównego traktowania grup defaworyzowanych i praktyki dyskryminacyjne; Równe traktowanie w zatrudnieniu – interpretacja, uzasadnienie racjonalnych zróżnicowań, kiedy mamy do czynienia z dyskryminacją? Charakterystyczne przejawy praktyk dyskryminacyjnych wobec grup defaworyzowanych. O roli stereotypów i piętna w kreowaniu wizerunku grup defaworyzowanych w roli pracowników.

5. Szanse i zagrożenia dla grup defaworyzowanych z perspektywy rewolucji 4.0: Charakterystyczne cechy stosunków przemysłowych rewolucji 4.0. Grupy defaworyzowane z perspektywy „wygranych” i „przegranych” przemian świata pracy w dobie rewolucji 4.0. Prognozy dla ochrony praw pracowniczych w świecie symbiozy elit politycznych i ekonomicznych; perspektywa zagrożenia pokoju społecznego i państwo borykające się z wojnami socjalnymi.

6. Skracanie czasu pracy a szanse grup defaworyzowanych na integrację z rynkiem pracy. O czynnikach ekonomizacji pracy ludzkiej i osłabienia holistycznego rozumienia pracy w postindustrialnym świecie pracy. Polityczne, ekonomiczne i społeczne przesłanki powrotu do koncepcji „godnej pracy”. Skracanie czasu pracy jako czynnik humanizacji pracy i ograniczenia „ludzi zbędnych w gospodarce”. Od argumentów Keynsa na rzecz skracania czasu pracy po współczesne rozumienie korzyści związanych z tą koncepcją. Jakie kategorie pracowników defaworyzowanych poprawiłyby swój status na rynku pracy i dlaczego?

Moduł II. Charakterystyka statusu wybranych grup defaworyzowanych na polskim rynku pracy i polityki ich aktywizacji zawodowej

7. Młodzież jako szczególna kategoria w populacji „zdezintegrowanych” z rynkiem pracy; absolwenci nadwyżkowych zawodów, kategoria NEET, zatrudnieni w szarej strefie i na umowach „śmieciowych” – diagnoza statystyczna. Analiza porównawcza Polska-UE. Postawy wobec pracy zawodowej pokolenia „Z”, strategie pro-integracyjne UE, publiczna polityka na rzecz zatrudnienia młodzieży w Polsce; szanse i słabości współczesnego procesu integracji młodzieży z rynkiem pracy.

8. Populacja 50+ na rynku pracy; Uwarunkowania i skutki niskiej aktywności zawodowej populacji 50+. Znaczenie aktywizacji zawodowej starszych wiekiem pracowników. Golden Age Index, OECD Strukturalne i indywidualne uwarunkowania trudnej sytuacji starszych wiekiem pracowników na rynku pracy (dostęp do pracy, wychodzenie z bezrobocia, inwestycje w rozwój, dostęp do stanowisk kierowniczych, postawy pracodawców, wiek emerytalny, ageizm). Instrumenty na rzecz poprawy dostępu do pracy starszych wiekiem pracowników – diagnoza i propozycje zmian.

9.Bezrobotni o wysokiej skali trudności wychodzenia z bezrobocia – długotrwale bezrobotni; długotrwale bezrobotni w świetle cech społecznych i demograficznych; analiza porównawcza Polska i kraje UE. Nieskuteczność aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych (lata 2004-2020) i jej przyczyny. Długotrwałe bezrobocie jako czynnik marginalizacji społecznej i wykluczenia społecznego. Propozycje UE w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych i ich recepcja w polityce rynku pracy w Polsce; ocena skuteczności.

10. Prawo i dostęp do pracy osób z niepełnosprawnością; rehabilitacja zawodowa jako jeden z filarów polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością; kontekst praw człowieka, zasady rehabilitacji zawodowej wg MOP i Ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej. Modele zatrudnienia, czynniki warunkujące zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, obszary zatrudnienia, bariery.

11. Osoby zmarginalizowane i wykluczone z rynku pracy; dlaczego wykluczeni - kategorie osób zagrożonych marginalizacja i wykluczeniem z rynku pracy – bezdomni, uzależnieni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby opuszczające zakłady karne. Społeczne i ekonomiczne skutki marginalizacji i wykluczenia osób z rynku pracy. Gospodarka społeczna jako narzędzie integracji grup zmarginalizowanych i wykluczonych z rynku pracy; szanse i ograniczenia

12. Grupy defaworyzowane jako rzeczwisty i potencjalny zasób prekaryjnego zatrudnienia na polskim rynku pracy. Pojęcie prekarności i prekaryjności z perspektywy historycznej i współczesnej. Cechy pracy prekaryjnej. Postęp technologiczny jako czynnik powstania cybertariatu, nowej kategorii prekariuszy. Skutki prekaryzacji pracy zarobkowej dla jednostki, społeczeństwa i państwa; obywatelstwo cząstkowe, (obywatele zbędni), kartel elit versus zmarginalizowany świat pracy. Dlaczego dialog społeczny umiera? Perspektywa „wojen socjalnych”; czy prekariusze mogą stać się „nową niebezpieczną klasą”?

13. Państwo pracy, państwo kontraktu społecznego, ekonomia współpracy – o różnych koncepcjach złagodzenia starego konfliktu pomiędzy kapitałem a pracą: Systemowe i indywidualne strategie działania w polityce integracji z rynkiem pracy. Prawo do pracy zawodowej, przymus czy wybór pracy zawodowej? O różnych koncepcjach użyteczności pracy ludzkiej w przyszłym scenariuszu ekonomii rynku i ekonomii użyteczności publicznej.

14.Świat pracy w scenariuszach rozwojowych Polski; założenia strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju dotyczące dostosowania polskiej gospodarki do IV rewolucji przemysłowej. Opinie polskich przedsiębiorców o możliwościach dostosowania polskiej gospodarki do wyzwań rewolucji 4.0 i własnej postawie wobec uczestnictwa w tym procesie. Rola kapitału ludzkiego w modernizacji i rozwoju gospodarczym; szanse i bariery dla grup defaworyzowanych.

Literatura:

Bibliografia:

1. Anioł W. Kontrowersje wokół koncepcji „państwa pracy”, w: Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red). II wydanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

2. Bezrobocie młodzieży i integracja ludzi młodych na rynku pracy, Contact Commite, Luksemburg 2018.

3. Comparative analysis of working time in the European Union, European Foundation for the

4. Decent work agenda, ILO 1999, htpp://www.ilo.org/global/absolute-the-ilo/decent-work-agen/ang-de/index.htm

5. Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy, PARPA, Warszawa 2020,

6. Firlit-Fesnak G., Praca ludzka. Stare i nowe konteksty dyskursu o pracy, w: Polityka społeczna, G. Firlit-Fesanak, J. Męcina (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

7. Firlit-Fesnak, Równe traktowania i praktyki dyskryminacyjne w świecie pracy, w: Polityka społeczna, G. Firlit-Fesanak, J. Męcina (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018

8. Firlit-Fesnak, Równe traktowanie i polityka antydyskryminacyjna, w: Współczesne społeczne wyzwania dla świata i Polski, WNPiSM, Warszawa 2021.

9. Firlit-Fesnak, G., O znaczeniu wysokiej jakości zatrudnienia w integracji młodzieży z rynkiem pracy, [w:] Aspekty społeczno-kulturowe i edukacyjne projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość” (red.) Edward Nycz, Warszawa 2015.

10. Golden Age Index, OECD 2016, https://www.pwc.pl/publikacjeassets/golden_age_index_raort_pwc.pdf

11. Leńczuk J.: Litery dzielące generacje – o różnicach między pokoleniem X, Y i Z (www.stapler.pl/hydepark/litery-dzielace-generacje-o-roznicach-miedzy-pokoleniem-x-y)

12. Jelonek, M., Jakość pracy po studiach jako stopa wzrostu wyższego wykształcenia [w:] J. Górniak, (Nie)wykorzystany potencjał. Szanse i bariery na polskim rynku pracy, PARP, Warszawa 2015.

13. Kryńska, E., Krzyszkowski, J., Urbaniak, B., Wiktorowicz, J., Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce, Łódź, 2013, Projekt: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+

14. Kołodziejczyk-Olczak I, Zarzadzanie wiekiem a polityka wspierania starszych pracowników. Doświadczenia polskie na tle innych krajów. Studia Demograficzne 2/2014

15. Kryk B., 2018, Czy gwarancja dla młodzieży i inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mogą stanowić remedium na bezrobocie? [w:] Pancer-Cybulska E., Biegun K. (red.), Czym żyje Unia Europejska? Wybór zagadnień, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2018, s. 167-192.

16. Krzyminiewska G., 2015, Prekariat nowym interesariuszem ekonomii społecznej, Szczecin 2015, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 41, t. 2, s. 33-41.

17. Kryńska, E., Pater, K., Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w perspektywy wzrostu, Raport, IP i SS, Warszawa 2013,

18. Linpka M., 2017, Młodzi Polacy nie garną się do pracy, http://www.polskatimes.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/mlodzi-polacy-nie-garna-sie-do-pracy,12706592/ (6.04.2018).

19. Quality of work and Employment in the EU, EAPN “Explainer” 2014, Nr.5

20. Millenialsi na rynku pracy (www.kadry.infor.pl/kadry/hrm/rekrutacja/780490,Millenialsi-na-rynku-pracy.html)

21. Majewski, T., Zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych, Szkoła Specjalna 2/2009

22. Międzynarodowa Organizacja Pracy – 90 lat istnienia, MP i PS, 2009.

23. Monitoring Spółdzielni socjalnych 2014 , A. Izdebski, T. Mering, M. Ołdak, R.Szarfenberg, IPS Warszawa 2015

24. Niewiadomska A., 2017, Prekariat na polskim rynku pracy próba identyfikacji zjawiska, Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2017 nr 2 (47), s. 58-76.

25. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, Warszawa 2013

26. Przed obniżeniem wieku emerytalnego; jak zatrzymać Polaków na rynku pracy, komunikat z badań, CBOS, nr 67/2017

27. Pokolenie Z na rynku pracy - charakterystyka (www.poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pokolenia-w-pracy-cz-4-pokolenie-z)

28. Posłuszny, L., Karolak, M.P., Kubicki, P., Stąpając po niepewnym gruncie. Prekaryjność i bezrobocie…. Studia socjologiczne 2021, nr. 1

29. Scnariussze rozwojowe Polski w perspektywie roku 2050, Warszawa 2019 (departament Strategii Rozwoju Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju)

30. Sroka J. , Dekompozycja stosunków przemysłowych w Europie jako preludium gospodarki 4.0, w: Przegląd Europejski, 2(52), 2019

31. Szarfenberg, R., Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne, w: Polityka społeczna, G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

32. Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa 2014.

33. Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014,

34. A. Rogozińska-Pawełczyk (red.): Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 65. oraz

35. Rogowska D.: Rola trenera pracy w procesie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 2020;

36. 2.Raport „Pokolenia X, Y i Z na rynku pracy - raport Universu

37. m Global”, www.businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/pokolenia-x-y-i-z-na-rynku-pracy-raport-universum-global/z543vnf

38. Rządowy program na rzecz Aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020

39. Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Warszawa 2014.

40. Sedlacek Tomas, Ekonomia dobra i zła, Studio EMKA, Warszawa 2012,

41. Skidelsky r., Skidelsky E., How much is enough? Money and the good life, Penquim Books, London 2012.

42. Szczucka, A., Turek, K., Worek, B., W ogonie Europy; uwarunkowania i strategie rozwoju kompetencji dorosłych Polaków, PARP, Warszawa 2014.

43. Świątkowski, A., Równość i sprawiedliwość w prawie pracy, prawie socjalnymi polityce społecznej, Lublin, 2015, (dostępny w Internecie)

44. Wieczorek, P., Czwarta rewolucja przemysłowa – wizja przemysłu nowej generacji – perspektywa dla Polski, w: Kontrola Państwowa, nr. 63/2018.

45. Turek, K., Znaczenie wieku na rynku pracy – model relacji między pracownikiem pracodawcą, Studia Socjologiczne nr 2, 2015.

46.Zakrzewska M.: Zatrudnienie wspomagane szansą na samodzielność osób z niepełnosprawnością. Pod red. B. Trochimiak. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017;

Akty prawne i dokumenty urzędowe

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia – strategia Europa 2020

Rządowy program na rzecz Aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, Dz. U. 2018, poz. 1265.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U z 2003 r, nr122, poz.1143 z późn. zmianami),

Konwencja nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej osób i zatrudnienia osób niepełnosprawnych z 1983 r.;

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776);

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., rozdz. 2, art. 119

(Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593);

Komunikat Komisji Europejskiej: Wniosek zalecenie Rady w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży, COM (2012)729 final (dostępny w Internecie)

Uwagi:

Warunki zaliczenia przedmiotu

1.1. Obecność i aktywność na zajęciach; nieobecności powyżej jednej muszą być usprawiedliwione (zwolnienie lekarskie, zdarzenia losowe) i zaliczone na dyżurze w terminie do dwóch tygodni od nieobecności na zajęciach. Cztery nieusprawiedliwione i nie zaliczone obecności uzasadniają decyzje o nie zaliczeniu przedmiotu.

1.2. Wszyscy studenci biorą aktywny udział w prezentacji grupowej i moderowaniu dyskusji na każdych zajęciach zgodnie z planem określającym przebieg każdego konwersatorium

1.3. Notatki wypracowane przez grupy tematyczne każdorazowo są udostępniane do dalszych przemyśleń przez lidera grupy na platformie classroom

1.4. Ustna weryfikacja poziomu opanowania wiedzy z prezentowanej problematyki na końcu semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)