Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2103-ORP-L-D6SEMD
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: ORGANIZOWANIE RYNKU PRACY - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę metod i narzędzi badań empirycznych, kształtuje umiejętność formułowania problemu badawczego, jego opisu i formułowania wniosków podsumowujących analizy szczegółowe i rekomendacji działań adekwatnych do zidentyfikowanych cech danego problemu społecznego. Dostarcza informacji o rodzajach źródeł, zasadach ich doboru, analizy statystycznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie:

Semestr I.

1. ustalenie tematu pracy i sformułowanie problemu badawczego

2. wskazanie podstawowej literatury przedmiotu dotyczącej bezpośrednio i pośrednio wybranego jako temat pracy problemu społecznego

3. określenie przedmiotu, celu, metody i narzędzi analizy problemu badawczego

4. przyjęcie założeń i wysunięcie tezy lub tez, których prawdziwość chce autor dowieść na drodze logicznej analizy danych

5. dobór metod badawczych i zaprojektowanie narzędzi

6.opracowanie planu organizacyjnego badań tj. planu zbierania materiału faktograficznego i spostrzeżeniowego, i opracowanie go według określonego harmonogramu

7.wypracowanie konspektu prac licencjackiej ze szczegółowym podziałem na rozdziały

Semestr II.

1. realizację badania własnego

2. analizę danych z badania własnego i opracowanie części empirycznej pracy

3. przygotowanie pracy licencjackiej i przyjęcie jej przez promotora

Pełny opis:

Program szczegółowy:

1. Zapoznanie studentów z metodologią pisania pracy dyplomowej

2. Rozpoznanie preferencji studentów w zakresie wyboru tematyki prac licencjackich

3. Merytoryczna ocena trafności wybranej tematyki prac, ich usytuowania w problematyce stanowiącej przedmiot studiów, ocena istotności poznawczej i aplikacyjnej podjętej tematyki

4. wskazanie potencjalnych barier i korzyści związanych z realizacją zamierzonej problematyki badawczej

5. ocena merytoryczna wypracowanych przez studentów koncepcji prac licencjackich

6. weryfikacja trafności doboru literatury przedmiotu

7. dobór metod i wypracowanie narzędzi badań w odniesieniu do każdego tematu pracy licencjackiej 8. określenie zasad opracowania przypisów, bibliografii i graficznej formy prezentacji danych

9. wskazanie wymogów formalnych związanych z przestrzeganiem praw autorskich – informacje o warunkach oceny prac w systemie informatycznym plagiat.pl

10. merytoryczna ocena prac, weryfikacja efektów z założeniami badawczymi

11. poddanie prac licencjackich ocenie w systemie plagiat

12. przyjęcie prac licencjackich, opracowanie recenzji i zorganizowanie egzaminu końcowego

Literatura:

1. Earl Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 (i wydania późniejsze)

2. Chava. Frankfort-Nachmias, David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk –i Ska Wydawnictwo, Poznań 2001 (i wydania późniejsze),.

3. David Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

4. Antonii Sułek, Ogród metodologii socjologicznej, Scholar, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu:

student zna i rozumie:

zasady samodzielnej analizy wybranego problemu na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz danych statystycznych,

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich i stosuje je w trakcie przygotowania pracy dyplomowej (K_W08)

główne źródła pozyskiwania danych i informacji na temat danego problemu,

podstawowe metody badań społecznych

student potrafi:

napisać spójną pracę na temat wybranego problemu rynku pracy

umiejscowić dany problem społeczny stanowiący przedmiot pracy licencjackiej w praktycznych realiach funkcjonowania państwa i społeczeństwa (K_U01)

identyfikować przyczyny i uwarunkowania określonego problemu rynku pracy omówionego w pracy licencjackiej (K_U02)

zastosować podstawowe metody badań społecznych a także wybrane narzędzia analityczne do diagnozowania i prognozowania problemów z obszaru rynku pracy (K_U03)

w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie realizacji badania na potrzeby pracy licencjackiej oceniać procesy zachodzące w obszarze pracy i na rynku pracy oraz nimi kierować, zdając sobie sprawę z normatywnego nacechowania dokonywanych wyborów (K_U04)

student jest gotów do

praktycznego posługiwania się wiedzą uzyskaną w trakcie pisania pracy licencjackiej w działalności zawodowej; dostrzegania znaczenia wiedzy z obszaru nauk społecznych, nauk o pracy i in. w codziennym funkcjonowaniu (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność i aktywność na seminariach

2. realizacja kolejnych etapów przygotowania pracy licencjackiej:

• opracowanie koncepcji metodologicznej i konspektu pracy, a także elementów erudycyjnego rozdziału pracy – semestr I

• analiza danych – zastanych lub wywołanych – obrazujących dany problem badawczy, podsumowanie, przygotowanie pracy do egzaminu końcowego, przyjęcie pracy przez promotora – semestr II

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Łotocki
Prowadzący grup: Grażyna Firlit-Fesnak, Ewa Flaszyńska, Emilia Jaroszewska, Łukasz Łotocki, Justyna Łukaszewska-Bezulska, Jacek Męcina, Cezary Żołędowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)