Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Research Methods and Theories in International Relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-GPIR-D1RMIR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Research Methods and Theories in International Relations
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -GPIR- DZIENNE 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Student ma za sobą przygotowanie co najmniej jednej dysertacji - licencjackiej i jest na bazie tych doświadczeń przygotowany, by rozszerzać swoje umiejętności z zakesu projektowania prostej pracy naukowej.

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do napisania poprawnej metodologicznie (w szerokim sensie tego słowa) pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Kurs ma formę warsztatową, skoncentrowaną na konkrentnych umiejętnościach, których uczyć będziemy się wspólnie na zajęciach. Ponieważ umiejętności mają charakter stricte praktyczny, nie ma podręcznika, który obejmowałby taki zakres materiału i umożliwiał przyswojenie umiejętności. Na pewno umiejętności tych można nabyć samodzielnie, poprzez praktykę.

Literatura:

UWAGA: Do tych zajęć nie ma podręcznika, wykaz literatury ma charakter pomocniczy.

Powyższe prace są wystandaryzowane, wszystkie wydania są aktualne.

Chris Hart, Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination (SAGE Study Skills Series)

D. Della Porta, M.Keating, Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge University Press

G.King, R.Keohane, S.Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton University Press.

J.Miles, M.Shevlin, Applying Regression and Correlation, SAGE

R.Abelson, Statistics as Principled Argument, Taylor & Francis.

D.Silverman, Doing Qualitative Research

D. Silverman, Interpreting Qualitative Data

Część 2: teorie SM

Zamiast podręcznika, podstawą dyskusji będą najważniejsze teksty luminarzy dyscypliny. Wykorzystane zostaną m.in. następujące pozycje:

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations;

Kenneth N. Waltz, Man, the State and War;

Knneth N. Waltz, Theory of International Politics;

Robert Gilpin, War & Change in World Politics;

Karl W. Deutsch, Political Community in the North Atlantic Area;

Immanuel Wallerstein, The Capitalist World Economy;

Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power & Interdependence;

Robert O. Keohane, After Hegemony;

Alexander Wendt, Social Theory of International Politics.

Efekty uczenia się:

Student:

- przeprowadza akademicki przegląd literatury

- posługuje się narzędziami do analizy naukowego wpływu poszczególnych prac

- formułuje pytanie badawcze

- potrafi dokonać prstej aplikacji teorii do analizy empirycznej

- rozróżnia metodologie ilościowe i jakościowe i identyfukuje, do jakich pytań badawczych i jakich danych stosuje się metody ilościowe, a do jakich ilościowe

- zna podstawowe zasady wnioskowania naukowego, włączając rozróżnienie korelacji od związku przyczynowo-skutkowego

- zna podstawowe zasady dot. analiz ilościowych

- zna podstawowe zasady dot. analiz jakościowych

- porządkuje materiał badawczy w postaci wypracowania struktury dysertacji

- zna zasady etyki akademickiej, zwłaszcza w zakresie własności intelektualnej

- zna zasady akademickiej budowy tekstu (academic writing)

- zna kryteria według których oceniane są prce magisterskie

- orientuje się w głównych paradygmatach refleksji teoretycznej o SM;

- zna najważniejsze teorie SM;

- rozumie moc wyjaśniającą poszczególnych teorii i jest świadom ich ograniczeń;

- potrafi odnieść poszczególne teorie SM do najistotniejszych probemów SM.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie sumą części metodologicznej (A.Wojciuk) i teoretycznej (J.Ciechański), w procentach:

60-72 grade 3

73-77 grade 3+

78-86 - grade 4

87-91 - grade 4+

92 - grade 5.

Ocena z części metodologicznej odbędzie się w oparciu o przedstawiony na koniec zajęć konspekt pracy magisterskiej. Konspekt musi spełniać kryteria omawiane szczegółowo na zajęciach, spośród których kluczowe są:

1. Poprawne sformułowanie pytania badawczego

2. Przegląd literatury według standardów międzynarodowych

3. Poprawna struktura

4. Poprawna metodologia.

Szczególowe wymogi są przedstawiane sukcesywnie, w miarę prezentacji materiału. Będa tez one podsumowane na koniec kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Ciechański, Anna Wojciuk
Prowadzący grup: Jerzy Ciechański, Anna Wojciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Pierwsza połowa zajęć dotyczy metodologii i jest prowadzona przez dr hab. Annę Wojciuk a druga połowa dotyczy teorii i jest prowadzona przez dr hab. Jerzego Ciechańskiego.

Zajęcia odbywać się będą w grupach w czasie rzeczywistym na platformie zoom i google meet.

Celem kursu jest przygotowanie studentów do napisania poprawnej metodologicznie (w szerokim sensie tego słowa) pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Część 1: metodologia

Kurs ma formę warsztatową, skoncentrowaną na konkrentnych umiejętnościach, których uczyć będziemy się wspólnie na zajęciach. Ponieważ umiejętności mają charakter stricte praktyczny, nie ma podręcznika, który obejmowałby taki zakres materiału i umożliwiał przyswojenie umiejętności. Na pewno umiejętności tych można nabyć samodzielnie, poprzez praktykę.

Część 2: teorie SM

Zaprezentowane zostaną 4 paradygmaty refleksji teoretycznej o SM: realistyczny, liberalny, neomarksistowski oraz posmodernistyczny. Pokazane zostanie jak poszczególne teorie SM podejmowały najwazniejsze problemy SM w czasach, w których powstawały: powstrzymywanie użycia siły w warunkach anarchii międzynarodowej (realizm, neorealizm), powstrzymywanie anarchii międzynarodowej (funkcjonalizm, neofunkcjonalizm, liberalny instytucjonalizm), powstrzymywanie nierównomierności rozwoju gospodarczego (system światowy, dependencja), "postepowa" ewolucja systemu międzynarodowego (konstruktywizm).

Literatura:

Część 1: metodologia

UWAGA: Do tych zajęć nie ma podręcznika, wykaz literatury ma charakter pomocniczy.

Powyższe prace są wystandaryzowane, wszystkie wydania są aktualne.

Chris Hart, Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination (SAGE Study Skills Series)

D. Della Porta, M.Keating, Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge University Press

G.King, R.Keohane, S.Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton University Press.

J.Miles, M.Shevlin, Applying Regression and Correlation, SAGE

R.Abelson, Statistics as Principled Argument, Taylor & Francis.

D.Silverman, Doing Qualitative Research

D. Silverman, Interpreting Qualitative Data

Część 2: teorie SM

Zamiast podręcznika, podstawą dyskusji będą najważniejsze teksty luminarzy dyscypliny. Wykorzystane zostaną m.in. następujące pozycje:

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations;

Kenneth N. Waltz, Man, the State and War;

Knneth N. Waltz, Theory of International Politics;

Robert Gilpin, War & Change in World Politics;

Karl W. Deutsch, Political Community in the North Atlantic Area;

Immanuel Wallerstein, The Capitalist World Economy;

Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power & Interdependence;

Robert O. Keohane, After Hegemony;

Alexander Wendt, Social Theory of International Politics.

Uwagi:

Część 1: metodologia

Anna Wojciuk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Research Methods and Theories in International Relations part 1

Time: Oct 20, 2020 03:00 PM Warsaw

Every week on Tue, 6 occurrence(s)

Oct 20, 2020 03:00 PM

Oct 27, 2020 03:00 PM

Nov 3, 2020 03:00 PM

Nov 10, 2020 03:00 PM

Nov 17, 2020 03:00 PM

Nov 24, 2020 03:00 PM

Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.

Weekly: https://us02web.zoom.us/meeting/tZAvceiorD0pGdzMrhX5saY9mo8Qlhx6He2X/ics?icsToken=98tyKuGsrD0rGtaTsxqPRpwIAI_od_TzpiFejadHsQ3tO3VAYzqvO-0aA753CI74

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84261026338?pwd=cThYbklSYkp2azNVb2JhbXhvZnBQZz09

Meeting ID: 842 6102 6338

Passcode: 466969

One tap mobile

+48223987356,,84261026338# Poland

+48223065342,,84261026338# Poland

Dial by your location

+48 22 398 7356 Poland

+48 22 306 5342 Poland

+48 22 307 3488 Poland

Meeting ID: 842 6102 6338

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kT0PrhnVW

Część 2: teorie SM:

Wtorki, 15:00 - 16:30 CET:

1, 8, 15, grudnia 2020, 12, 19, 26 stycznia 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Osiewicz
Prowadzący grup: Przemysław Osiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Pierwsza połowa zajęć dotyczy metodologii i jest prowadzona przez dr hab. Annę Wojciuk a druga połowa dotyczy teorii i jest prowadzona przez dr hab. Jerzego Ciechańskiego.

Zajęcia odbywać się będą w grupach w czasie rzeczywistym na platformie zoom i google meet.

Celem kursu jest przygotowanie studentów do napisania poprawnej metodologicznie (w szerokim sensie tego słowa) pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Część 1: metodologia

Kurs ma formę warsztatową, skoncentrowaną na konkrentnych umiejętnościach, których uczyć będziemy się wspólnie na zajęciach. Ponieważ umiejętności mają charakter stricte praktyczny, nie ma podręcznika, który obejmowałby taki zakres materiału i umożliwiał przyswojenie umiejętności. Na pewno umiejętności tych można nabyć samodzielnie, poprzez praktykę.

Część 2: teorie SM

Zaprezentowane zostaną 4 paradygmaty refleksji teoretycznej o SM: realistyczny, liberalny, neomarksistowski oraz posmodernistyczny. Pokazane zostanie jak poszczególne teorie SM podejmowały najwazniejsze problemy SM w czasach, w których powstawały: powstrzymywanie użycia siły w warunkach anarchii międzynarodowej (realizm, neorealizm), powstrzymywanie anarchii międzynarodowej (funkcjonalizm, neofunkcjonalizm, liberalny instytucjonalizm), powstrzymywanie nierównomierności rozwoju gospodarczego (system światowy, dependencja), "postepowa" ewolucja systemu międzynarodowego (konstruktywizm).

Literatura:

Część 1: metodologia

UWAGA: Do tych zajęć nie ma podręcznika, wykaz literatury ma charakter pomocniczy.

Powyższe prace są wystandaryzowane, wszystkie wydania są aktualne.

Chris Hart, Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination (SAGE Study Skills Series)

D. Della Porta, M.Keating, Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge University Press

G.King, R.Keohane, S.Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, Princeton University Press.

J.Miles, M.Shevlin, Applying Regression and Correlation, SAGE

R.Abelson, Statistics as Principled Argument, Taylor & Francis.

D.Silverman, Doing Qualitative Research

D. Silverman, Interpreting Qualitative Data

Część 2: teorie SM

Zamiast podręcznika, podstawą dyskusji będą najważniejsze teksty luminarzy dyscypliny. Wykorzystane zostaną m.in. następujące pozycje:

Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations;

Kenneth N. Waltz, Man, the State and War;

Knneth N. Waltz, Theory of International Politics;

Robert Gilpin, War & Change in World Politics;

Karl W. Deutsch, Political Community in the North Atlantic Area;

Immanuel Wallerstein, The Capitalist World Economy;

Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power & Interdependence;

Robert O. Keohane, After Hegemony;

Alexander Wendt, Social Theory of International Politics.

Uwagi:

Część 1: metodologia

Anna Wojciuk is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Research Methods and Theories in International Relations part 1

Time: Oct 20, 2020 03:00 PM Warsaw

Every week on Tue, 6 occurrence(s)

Oct 20, 2020 03:00 PM

Oct 27, 2020 03:00 PM

Nov 3, 2020 03:00 PM

Nov 10, 2020 03:00 PM

Nov 17, 2020 03:00 PM

Nov 24, 2020 03:00 PM

Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.

Weekly: https://us02web.zoom.us/meeting/tZAvceiorD0pGdzMrhX5saY9mo8Qlhx6He2X/ics?icsToken=98tyKuGsrD0rGtaTsxqPRpwIAI_od_TzpiFejadHsQ3tO3VAYzqvO-0aA753CI74

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84261026338?pwd=cThYbklSYkp2azNVb2JhbXhvZnBQZz09

Meeting ID: 842 6102 6338

Passcode: 466969

One tap mobile

+48223987356,,84261026338# Poland

+48223065342,,84261026338# Poland

Dial by your location

+48 22 398 7356 Poland

+48 22 306 5342 Poland

+48 22 307 3488 Poland

Meeting ID: 842 6102 6338

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kT0PrhnVW

Część 2: teorie SM:

Wtorki, 15:00 - 16:30 CET:

1, 8, 15, grudnia 2020, 12, 19, 26 stycznia 2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)