Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do studiów strategicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D5-WSST
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do studiów strategicznych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie funkcji siły zbrojnej w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych. Prezentacja i wyjaśnianie obejmuje zarówno aspekt koncepcyjny i teoretyczny jak i praktykę stosowania siły lub czynienia z niej użytku w polityce państw. W kolejnych wykładach, od najdawniejszych czasów po wydarzenia współczesne, ukazywane będą różne istotne konteksty wzbogacające i komplikujące tytułową problematykę przedmiotu: od pierwotnego i prymitywnego instynktu ekspansji przez potrzebę bezpieczeństwa, czynniki kulturowe, ekonomiczne, polityczne, ideologiczne aż po technologiczne oraz współczesne globalne procesy rozwojowe. Duży nacisk jest położony na wyjaśnianie w perspektywie studiów strategicznych konfliktów pozimnowojennych.

Pełny opis:

Pro domo sua znajdzie się miejsce dla polskiego doświadczenia w tej dziedzinie.

Tematy kolejnych wykładów:

- myślenie strategiczne od starożytności po wiek XVIII

- rozwój myśli i praktyki strategicznej od wojen napoleońskich do końca XIX w. (von Clausewitz)

- II wojna światowa i jej konsekwencje dla strategii i studiów strategicznych

- strategia rewolucji (bolszewickiej) i międzynarodowego komunizmu

- strategii powstrzymywania

- strategie nuklearne (od odstraszania do teoretycznego zamieszania)

- strategie koalicyjne i sojusznicze (podmiot zbiorowy)

- międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa po zimnej wojnie i jego konsekwencje dla problemu stosowania siły w SM

- analiza głównych konfliktów tego czasu i wnioski

- kwestia strategii państwowej i polska tradycja w tej dziedzinie.

Literatura:

R. Kuźniar, Polityka i siła. Wstęp do studiów strategicznych, W-wa 2005 i 2007.

Strategia we współczesnym świecie (red. J. Baylis i in.), Kraków 2009

Rocznik Strategiczny (wybrane fragmenty)

Sekcje poświęcone studiom strategicznym w Księgach na 30- i 40- lecie ISM

Klasycy: m.in. Sun Tze, von Clausewitz, Liddell Hart, L. Freedman i in.

Efekty uczenia się:

Student po zakończeniu kursu zna i rozumie :

• najważniejsze fakty, zjawiska oraz problemy z zakresu stosunków międzynarodowych,

• w zaawansowanym stopniu państwowych i niepaństwowych aktorów stosunków międzynarodowych,

• w zaawansowanym stopniu wybrane problemy bezpieczeństwa międzynarodowego i strategii państw w zakresie bezpieczeństwa,

• współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zagadnienia współpracy wojskowej państw i innych podmiotów,

Student potrafi:

• prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, ekonomiczne, kulturowe, wojskowe i prawne w skali globalnej, wybranych regionów i subregionów świata, jak i na poziomie krajowym, wykorzystując teoretyczną i empiryczną wiedzę zdobytą podczas studiów, w z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych,

Student jest gotów do:

• krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu kierunku studiów,

• organizowania działań na rzecz promowania wiedzy dotyczącej wyzwań we współczesnych stosunkach międzynarodowych, w tym wyzwań związanych z problemami o charakterze globalnym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, mieszany - analityczno-testowy

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Kuźniar
Prowadzący grup: Roman Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie funkcji siły zbrojnej w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych. Prezentacja i wyjaśnianie obejmuje zarówno aspekt koncepcyjny i teoretyczny jak i praktykę stosowania siły lub czynienia z niej użytku w polityce państw. W kolejnych wykładach, od najdawniejszych czasów po wydarzenia współczesne, ukazywane będą różne istotne konteksty wzbogacające i komplikujące tytułową problematykę przedmiotu: od pierwotnego i prymitywnego instynktu ekspansji przez potrzebę bezpieczeństwa, czynniki kulturowe, ekonomiczne, polityczne, ideologiczne aż po technologiczne oraz współczesne globalne procesy rozwojowe. Duży nacisk jest położony na wyjaśnianie w perspektywie studiów strategicznych konfliktów pozimnowojennych.

Literatura:

R. Kuźniar, Polityka i siła. Wstęp do studiów strategicznych, W-wa 2005 i 2007.

Strategia we współczesnym świecie (red. J. Baylis i in.), Kraków 2009

Rocznik Strategiczny (wybrane fragmenty)

Sekcje poświęcone studiom strategicznym w Księgach na 30- i 40- lecie ISM

Klasycy: m.in. Sun Tze, von Clausewitz, Liddell Hart, L. Freedman i in.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)