Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacje międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D5ORMI
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacje międzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 5 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Charakterystyka organizacji międzynarodowych jako najbardziej rozwiniętych form wielostronnej współpracy międzynarodowej, ich genezy, zróżnicowania, miejsca, funkcji i znaczenia w stosunkach międzynarodowych; przekazanie zakresu wiedzy niezbędnej do samodzielnej pracy badawczej, jak też zastosowania jej w praktyce, między innymi w pracy w służbie zagranicznej oraz organizacjach międzynarodowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Teoria organizacji międzynarodowych oraz analiza działalności: Rada Europy, OBWE, NATO, Narody Zjednoczone, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska, Unia Afrykańska.Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

Pełny opis:

Wykład

Istota organizacji i ich zróżnicowanie. Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych: uwarunkowania, procesy i sposoby kształtowania się organizacji międzynarodowych; znaczenie statutu. Struktura i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych: organy, ich rodzaje i status prawny; relacje między organami; funkcjonariusze międzynarodowi; cele, zadania i funkcje organizacji międzynarodowych; procesy podejmowania decyzji; siedziba organizacji. Organizacje międzynarodowe a państwa: członkostwo w organizacjach międzynarodowych i inne formy współpracy państw z instytucjami międzynarodowymi, przedstawicielstwa państw w organizacji i organizacji w państwach, motywy przynależności do organizacji międzynarodowych oraz współpracy z nimi. Stosunki między organizacjami międzynarodowymi. Organizacje międzynarodowe a stosunki międzynarodowe: rozwój i stan stosunków międzynarodowych a powstanie i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych, wpływ organizacji międzynarodowych na ewolucję stosunków międzynarodowych. Analiza struktur i funkcjonowania poszczególnych organizacji międzynarodowych (Rada Europy, OBWE, NATO, ONZ, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, wybrane organizacje systemu Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Unia Afrykańska i inne wybrane międzyrządowe organizacje międzynarodowe).

Ćwiczenia

I. Rada Europy

1. Geneza RE

2. Cele i zadania

3. Organy

4. Członkostwo

5. Funkcjonowanie

6. Rola i znaczenie RE

7. Polska w RE

II. OBWE

1. Funkcjonalny sposób powstania organizacji

2. Cele, zadania, funkcje OBWE

3. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjne)

4. Mechanizmy OBWE

5. Działalność OBWE

6. OBWE a organizacje europejskie i NZ

7. Polska w OBWE

III - IV. NATO

1. Geneza i specyfika organizacji

2. Przekształcenia NATO w latach 90.

3. Cele, zadania, sfery aktywności

4. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjny)

5. Zintegrowana struktura wojskowa

6. Miejsce NATO w europejskiej "architekturze" bezpieczeństwa

7. Polska w NATO

V - VI. Organizacja Narodów Zjednoczonych

1. Geneza, cele i zasady

2. Organy i proces decyzyjny

3. Aktywność NZ w dziedzinie politycznej, praw człowieka oraz społeczno- gospodarczej

4. Współpraca NZ z organizacjami systemu NZ

5. Polska w ONZ

VII- VIII. Unia Europejska

1. Geneza

2. Charakter prawny i struktura UE

3. Instytucje i proces decyzyjny

4. Kompetencje

5. Instrumenty działania

6. Polska w UE

IX. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Działalność

5. Grupa Banku Światowego

6. Polska w IBRD

X. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Rola organów administracyjnych

5. Działalność

6. Polska w MOP

XI. Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

1. Unia Afrykańska

2.Organizacja Wspołracy Islamskiej

3. Organizacja Państw Amerykańskich

4. ASEAN

5. Organizacja Współpracy Islamskiej

Literatura:

Wybrana literatura:

- M. Proczek, Międzynarodowe organizacje międzyrządowe. Finansowanie działalności - przykład ONZ i MFW, SGH, Warszawa 2013, https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Miedzyrzadowe_organizacje_miedzynarodowe_Magdalena_Proczek.pdf,

- E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenie, cele, działalność. Podręcznik akademicki, Warszawa, 2001.

- A. Florczak, A. Lisowska, Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wrocław 2014,

- B. Kużniak, M. Marcinko, M. Ignalevic-Citak, Organizacje międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2017, fragment: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/6/16700-organizacje-miedzynarodowe-brygida-kuzniak-fragment.pdf1.

- E. Latoszek. M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Złożenia, cele, działalność. Podręcznik akademicki, Warszawa 2001.

- E. Latoszek. M. Proczek, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

- S. Parzymies, I. Popiuk- Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012.

- I. Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Warszawa 2013.

- M. Rewizorski (red.), Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, Warszawa 2015.

- Roczniki Strategiczne.

- Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych, t. II: Organizacje wyspecjalizowane ONZ, Warszawa 1996.

.- Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017.

- E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska, Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 - 2018, Warszawa 2019.

- Pietraś, A. Wojtaszczyk (red.), Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

wiedza: zna cechy charakterystyczne organizacji międzynarodowych, ich zróżnicowanie i systematykę, procesy i zasady powstawania, funkcjonowania i rozwiązywania, teorie stosunków międzynarodowych odnoszące się do organizacji międzynarodowych.

umiejętności: potrafi analizować statuty i charakteryzować organizacje międzynarodowe, wyjaśniać sens i znaczenie rozwiązań instytucjonalnych oraz znaczenie organizacji dla rozwoju stosunków międzynarodowych oraz państw.

kompetencje: posiada zdolność krytycznej oceny wiedzy na temat organizacji międzynarodowych i informacji na oraz pracy na stanowiskach wymagających wiedzy z zakresu OM, w tym w samych organizacjach organizacjach.

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia przedmiotu jest egzamin obejmujący całość tematyki wykładu i ćwiczeń. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem na podstawie kolokwium i aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Starzyk-Sulejewska
Prowadzący grup: Joanna Starzyk-Sulejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Teoria organizacji międzynarodowych oraz analiza działalności: Rada Europy, OBWE, NATO, Narody Zjednoczone, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Unia Europejska, Unia Afrykańska.Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

Pełny opis:

Wykład

Istota organizacji i ich zróżnicowanie. Geneza i rozwój organizacji międzynarodowych: uwarunkowania, procesy i sposoby kształtowania się organizacji międzynarodowych; znaczenie statutu. Struktura i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych: organy, ich rodzaje i status prawny; relacje między organami; funkcjonariusze międzynarodowi; cele, zadania i funkcje organizacji międzynarodowych; procesy podejmowania decyzji; siedziba organizacji. Organizacje międzynarodowe a państwa: członkostwo w organizacjach międzynarodowych i inne formy współpracy państw z instytucjami międzynarodowymi, przedstawicielstwa państw w organizacji i organizacji w państwach, motywy przynależności do organizacji międzynarodowych oraz współpracy z nimi. Stosunki między organizacjami międzynarodowymi. Organizacje międzynarodowe a stosunki międzynarodowe: rozwój i stan stosunków międzynarodowych a powstanie i funkcjonowanie organizacji międzynarodowych, wpływ organizacji międzynarodowych na ewolucję stosunków międzynarodowych, organizacje międzynarodowe w teoriach stosunków międzynarodowych. Analiza struktur i funkcjonowania poszczególnych organizacji międzynarodowych (Rada Europy, NATO, UZE, OECD, organizacje systemu Narodów Zjednoczonych itd.).

Ćwiczenia

I. Rada Europy

1. Geneza RE

2. Cele i zadania

3. Organy

4. Członkostwo

5. Funkcjonowanie

6. Rola i znaczenie RE

7. Polska w RE

II. OBWE

1. Funkcjonalny sposób powstania organizacji

2. Cele, zadania, funkcje OBWE

3. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjne)

4. Mechanizmy OBWE

5. Działalność OBWE

6. OBWE a organizacje europejskie i NZ

7. Polska w OBWE

III. NATO

1. Geneza i specyfika organizacji

2. Przekształcenia NATO w latach 90.

3. Cele, zadania, sfery aktywności

4. Organy (skład, kompetencje, proces decyzyjny)

5. Zintegrowana struktura wojskowa

6. Miejsce NATO w europejskiej "architekturze" bezpieczeństwa

7. Polska w NATO

IV- V. Unia Europejska

1. Geneza

2. Charakter prawny i struktura UE

3. Instytucje i proces decyzyjny

4. Kompetencje

5. Instrumenty działania

6. Polska w UE. Unia Europejska

1. Geneza

2. Charakter prawny i struktura UE

3. Instytucje i proces decyzyjny

4. Kompetencje

5. Instrumenty działania

6. Polska w UE

VI-VII. Organizacja Narodów Zjednoczonych

1. Geneza, cele i zasady

2. Organy i proces decyzyjny

3. Aktywność NZ w dziedzinie politycznej, praw człowieka oraz społeczno - gospodarczej

4. Współpraca NZ z organizacjami systemu NZ

5. Polska w ONZ

VIII. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Działalność

5. Grupa Banku Światowego

6. Polska w IBRD

IX. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

1. Geneza

2. Cele i funkcje

3. Organy, kompetencje, sposoby podejmowania decyzji

4. Rola organów administracyjnych

5. Działalność

6. Polska w MOP

X. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

1. Geneza i ewolucja OECD

2. Cele i zadania

3. Organy i proces decyzyjny

4. System OECD

5. Główne dziedziny działalności

6. Polska w OECD

XI. Unia Afrykańska

!. Geneza

2. Organy, kompetencje, proces decyzyjny

4. Funkcje i główne dziedziny działania

5. System UA

XII/XIII. Przegląd innych wybranych organizacji międzynarodowych

1.Organizacja Współpracy Islamskiej

2. Organizacja Państw Amerykańskich

4. ASEAN

5. Organizacja Współpracy Islamskiej

6. OPEC

Literatura:

Literatura dostępna on-line:

- M. Proczek, Międzynarodowe organizacje międzyrządowe. Finansowanie działalności - przykład ONZ i MFW, SGH, Warszawa 2013, https://ssl-administracja.sgh.waw.pl/pl/OW/publikacje/Documents/Miedzyrzadowe_organizacje_miedzynarodowe_Magdalena_Proczek.pdf,

- E. Latoszek, M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Założenie, cele, działalność. Podręcznik akademicki, Warszawa, 2001.

- A. Florczak, A. Lisowska, Organizacje międzynarodowe w działaniu, Wrocław 2014,

- B. Kużniak, M. Marcinko, M. Ignalevic-Citak, Organizacje międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2017, fragment: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/6/16700-organizacje-miedzynarodowe-brygida-kuzniak-fragment.pdf1.

Literatura:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierowników zarządzania i administracji, Warszawa 2011.

2. Dokumenty Europejskie, opr. E. Przyborowska - Klimczak, E. Skrzydło - Tefelska, Lublin 1999.

3. H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Warszawa 1996.

4. J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Warszawa 2000.

5. E. Latoszek. M. Proczek, Organizacje międzynarodowe. Złożenia, cele, działalność. Podręcznik akademicki, Warszawa 2001.

6. S. Parzymies, I. Popiuk- Rysińska (red.), Udział Polski w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2012.

7. S. Parzymies, R.Zięba (red.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie, Warszawa 2004.

8. I Popiuk-Rysińska, Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Warszawa 2013.

9. Prawo w stosunkach międzynarodowych, opr. S. Bieleń, Warszawa 2004.

10. M. Rewizorski (red.), Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, Warszawa 2015.

11. Roczniki Strategiczne

12. R. Zięba, Instytucjonalizacja Bezpieczeństwa Europejskiego, Warszawa 2004.

13. J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Warszawa 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)