Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Włoch i Francji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2FRWL-DW
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Włoch i Francji
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok -przedmioty ze specjalności DW
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student winien dysponować wiedzą z zakresu historii Francji i Włoch, dyplomacji tych krajów. Celem jest usystematyzowanie wiedzy w zakresie przedstawionym w sylabusie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Struktura organizacyjna francuskiego i włoskiego MSZ, głów, zmiany we francuskiej i włoskiej służbie zagranicznej po II wojnie światowej: główne kierunki i wyzwania oraz zadania i funkcjonowanie służby zagranicznej w tych krajach. Specyfika francuskiej służby zagranicznej: Quai d’Orsay oraz ośrodek prezydencki.

Pełny opis:

-Organizacja Quai d’Orsay –struktura oraz funkcjonowanie, uwarunkowania historyczne; Dominująca rola prezydenta V Republiki Francuskiej w kształtowaniu polityki zagranicznej Francji (od de Gaulle’a do F. Hollande’a); Wyzwania i zadania francuskiej służby zagranicznej; Francja wobec najważniejszych wyzwań XXI wieku (kryzysu ekonomicznego, globalizacji, delokalizacji, integracji europejskiej, bezpieczeństwa, dziedzictwa kolonialnego)

-organizacja włoskiej służby zagranicznej, jej instrumenty, struktura, uwarunkowania historyczne. Włoska służba zagraniczna wobec najważniejszych wyzwań XXI wieku.

Literatura:

Histoire de la Diplomatie Française, red. D. de Villepin, Paris 2005; „l’Expresse », Le Monde, « Politique Etrangère », « Sprawy Międzynarodowe », G.-H. Soutou, La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest 1943-1990, Paris 2001 ; «Corriere della Sera », « , l’Espresso », M. Pasztor, D. Jarosz, skazani na podległość. Z dziejów stosunków polsko-włoskich w latach 1945-1958, Warszawa 2013 ; H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma wiedzę na temat historycznego rozwoju form organizacji francuskiej i włoskiej służby zagranicznej. Zna podstawy prawne i kierunki zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania, francuskich i włoskich przedstawicielstw za granicą, MSZ oraz charakteru przeobrażeń służby dyplomatycznej i konsularnej po utworzeniu UE

dysponuje wiedzą w zakresie zasad protokołu dyplomatycznego, traktowanego jako zespół metod i technik służących okazywaniu szacunku oficjalnym przedstawicielom państwa, poprzez przestrzeganie powszechnie uznanych zasad oraz jako działalność umożliwiającą stworzenie dobrego klimatu w kontaktach dyplomatycznych, w czasie oficjalnych wizyt, spotkań, różnego rodzaju uroczystości oraz relacji wewnątrz korpusu dyplomatycznego. kierunkowy efekt uczenia się ( K_W05 ):

Absolwent zna i rozumie struktury i instytucje dyplomatyczne Francji i Włoch

Przedmiotowy efekt uczenia się Student zna i rozumie rolę Qui d'Orsay

i Farnesiny K_W05

Umiejętności:

Ma przygotowanie do wykorzystania prezentowanej wiedzy w praktycznym udziale w różnych formach oficjalnych spotkań, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów dyplomatycznych. Przyswojona wiedza ułatwia funkcjonowanie w ramach różnorodnych relacji oficjalnych oraz tworzy podstawę do podejmowania roli organizatora tego rodzaju spotkań.

wykorzystuje w praktyce zawodowej wiedzę o zasadach nawiązywania i realizowania kontaktów dyplomatycznych, zasadach organizowania i przeprowadzania przyjęć dyplomatycznych, sprawach ubioru i odznaczeń, przygotowaniu i przebiegu wizyt i delegacji zagranicznych, negocjacji oraz konferencji prasowej

Student potrafi ponadto pracować w zespołach oraz gromadzić, hierarchizować i prezentować informacje K_U

Kompetencje Społeczne Student potrafi dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii i dyskutować o nich K_U01

jest przygotowany do pracy w służbie zagranicznej oraz innych instytucjach współpracujących z zagranicą

jest przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia

Student jest gotów do obserwacji i interpretacji zjawisk politycznych we Francji i Włoszech oraz Europie

S2_W01, S2_W02, S2_W03, S2_W05, S2_U01, S2_U04, S2_U05, S2_U06, S2_K01, S2_K02, K_05,K_U

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła na podstawie aktywności, bieżącego przygotowania do zajęć oraz wystąpienia podstawą do uzyskania wyniku końcowego przez studenta.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Pasztor
Prowadzący grup: Grażyna Pasztor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Struktura organizacyjna francuskiego i włoskiego MSZ, głów, zmiany we francuskiej i włoskiej służbie zagranicznej po II wojnie światowej: główne kierunki i wyzwania oraz zadania i funkcjonowanie służby zagranicznej w tych krajach. Specyfika francuskiej służby zagranicznej: Quai d’Orsay oraz ośrodek prezydencki.

Pełny opis:

Organizacja Quai d’Orsay –struktura oraz funkcjonowanie, uwarunkowania historyczne; Dominująca rola prezydenta V Republiki Francuskiej w kształtowaniu polityki zagranicznej Francji (od de Gaulle’a do F. Hollande’a); Wyzwania i zadania francuskiej służby zagranicznej; Francja wobec najważniejszych wyzwań XXI wieku (kryzysu ekonomicznego, globalizacji, delokalizacji, integracji europejskiej, bezpieczeństwa, dziedzictwa kolonialnego)

-organizacja włoskiej służby zagranicznej, jej instrumenty, struktura, uwarunkowania historyczne. Włoska służba zagraniczna wobec najważniejszych wyzwań XXI wieku.

Literatura:

Histoire de la Diplomatie Française, red. D. de Villepin, Paris 2005; „l’Expresse », Le Monde, « Politique Etrangère », « Sprawy Międzynarodowe », G.-H. Soutou, La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest 1943-1990, Paris 2001 ; «Corriere della Sera », « , l’Espresso », M. Pasztor, D. Jarosz, skazani na podległość. Z dziejów stosunków polsko-włoskich w latach 1945-1958, Warszawa 2013 ; H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)