Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing międzynarodowy i PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D2MMIPR-MPH
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Marketing międzynarodowy i PR
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty dla specjalności MPH
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty wszystkie
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia dedykowane studentom specjalności Międzynarodowa Polityka Handlowa.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Pojęcie marketingu i marketingu międzynarodowego. Marketing międzynarodowy a warunki funkcjonowania firmy. Segmentacja i plasowanie w marketingu międzynarodowym. Problemy badań marketingowych na skalę międzynarodową. Nabywca w marketingu: potrzeby i pragnienia; decyzje

zakupowe. Produkt w marketingu międzynarodowym: standaryzacja i adaptacja. Międzynarodowy cykl życia produktu. Marka: internacjonalizacja i

globalizacja marek. Miejsce marki w różnych kulturach. Ceny a rynki zagraniczne: sposoby ustalania cen, problem szarego marketingu;. Dystrybucja w marketingu międzynarodowym. Działania aktywizujące sprzedaż. Style promocji w różnych krajach. Miejsce reklamy w marketingu międzynarodowym. Pojęcie i pochodzenie public relations (PR). Strategie i metody PR. Wizerunek jako kluczowa kategoria PR. Zarządzanie wizerunkiem przedsiębiorstwa. Wizerunek państwa. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – wprowadzenie. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – analiza przypadków.

Pełny opis:

1. Omówienie zajęć i zasad uczestnictwa. Wprowadzenie terminu marketing, wprowadzenie terminu marketing-mix (kompozycja marketingowa). Model 4P. Rozszerzony marketing mix (4P+2P, 7P). Alternatywna koncepcja marketing mix Philipa Kotlera - 4C. Segmentacja i plasowanie w warunkach międzynarodowych.

2. Produkt w marketingu międzynarodowym.Co to jest produkt. Cykl życia produktu. Międzynarodowy cykl życia produktu.Strategie produktowe na rynkach międzynarodowych. Efekt kraju pochodzenia.

3. Marka na rynkach międzynarodowych.Marka - definicja, funkcje i zasady tworzenia. Strategie marek na rynkach międzynarodowych. Zalety i wady marki globalnej. Zalety i wady marki lokalnej

4. Dystrybucja na rynkach międzynarodowych. Istota dystrybucji, typy dystrybucji, dystrybucja tradycyjna vs. zintegrowana. Umiędzynarodowienie kanałów dystrybucji.

5.Kształtowanie ceny w warunkach międzynarodowych.Cena jako instrument marketingowy ; Podstawy ustalania cen w marketingu międzynarodowym: ujednolicanie czy różnicowanie; Szary marketing; Ceny transferowe.

6.Public relations vs. marketing. CSR vs. PR. Geneza i ewolucja PR.

7.Public Relations - cele, funkcje i modele.Public Relations – wprowadzenie do zagadnienia;Definicje PR; Istota i funkcje PR, ewolucja PR

8.Public Relations - wybrane instrumenty.Corporate Design, Media Relations, Publicity, Sponsoring, CRM

9.Wizerunek w PR.Wizerunek, tożsamość i reputacja w PR; metody budowania wizerunku organizacji; wizerunek państwa - branding narodowy. Marka Polska.Próby stworzenia marki Polska. Prace Wallego Olinsa na rzecz Marka Polska. Symbole wykorzystywane do promocji Polski. Instytucje zaangażowane w promocję Polski.

10.Sytuacje kryzysowe i sposoby zarządzania nimi. Pojęcie kryzysu w organizacji. Typy sytuacji kryzysowych. Reakcje na sytuacje kryzysowe.

Literatura:

F.P.Seitel, Public Relations w praktyce, Felberg SJA, Warszawa 2003

M. Ryniejska-Kiełdanowicz, Public relations Polski w okresie kandydowania do Unii Europejskiej, Wrocław 2007

W. Olins, Wally Olins o Marce, Instytut Marki Polskiej , Warszawa 2004

S. Anholt, Sprawiedliwość marek, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006

A. Murdoch, Komunikowanie w kryzysie. Jak ratować wizerunek firmy, Poltext, Warszawa 2003

P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0., MT Biznes, 2010.

Marketing międzynarodowy. Współczesne trendy i praktyka, red. K. Fonfara, Warszawa 2014

Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, red. nauk. E. Duliniec, Warszawa 2007.

Zarządzanie silną marką, red. K.M. Witek Hajduk, Wolters Kluwer Polska SA, 2011.

Literatura pomocnicza (uzupełniająca):

International Marketing 2nd Edition (2018), by Daniel W. Baack, Barbara Czarnecka, Donald E. Baack.

International Marketing (2019), Philip Cateora, John Graham, et al.

Aleksandra Hauke-Lopes; Milena Ratajczak-Mrozek; et al (2018), MARKETING MIĘDZYNARODOWY – WYZWANIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW. Studia przypadków i zadania;Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

International Public Relations and Public Diplomacy: Communication and Engagement (2014): Guy J. Golan, Sung-Un Yang, Dennis F. Kinsey (eds.).

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu marketingu międzynarodowego i public relations.

Student rozumie znaczenie marketingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw międzynarodowych

Kompetencje społeczne - student rozumie kontekst społeczny i etyczny działań przedsiębiorstw międzynarodowych

S3_W01, S3_W03, S3_W06, S3_W07, S3_U02, S3_U04, S3_U05, S3_U06, S3_K01, S3_K02

Metody i kryteria oceniania:

Projekt - wykonanie zadań w trakcie zajęć.

Szczegółowy opis metod i kryteriów oceniania:

Warunkiem pisania zaliczenia jest obecność na co najmniej 8 zajęciach. Można mieć 2 nieusprawiedliwione nieobecności. Tylko studenci posiadający 8 obecności będą mieli rozliczone zadania.

Ocena końcowa składa się z:

Aktywność w czasie zajęć max 20 pkt

Projekt końcowy (na ostatnich zajęciach) max 80 pkt.

Skala:

55% i wyżej - ocena 3

65% i wyżej -ocena 3,5

75% i wyżej - ocena 4

85 % i wyżej ocena 4,5

90% i wyżej - ocena 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Zajdowski
Prowadzący grup: Karol Zajdowski
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=6106
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Opis w części ogólnej.

Pełny opis:

Opis w części ogólnej.

Literatura:

Opis w części ogólnej.

Uwagi:

zajęcia wspomagane są platformą e-learnigową Kampus: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=6106

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)