Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-M-D3BEIS-BSS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty specjalności BSS
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci uzyskują w toku tego przedmiotu umiejętności analityczne dzięki wykorzystaniu następujących metod dydaktycznych wykorzystywanych podczas kursu:

Analiza danych statystycznych i indeksów bezpieczeństwa energetycznego, wodnego, żywnościowego

Analiza źródłowa

Analiza strategiczna w odniesieniu do strategii energetycznych państw importerów i eksporterów

Analiza studiów przypadku eksporterów/importerów/tras transportu/polityk energetycznych/NOCs/IOCs/reżimów inwestycyjnych/kryzysów naftowych/kryzysów gazowych

Analiza rynkowa


Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone sa w formie interaktywnych dyskusji, indywidualnych i grupowych zadań, które umożliwiają studentom nabywanie wiedzy i umiejętności analitycznych w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego. Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych problemów surowcowo-energetycznych, w tym konfliktów surowcowych i bezpieczeństwa energetycznego, funkcjonowania międzynarodowego rynku ropy, gazu i regionalnych rynków energetycznych; transformacji energetycznej i trendów popytowo-podażowych oraz technologicznych - z perspektywy historycznej i współczesnych trendów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Konflikty surowcowe. Koncepcje paradoksu obfitości i klątwy surowcowej.

Case studies: konflikty indonezyjskie, konflikt na Morzu Południowochińskim

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne a interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, tom 51, zeszyt 3 (cz. teoretyczna)

E. Aspinall, The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict, ”The Journal of Conflict Resolution” Vol. 51, Iss. 6, (Dec 2007), ss. 950-972.

P. le Billon, Resources and armed conflicts, w: P.le Billon, Fuelling War: Natural Resources and Armed Coflicts,Adelphi 2006.

Konflikty w Aceh, Papui Zachodniej, Morze Południowochińskie – raporty ICG (m.in. https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-resources-and-conflict-papua

https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/south-china-sea/south-china-sea-positions-and-facts

3. Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe – zagadnienia teoretyczne. Wymiar ekonomiczny, geostrategiczny, ekologiczny. Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. Indeksy bezpieczeństwa energetycznego. Indeksy bezpieczeństwa wodnego i żywnościowego.

K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych”, Warszawa (Elipsa) 2012, ss. 21-36 lub R. Kuźniar (et. al.), „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”, podręcznik akad., Scholar 2011, ss. 306-317

D. E. Nye, Consumption of Energy, The Oxford Handbook of the History of Consumption, 2012.

M.A. Brown, Y. Wang, B. Sovacool, A. L. D’Agostino, forty years of energy security trends: A comparative assessment of 22 industrialized countries, Energy Research & Social Science 2014.

Indeksy: internet

4. Analiza trendów globalnych – bilans energetyczny świata, trendy popytowo-podażowe (ropa, gaz, węgiel, energia nuklearna, OZE). Polityka importerów i zagadnienie transformacji energetycznej. Studium przypadku polityki importerów: niemiecka Energiewende

D. Yergin, Ensuring Energy Security, ”Foreign Affairs”, marzec/kwiecień 2006.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329

IEA, World Energy Outlook 2017, OECD/IEA 2017, Executive Summary (oraz wcześniejsze edycje)

5. Rynek ropy – historia; funkcjonowanie (giełdy ropy; gatunki; ceny; handel). Układ sił – rozkład udokumentowanych rezerw; produkcja; konsumpcja. Rola OPE. Studium przypadku: USA „rewolucja łupkowa”

K. Pronińska, Współczesne środowisko bezpieczeństwa energetycznego z 
perspektywy zmieniającego się układu sił na rynku ropy, w: „Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 271-283;

Rozdziały dotyczące bezpieczeństwa energetycznego (cz. 1 ropa naftowa) z „Rocznik Strategiczny” edycje od 2014/15

IEA, World Energy Outlook 2017. OECD/IEA, Executive Summary (cz. dot. ropy).

www.opec.com

6. Globalne bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej. Struktura eksportu i importu. Geopolityka tras transportu. Studium kryzysów naftowych – historyczne i współczesne przypadki zaburzeń dostaw (przyczyny, charakterystyka kryzysu, znaczenie dla globalnego rynku). NOCs vs. IOCs. Studia przypadku profile dostawców OPEC i spoza OPEC

(opracowania indywidualne)

B. Fattouh, How secure are Middle East oil supplies?, w: A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009.

L. el-Katiri, B. Fattouh, On Oil Embargos and the Myth of the Iranian Oil Weapon, Oxford Energy Comment, Feb. 2012.

A. Kerr, Energy Security, The RUSI Journal, 2008.

Kryzysy naftowe – internet; współczesne zaburzenia dostaw ropy np. K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy i globalnej debaty klimatycznej, „Rocznik Strategiczny 2013/14”;

Profile państw eksporterów: np. www.eia.doe.gov; IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org; K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja”, Warszawa 2010 (części dot. sektora naftowego Rosji) ; o różnicach w reżimach naftowych: M. Nassem i S. Naseem World Petroleum Regimes, w: Talus, K.. Research Handbook on International Energy Law. : Edward Elgar Publishing, 2014

7. Rynek gazu – historia; funkcjonowanie (gazociągi vs. LNG; giełdy vs. KDT). Układ sił – rozkład udokumentowanych rezerw; produkcja; konsumpcja; główne szlaki transportowe - rynki regionalne vs. rynek globalny? Nowe technologie produkcji i transportu. Europejski rynek gazu. Struktura importu i eksportu, znaczenie państw tranzytowych (Ukraina, Turcja). Studium przypadku: projekty Korytarza Południowego Azja Centralna-UE.

D. Yergin, M. Stoppard, The Next Prize, ”Foreign Affairs”, listopad/grudzień 2003.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329; 2-13/2-14 ss. 161-163..

A.Honore, European Natural Gas Demand, Supply, Pricing, Oxford Univ. Press, 2010, ss. 12-32; 135-161

K. Barysch, Turkey’s role in European energy security, Centre for European Reform, Dec. 2007.

Studium przypadku Korytarz Południowy, np.: O. Sierra, A corridor through thorns: EU energy security and the Southern Energy Corridor, ”European Security”, 19:4, Dec. 2010, ss. 643-660 lub K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja, Warszawa 2010, s. 361-375; 391-395 lub „Rocznik Strategiczny 2010/11”, ss.277-282.

8. Studium rosyjskiej polityki energetycznej – stan i wyzwania rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego, charakterystyka instrumentów rosyjskiej dyplomacji naftowo-gazowej. Znaczenie kierunku europejskiego vs. rozwój kierunków azjatyckich.

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 181-196; 217-232; 391-325; 337-339;

Pipelines, politics and power. The Future of EU-Russia energy relations, Centre for European Reform, 2007, wybrane eseje (internet)

S. Pirani (red.), Russian and CIS gas markets and their impact on Europe, Oxford Univ. Press 2009 (cz. dot. Rosji)

K.Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy i wojny na Ukrainie, „Rocznik Strategiczny 2014/15”, ss. 144-153 (tu: sankcje nałożone na rosyjski sektor energetyczny)

9-10. Polityka energetyczna Unii Europejskiej – liberalizacja rynku energii i gazu, bezpieczeństwo dostaw, zrównoważony rozwój. Diagnoza bezpieczeństwa energetycznego UE. Koncepcja Unii Energetycznej. Studium przypadku: Gazprom vs. KE

R. Youngs, A new geopolitics of EU energy security, 23 Sept. 2014, http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=56705

Evolution of EU Energy Policy w: Ali Tekin Paul, A. Williams, Geo-Politics of the Euro-Asia Nexus, Palgrave Macmillan, 2010, ss. 13-63

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 232-273; K. Pronińska Polityka energetyczna UE w warunkach zmiany modelu integracji europejskiej, w: T. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu , Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 197-226; rozdział dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” edycja 2014/15 ss. 153-158 i edycja 2015/16 (cz. dot. Unii Energetycznej)

A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009, ss. 349-355.

Link: https://ec.europa.eu/energy/; w tym http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en;

11. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i państw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.

K. Pronińska, Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE, wyd. Centrum Europejskie Natolin, “Zeszyty CEN” nr 51, Warszawa 2013 (http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_51.pdf)

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego Polski w „Rocznik Strategiczny”, m.in. „Rocznik Strategiczny 2012/13”, ss. 329-334

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf)

12. Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe w Azji. Geopolityka tras transportu ropy i gazu do Azji Wschodniej. Porównanie strategii bezpieczeństwa energetycznego ChRL i Japonii.

M.S. Dinu, New Strategy: Heartland or Energoland?, “Strategic Impact”, no 1/2011.

Studia przypadku np.: A.Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press. 2009; www.eia.doe.gov, IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org.

Literatura:

Materiał do analizy danych statystycznych na każde zajęcia: BP Statistical Review 2019 (internet)

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne a interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, tom 51, zeszyt 3 (cz. teoretyczna)

E. Aspinall, The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict, ”The Journal of Conflict Resolution” Vol. 51, Iss. 6, (Dec 2007), ss. 950-972.

P. le Billon, Resources and armed conflicts, w: P.le Billon, Fuelling War: Natural Resources and Armed Coflicts,Adelphi 2006.

Konflikty w Aceh, Papui Zachodniej, Morze Południowochińskie – raporty ICG (m.in. https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-resources-and-conflict-papua

https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/south-china-sea/south-china-sea-positions-and-facts

K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych”, Warszawa (Elipsa) 2012, ss. 21-36 lub R. Kuźniar (et. al.), „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”, podręcznik akad., Scholar 2011, ss. 306-317

D. E. Nye, Consumption of Energy, The Oxford Handbook of the History of Consumption, 2012.

M.A. Brown, Y. Wang, B. Sovacool, A. L. D’Agostino, forty years of energy security trends: A comparative assessment of 22 industrialized countries, Energy Research & Social Science 2014.

Indeksy: internet

D. Yergin, Ensuring Energy Security, ”Foreign Affairs”, marzec/kwiecień 2006.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329

IEA, World Energy Outlook 2017, OECD/IEA 2017, Executive Summary (oraz wcześniejsze edycje)

K. Pronińska, Współczesne środowisko bezpieczeństwa energetycznego z 
perspektywy zmieniającego się układu sił na rynku ropy, w: „Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 271-283;

Rozdziały dotyczące bezpieczeństwa energetycznego (cz. 1 ropa naftowa) z „Rocznik Strategiczny” edycje od 2014/15

IEA, World Energy Outlook 2017. OECD/IEA, Executive Summary (cz. dot. ropy).

www.opec.com

B. Fattouh, How secure are Middle East oil supplies?, w: A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009.

L. el-Katiri, B. Fattouh, On Oil Embargos and the Myth of the Iranian Oil Weapon, Oxford Energy Comment, Feb. 2012.

A. Kerr, Energy Security, The RUSI Journal, 2008.

Kryzysy naftowe – internet; współczesne zaburzenia dostaw ropy np. K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy i globalnej debaty klimatycznej, „Rocznik Strategiczny 2013/14”;

Profile państw eksporterów: np. www.eia.doe.gov; IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org; K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja”, Warszawa 2010 (części dot. sektora naftowego Rosji) ; o różnicach w reżimach naftowych: M. Nassem i S. Naseem World Petroleum Regimes, w: Talus, K.. Research Handbook on International Energy Law. : Edward Elgar Publishing, 2014

D. Yergin, M. Stoppard, The Next Prize, ”Foreign Affairs”, listopad/grudzień 2003.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329; 2-13/2-14 ss. 161-163..

A.Honore, European Natural Gas Demand, Supply, Pricing, Oxford Univ. Press, 2010, ss. 12-32; 135-161

K. Barysch, Turkey’s role in European energy security, Centre for European Reform, Dec. 2007.

Studium przypadku Korytarz Południowy, np.: O. Sierra, A corridor through thorns: EU energy security and the Southern Energy Corridor, ”European Security”, 19:4, Dec. 2010, ss. 643-660 lub K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja, Warszawa 2010, s. 361-375; 391-395 lub „Rocznik Strategiczny 2010/11”, ss.277-282.

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 181-196; 217-232; 391-325; 337-339;

Pipelines, politics and power. The Future of EU-Russia energy relations, Centre for European Reform, 2007, wybrane eseje (internet)

S. Pirani (red.), Russian and CIS gas markets and their impact on Europe, Oxford Univ. Press 2009 (cz. dot. Rosji)

K.Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy i wojny na Ukrainie, „Rocznik Strategiczny 2014/15”, ss. 144-153 (tu: sankcje nałożone na rosyjski sektor energetyczny)

R. Youngs, A new geopolitics of EU energy security, 23 Sept. 2014, http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=56705

Evolution of EU Energy Policy w: Ali Tekin Paul, A. Williams, Geo-Politics of the Euro-Asia Nexus, Palgrave Macmillan, 2010, ss. 13-63

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 232-273; K. Pronińska Polityka energetyczna UE w warunkach zmiany modelu integracji europejskiej, w: T. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu , Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 197-226; rozdział dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” edycja 2014/15 ss. 153-158 i edycja 2015/16 (cz. dot. Unii Energetycznej)

A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009, ss. 349-355.

Link: https://ec.europa.eu/energy/; w tym http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en;

K. Pronińska, Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE, wyd. Centrum Europejskie Natolin, “Zeszyty CEN” nr 51, Warszawa 2013 (http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_51.pdf)

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego Polski w „Rocznik Strategiczny”, m.in. „Rocznik Strategiczny 2012/13”, ss. 329-334

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf)

M.S. Dinu, New Strategy: Heartland or Energoland?, “Strategic Impact”, no 1/2011.

Studia przypadku np.: A.Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press. 2009; www.eia.doe.gov, IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org.

Efekty uczenia się:

- student posiada wiedzę w zakresie: teorii bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego; indeksów bezpieczeństwa energetycznego, wodnego, żywnościowego; najważniejszych trendów popytowo-podażowych i historii rynku naftowego, gazowego, energii elektrycznej; polityk i strategii energetycznych Rosji,Niemiec, Chin, Polski, Japonii, UE.

- student potrafi analizować dane statystyczne i wyprowadzać wnioski dotyczące rynku energetycznego

S1_W03, S1_W09, S1_W07, S1_U01, S1_U02, S1_U03, S1_U05, S1_U06, S1_K01, S1_K02, S1_K04, S1_K05

Metody i kryteria oceniania:

- obecność (2 dopuszczalne nieobecności)

- aktywność – merytoryczne przygotowanie do zajęć, zgodnie z sylabusem, fakultatywne prezentacje omawiające d. stadium przypadku

- indywidualne opracowanie 1-strona analizy profil danego eksportera ropy I charakterystyka reżimu inwestycyjnego

- test

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Pronińska
Prowadzący grup: Kamila Pronińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone sa w formie interaktywnych dyskusji, indywidualnych i grupowych zadań, które umożliwiają studentom nabywanie wiedzy i umiejętności analitycznych w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego. Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych problemów surowcowo-energetycznych, w tym konfliktów surowcowych i bezpieczeństwa energetycznego, funkcjonowania międzynarodowego rynku ropy, gazu i regionalnych rynków energetycznych; transformacji energetycznej i trendów popytowo-podażowych oraz technologicznych - z perspektywy historycznej i współczesnych trendów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Konflikty surowcowe. Koncepcje paradoksu obfitości i klątwy surowcowej.

Case studies: konflikty indonezyjskie, konflikt na Morzu Południowochińskim

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne a interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, tom 51, zeszyt 3 (cz. teoretyczna)

E. Aspinall, The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict, ”The Journal of Conflict Resolution” Vol. 51, Iss. 6, (Dec 2007), ss. 950-972.

P. le Billon, Resources and armed conflicts, w: P.le Billon, Fuelling War: Natural Resources and Armed Coflicts,Adelphi 2006.

Konflikty w Aceh, Papui Zachodniej, Morze Południowochińskie – raporty ICG (m.in. https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-resources-and-conflict-papua

https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/south-china-sea/south-china-sea-positions-and-facts

3. Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe – zagadnienia teoretyczne. Wymiar ekonomiczny, geostrategiczny, ekologiczny. Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. Indeksy bezpieczeństwa energetycznego. Indeksy bezpieczeństwa wodnego i żywnościowego.

K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych”, Warszawa (Elipsa) 2012, ss. 21-36 lub R. Kuźniar (et. al.), „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”, podręcznik akad., Scholar 2011, ss. 306-317

D. E. Nye, Consumption of Energy, The Oxford Handbook of the History of Consumption, 2012.

M.A. Brown, Y. Wang, B. Sovacool, A. L. D’Agostino, forty years of energy security trends: A comparative assessment of 22 industrialized countries, Energy Research & Social Science 2014.

Indeksy: internet

4. Analiza trendów globalnych – bilans energetyczny świata, trendy popytowo-podażowe (ropa, gaz, węgiel, energia nuklearna, OZE). Polityka importerów i zagadnienie transformacji energetycznej. Studium przypadku polityki importerów: niemiecka Energiewende

D. Yergin, Ensuring Energy Security, ”Foreign Affairs”, marzec/kwiecień 2006.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329

IEA, World Energy Outlook 2017, OECD/IEA 2017, Executive Summary (oraz wcześniejsze edycje)

5. Rynek ropy – historia; funkcjonowanie (giełdy ropy; gatunki; ceny; handel). Układ sił – rozkład udokumentowanych rezerw; produkcja; konsumpcja. Rola OPE. Studium przypadku: USA „rewolucja łupkowa”

K. Pronińska, Współczesne środowisko bezpieczeństwa energetycznego z 
perspektywy zmieniającego się układu sił na rynku ropy, w: „Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 271-283;

Rozdziały dotyczące bezpieczeństwa energetycznego (cz. 1 ropa naftowa) z „Rocznik Strategiczny” edycje od 2014/15

IEA, World Energy Outlook 2017. OECD/IEA, Executive Summary (cz. dot. ropy).

www.opec.com

6. Globalne bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej. Struktura eksportu i importu. Geopolityka tras transportu. Studium kryzysów naftowych – historyczne i współczesne przypadki zaburzeń dostaw (przyczyny, charakterystyka kryzysu, znaczenie dla globalnego rynku). NOCs vs. IOCs. Studia przypadku profile dostawców OPEC i spoza OPEC

(opracowania indywidualne)

B. Fattouh, How secure are Middle East oil supplies?, w: A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009.

L. el-Katiri, B. Fattouh, On Oil Embargos and the Myth of the Iranian Oil Weapon, Oxford Energy Comment, Feb. 2012.

A. Kerr, Energy Security, The RUSI Journal, 2008.

Kryzysy naftowe – internet; współczesne zaburzenia dostaw ropy np. K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy i globalnej debaty klimatycznej, „Rocznik Strategiczny 2013/14”;

Profile państw eksporterów: np. www.eia.doe.gov; IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org; K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja”, Warszawa 2010 (części dot. sektora naftowego Rosji) ; o różnicach w reżimach naftowych: M. Nassem i S. Naseem World Petroleum Regimes, w: Talus, K.. Research Handbook on International Energy Law. : Edward Elgar Publishing, 2014

7. Rynek gazu – historia; funkcjonowanie (gazociągi vs. LNG; giełdy vs. KDT). Układ sił – rozkład udokumentowanych rezerw; produkcja; konsumpcja; główne szlaki transportowe - rynki regionalne vs. rynek globalny? Nowe technologie produkcji i transportu. Europejski rynek gazu. Struktura importu i eksportu, znaczenie państw tranzytowych (Ukraina, Turcja). Studium przypadku: projekty Korytarza Południowego Azja Centralna-UE.

D. Yergin, M. Stoppard, The Next Prize, ”Foreign Affairs”, listopad/grudzień 2003.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329; 2-13/2-14 ss. 161-163..

A.Honore, European Natural Gas Demand, Supply, Pricing, Oxford Univ. Press, 2010, ss. 12-32; 135-161

K. Barysch, Turkey’s role in European energy security, Centre for European Reform, Dec. 2007.

Studium przypadku Korytarz Południowy, np.: O. Sierra, A corridor through thorns: EU energy security and the Southern Energy Corridor, ”European Security”, 19:4, Dec. 2010, ss. 643-660 lub K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja, Warszawa 2010, s. 361-375; 391-395 lub „Rocznik Strategiczny 2010/11”, ss.277-282.

8. Studium rosyjskiej polityki energetycznej – stan i wyzwania rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego, charakterystyka instrumentów rosyjskiej dyplomacji naftowo-gazowej. Znaczenie kierunku europejskiego vs. rozwój kierunków azjatyckich.

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 181-196; 217-232; 391-325; 337-339;

Pipelines, politics and power. The Future of EU-Russia energy relations, Centre for European Reform, 2007, wybrane eseje (internet)

S. Pirani (red.), Russian and CIS gas markets and their impact on Europe, Oxford Univ. Press 2009 (cz. dot. Rosji)

K.Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy i wojny na Ukrainie, „Rocznik Strategiczny 2014/15”, ss. 144-153 (tu: sankcje nałożone na rosyjski sektor energetyczny)

9-10. Polityka energetyczna Unii Europejskiej – liberalizacja rynku energii i gazu, bezpieczeństwo dostaw, zrównoważony rozwój. Diagnoza bezpieczeństwa energetycznego UE. Koncepcja Unii Energetycznej. Studium przypadku: Gazprom vs. KE

R. Youngs, A new geopolitics of EU energy security, 23 Sept. 2014, http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=56705

Evolution of EU Energy Policy w: Ali Tekin Paul, A. Williams, Geo-Politics of the Euro-Asia Nexus, Palgrave Macmillan, 2010, ss. 13-63

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 232-273; K. Pronińska Polityka energetyczna UE w warunkach zmiany modelu integracji europejskiej, w: T. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu , Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 197-226; rozdział dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” edycja 2014/15 ss. 153-158 i edycja 2015/16 (cz. dot. Unii Energetycznej)

A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009, ss. 349-355.

Link: https://ec.europa.eu/energy/; w tym http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en;

11. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i państw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.

K. Pronińska, Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE, wyd. Centrum Europejskie Natolin, “Zeszyty CEN” nr 51, Warszawa 2013 (http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_51.pdf)

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego Polski w „Rocznik Strategiczny”, m.in. „Rocznik Strategiczny 2012/13”, ss. 329-334

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf)

12. Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe w Azji. Geopolityka tras transportu ropy i gazu do Azji Wschodniej. Porównanie strategii bezpieczeństwa energetycznego ChRL i Japonii.

M.S. Dinu, New Strategy: Heartland or Energoland?, “Strategic Impact”, no 1/2011.

Studia przypadku np.: A.Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press. 2009; www.eia.doe.gov, IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org.

Literatura:

Materiał do analizy danych statystycznych na każde zajęcia: BP Statistical Review 2019 (internet)

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne a interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, tom 51, zeszyt 3 (cz. teoretyczna)

E. Aspinall, The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict, ”The Journal of Conflict Resolution” Vol. 51, Iss. 6, (Dec 2007), ss. 950-972.

P. le Billon, Resources and armed conflicts, w: P.le Billon, Fuelling War: Natural Resources and Armed Coflicts,Adelphi 2006.

Konflikty w Aceh, Papui Zachodniej, Morze Południowochińskie – raporty ICG (m.in. https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-resources-and-conflict-papua

https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/south-china-sea/south-china-sea-positions-and-facts

K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych”, Warszawa (Elipsa) 2012, ss. 21-36 lub R. Kuźniar (et. al.), „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”, podręcznik akad., Scholar 2011, ss. 306-317

D. E. Nye, Consumption of Energy, The Oxford Handbook of the History of Consumption, 2012.

M.A. Brown, Y. Wang, B. Sovacool, A. L. D’Agostino, forty years of energy security trends: A comparative assessment of 22 industrialized countries, Energy Research & Social Science 2014.

Indeksy: internet

D. Yergin, Ensuring Energy Security, ”Foreign Affairs”, marzec/kwiecień 2006.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329

IEA, World Energy Outlook 2017, OECD/IEA 2017, Executive Summary (oraz wcześniejsze edycje)

K. Pronińska, Współczesne środowisko bezpieczeństwa energetycznego z 
perspektywy zmieniającego się układu sił na rynku ropy, w: „Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 271-283;

Rozdziały dotyczące bezpieczeństwa energetycznego (cz. 1 ropa naftowa) z „Rocznik Strategiczny” edycje od 2014/15

IEA, World Energy Outlook 2017. OECD/IEA, Executive Summary (cz. dot. ropy).

www.opec.com

B. Fattouh, How secure are Middle East oil supplies?, w: A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009.

L. el-Katiri, B. Fattouh, On Oil Embargos and the Myth of the Iranian Oil Weapon, Oxford Energy Comment, Feb. 2012.

A. Kerr, Energy Security, The RUSI Journal, 2008.

Kryzysy naftowe – internet; współczesne zaburzenia dostaw ropy np. K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy i globalnej debaty klimatycznej, „Rocznik Strategiczny 2013/14”;

Profile państw eksporterów: np. www.eia.doe.gov; IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org; K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja”, Warszawa 2010 (części dot. sektora naftowego Rosji) ; o różnicach w reżimach naftowych: M. Nassem i S. Naseem World Petroleum Regimes, w: Talus, K.. Research Handbook on International Energy Law. : Edward Elgar Publishing, 2014

D. Yergin, M. Stoppard, The Next Prize, ”Foreign Affairs”, listopad/grudzień 2003.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329; 2-13/2-14 ss. 161-163..

A.Honore, European Natural Gas Demand, Supply, Pricing, Oxford Univ. Press, 2010, ss. 12-32; 135-161

K. Barysch, Turkey’s role in European energy security, Centre for European Reform, Dec. 2007.

Studium przypadku Korytarz Południowy, np.: O. Sierra, A corridor through thorns: EU energy security and the Southern Energy Corridor, ”European Security”, 19:4, Dec. 2010, ss. 643-660 lub K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja, Warszawa 2010, s. 361-375; 391-395 lub „Rocznik Strategiczny 2010/11”, ss.277-282.

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 181-196; 217-232; 391-325; 337-339;

Pipelines, politics and power. The Future of EU-Russia energy relations, Centre for European Reform, 2007, wybrane eseje (internet)

S. Pirani (red.), Russian and CIS gas markets and their impact on Europe, Oxford Univ. Press 2009 (cz. dot. Rosji)

K.Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy i wojny na Ukrainie, „Rocznik Strategiczny 2014/15”, ss. 144-153 (tu: sankcje nałożone na rosyjski sektor energetyczny)

R. Youngs, A new geopolitics of EU energy security, 23 Sept. 2014, http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=56705

Evolution of EU Energy Policy w: Ali Tekin Paul, A. Williams, Geo-Politics of the Euro-Asia Nexus, Palgrave Macmillan, 2010, ss. 13-63

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 232-273; K. Pronińska Polityka energetyczna UE w warunkach zmiany modelu integracji europejskiej, w: T. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu , Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 197-226; rozdział dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” edycja 2014/15 ss. 153-158 i edycja 2015/16 (cz. dot. Unii Energetycznej)

A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009, ss. 349-355.

Link: https://ec.europa.eu/energy/; w tym http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en;

K. Pronińska, Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE, wyd. Centrum Europejskie Natolin, “Zeszyty CEN” nr 51, Warszawa 2013 (http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_51.pdf)

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego Polski w „Rocznik Strategiczny”, m.in. „Rocznik Strategiczny 2012/13”, ss. 329-334

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf)

M.S. Dinu, New Strategy: Heartland or Energoland?, “Strategic Impact”, no 1/2011.

Studia przypadku np.: A.Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press. 2009; www.eia.doe.gov, IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Pronińska
Prowadzący grup: Kamila Pronińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone sa w formie interaktywnych dyskusji, indywidualnych i grupowych zadań, które umożliwiają studentom nabywanie wiedzy i umiejętności analitycznych w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego. Celem jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych problemów surowcowo-energetycznych, w tym konfliktów surowcowych i bezpieczeństwa energetycznego, funkcjonowania międzynarodowego rynku ropy, gazu i regionalnych rynków energetycznych; transformacji energetycznej i trendów popytowo-podażowych oraz technologicznych - z perspektywy historycznej i współczesnych trendów.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

2. Konflikty surowcowe. Koncepcje paradoksu obfitości i klątwy surowcowej.

Case studies: konflikty indonezyjskie, konflikt na Morzu Południowochińskim

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne a interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, tom 51, zeszyt 3 (cz. teoretyczna)

E. Aspinall, The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict, ”The Journal of Conflict Resolution” Vol. 51, Iss. 6, (Dec 2007), ss. 950-972.

P. le Billon, Resources and armed conflicts, w: P.le Billon, Fuelling War: Natural Resources and Armed Coflicts,Adelphi 2006.

Konflikty w Aceh, Papui Zachodniej, Morze Południowochińskie – raporty ICG (m.in. https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-resources-and-conflict-papua

https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/south-china-sea/south-china-sea-positions-and-facts

3. Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe – zagadnienia teoretyczne. Wymiar ekonomiczny, geostrategiczny, ekologiczny. Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego. Indeksy bezpieczeństwa energetycznego. Indeksy bezpieczeństwa wodnego i żywnościowego.

K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych”, Warszawa (Elipsa) 2012, ss. 21-36 lub R. Kuźniar (et. al.), „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”, podręcznik akad., Scholar 2011, ss. 306-317

D. E. Nye, Consumption of Energy, The Oxford Handbook of the History of Consumption, 2012.

M.A. Brown, Y. Wang, B. Sovacool, A. L. D’Agostino, forty years of energy security trends: A comparative assessment of 22 industrialized countries, Energy Research & Social Science 2014.

Indeksy: internet

4. Analiza trendów globalnych – bilans energetyczny świata, trendy popytowo-podażowe (ropa, gaz, węgiel, energia nuklearna, OZE). Polityka importerów i zagadnienie transformacji energetycznej. Studium przypadku polityki importerów: niemiecka Energiewende

D. Yergin, Ensuring Energy Security, ”Foreign Affairs”, marzec/kwiecień 2006.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329

IEA, World Energy Outlook 2017, OECD/IEA 2017, Executive Summary (oraz wcześniejsze edycje)

5. Rynek ropy – historia; funkcjonowanie (giełdy ropy; gatunki; ceny; handel). Układ sił – rozkład udokumentowanych rezerw; produkcja; konsumpcja. Rola OPE. Studium przypadku: USA „rewolucja łupkowa”

K. Pronińska, Współczesne środowisko bezpieczeństwa energetycznego z 
perspektywy zmieniającego się układu sił na rynku ropy, w: „Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 271-283;

Rozdziały dotyczące bezpieczeństwa energetycznego (cz. 1 ropa naftowa) z „Rocznik Strategiczny” edycje od 2014/15

IEA, World Energy Outlook 2017. OECD/IEA, Executive Summary (cz. dot. ropy).

www.opec.com

6. Globalne bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej. Struktura eksportu i importu. Geopolityka tras transportu. Studium kryzysów naftowych – historyczne i współczesne przypadki zaburzeń dostaw (przyczyny, charakterystyka kryzysu, znaczenie dla globalnego rynku). NOCs vs. IOCs. Studia przypadku profile dostawców OPEC i spoza OPEC

(opracowania indywidualne)

B. Fattouh, How secure are Middle East oil supplies?, w: A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009.

L. el-Katiri, B. Fattouh, On Oil Embargos and the Myth of the Iranian Oil Weapon, Oxford Energy Comment, Feb. 2012.

A. Kerr, Energy Security, The RUSI Journal, 2008.

Kryzysy naftowe – internet; współczesne zaburzenia dostaw ropy np. K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy i globalnej debaty klimatycznej, „Rocznik Strategiczny 2013/14”;

Profile państw eksporterów: np. www.eia.doe.gov; IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org; K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja”, Warszawa 2010 (części dot. sektora naftowego Rosji) ; o różnicach w reżimach naftowych: M. Nassem i S. Naseem World Petroleum Regimes, w: Talus, K.. Research Handbook on International Energy Law. : Edward Elgar Publishing, 2014

7. Rynek gazu – historia; funkcjonowanie (gazociągi vs. LNG; giełdy vs. KDT). Układ sił – rozkład udokumentowanych rezerw; produkcja; konsumpcja; główne szlaki transportowe - rynki regionalne vs. rynek globalny? Nowe technologie produkcji i transportu. Europejski rynek gazu. Struktura importu i eksportu, znaczenie państw tranzytowych (Ukraina, Turcja). Studium przypadku: projekty Korytarza Południowego Azja Centralna-UE.

D. Yergin, M. Stoppard, The Next Prize, ”Foreign Affairs”, listopad/grudzień 2003.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329; 2-13/2-14 ss. 161-163..

A.Honore, European Natural Gas Demand, Supply, Pricing, Oxford Univ. Press, 2010, ss. 12-32; 135-161

K. Barysch, Turkey’s role in European energy security, Centre for European Reform, Dec. 2007.

Studium przypadku Korytarz Południowy, np.: O. Sierra, A corridor through thorns: EU energy security and the Southern Energy Corridor, ”European Security”, 19:4, Dec. 2010, ss. 643-660 lub K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja, Warszawa 2010, s. 361-375; 391-395 lub „Rocznik Strategiczny 2010/11”, ss.277-282.

8. Studium rosyjskiej polityki energetycznej – stan i wyzwania rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego, charakterystyka instrumentów rosyjskiej dyplomacji naftowo-gazowej. Znaczenie kierunku europejskiego vs. rozwój kierunków azjatyckich.

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 181-196; 217-232; 391-325; 337-339;

Pipelines, politics and power. The Future of EU-Russia energy relations, Centre for European Reform, 2007, wybrane eseje (internet)

S. Pirani (red.), Russian and CIS gas markets and their impact on Europe, Oxford Univ. Press 2009 (cz. dot. Rosji)

K.Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy i wojny na Ukrainie, „Rocznik Strategiczny 2014/15”, ss. 144-153 (tu: sankcje nałożone na rosyjski sektor energetyczny)

9-10. Polityka energetyczna Unii Europejskiej – liberalizacja rynku energii i gazu, bezpieczeństwo dostaw, zrównoważony rozwój. Diagnoza bezpieczeństwa energetycznego UE. Koncepcja Unii Energetycznej. Studium przypadku: Gazprom vs. KE

R. Youngs, A new geopolitics of EU energy security, 23 Sept. 2014, http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=56705

Evolution of EU Energy Policy w: Ali Tekin Paul, A. Williams, Geo-Politics of the Euro-Asia Nexus, Palgrave Macmillan, 2010, ss. 13-63

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 232-273; K. Pronińska Polityka energetyczna UE w warunkach zmiany modelu integracji europejskiej, w: T. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu , Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 197-226; rozdział dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” edycja 2014/15 ss. 153-158 i edycja 2015/16 (cz. dot. Unii Energetycznej)

A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009, ss. 349-355.

Link: https://ec.europa.eu/energy/; w tym http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en;

11. Bezpieczeństwo energetyczne Polski i państw Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej.

K. Pronińska, Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE, wyd. Centrum Europejskie Natolin, “Zeszyty CEN” nr 51, Warszawa 2013 (http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_51.pdf)

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego Polski w „Rocznik Strategiczny”, m.in. „Rocznik Strategiczny 2012/13”, ss. 329-334

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf)

12. Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe w Azji. Geopolityka tras transportu ropy i gazu do Azji Wschodniej. Porównanie strategii bezpieczeństwa energetycznego ChRL i Japonii.

M.S. Dinu, New Strategy: Heartland or Energoland?, “Strategic Impact”, no 1/2011.

Studia przypadku np.: A.Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press. 2009; www.eia.doe.gov, IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org.

Literatura:

Materiał do analizy danych statystycznych na każde zajęcia: BP Statistical Review 2019 (internet)

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne a interwencje zbrojne Zachodu po zimnej wojnie, „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”, tom 51, zeszyt 3 (cz. teoretyczna)

E. Aspinall, The Construction of Grievance: Natural Resources and Identity in a Separatist Conflict, ”The Journal of Conflict Resolution” Vol. 51, Iss. 6, (Dec 2007), ss. 950-972.

P. le Billon, Resources and armed conflicts, w: P.le Billon, Fuelling War: Natural Resources and Armed Coflicts,Adelphi 2006.

Konflikty w Aceh, Papui Zachodniej, Morze Południowochińskie – raporty ICG (m.in. https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/indonesia/indonesia-resources-and-conflict-papua

https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/south-china-sea/south-china-sea-positions-and-facts

K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych”, Warszawa (Elipsa) 2012, ss. 21-36 lub R. Kuźniar (et. al.), „Bezpieczeństwo Międzynarodowe”, podręcznik akad., Scholar 2011, ss. 306-317

D. E. Nye, Consumption of Energy, The Oxford Handbook of the History of Consumption, 2012.

M.A. Brown, Y. Wang, B. Sovacool, A. L. D’Agostino, forty years of energy security trends: A comparative assessment of 22 industrialized countries, Energy Research & Social Science 2014.

Indeksy: internet

D. Yergin, Ensuring Energy Security, ”Foreign Affairs”, marzec/kwiecień 2006.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329

IEA, World Energy Outlook 2017, OECD/IEA 2017, Executive Summary (oraz wcześniejsze edycje)

K. Pronińska, Współczesne środowisko bezpieczeństwa energetycznego z 
perspektywy zmieniającego się układu sił na rynku ropy, w: „Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 271-283;

Rozdziały dotyczące bezpieczeństwa energetycznego (cz. 1 ropa naftowa) z „Rocznik Strategiczny” edycje od 2014/15

IEA, World Energy Outlook 2017. OECD/IEA, Executive Summary (cz. dot. ropy).

www.opec.com

B. Fattouh, How secure are Middle East oil supplies?, w: A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009.

L. el-Katiri, B. Fattouh, On Oil Embargos and the Myth of the Iranian Oil Weapon, Oxford Energy Comment, Feb. 2012.

A. Kerr, Energy Security, The RUSI Journal, 2008.

Kryzysy naftowe – internet; współczesne zaburzenia dostaw ropy np. K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy i globalnej debaty klimatycznej, „Rocznik Strategiczny 2013/14”;

Profile państw eksporterów: np. www.eia.doe.gov; IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org; K. Pronińska, „Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja”, Warszawa 2010 (części dot. sektora naftowego Rosji) ; o różnicach w reżimach naftowych: M. Nassem i S. Naseem World Petroleum Regimes, w: Talus, K.. Research Handbook on International Energy Law. : Edward Elgar Publishing, 2014

D. Yergin, M. Stoppard, The Next Prize, ”Foreign Affairs”, listopad/grudzień 2003.

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” – edycje: 2010/2011 ss.261-268; 2012/13 ss. 323-329; 2-13/2-14 ss. 161-163..

A.Honore, European Natural Gas Demand, Supply, Pricing, Oxford Univ. Press, 2010, ss. 12-32; 135-161

K. Barysch, Turkey’s role in European energy security, Centre for European Reform, Dec. 2007.

Studium przypadku Korytarz Południowy, np.: O. Sierra, A corridor through thorns: EU energy security and the Southern Energy Corridor, ”European Security”, 19:4, Dec. 2010, ss. 643-660 lub K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja, Warszawa 2010, s. 361-375; 391-395 lub „Rocznik Strategiczny 2010/11”, ss.277-282.

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 181-196; 217-232; 391-325; 337-339;

Pipelines, politics and power. The Future of EU-Russia energy relations, Centre for European Reform, 2007, wybrane eseje (internet)

S. Pirani (red.), Russian and CIS gas markets and their impact on Europe, Oxford Univ. Press 2009 (cz. dot. Rosji)

K.Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy i wojny na Ukrainie, „Rocznik Strategiczny 2014/15”, ss. 144-153 (tu: sankcje nałożone na rosyjski sektor energetyczny)

R. Youngs, A new geopolitics of EU energy security, 23 Sept. 2014, http://carnegieeurope.eu/publications/?fa=56705

Evolution of EU Energy Policy w: Ali Tekin Paul, A. Williams, Geo-Politics of the Euro-Asia Nexus, Palgrave Macmillan, 2010, ss. 13-63

K. Pronińska, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja…, ss. 232-273; K. Pronińska Polityka energetyczna UE w warunkach zmiany modelu integracji europejskiej, w: T. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu , Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 197-226; rozdział dot. bezpieczeństwa energetycznego w „Rocznik Strategiczny” edycja 2014/15 ss. 153-158 i edycja 2015/16 (cz. dot. Unii Energetycznej)

A. Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press., 2009, ss. 349-355.

Link: https://ec.europa.eu/energy/; w tym http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en;

K. Pronińska, Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE, wyd. Centrum Europejskie Natolin, “Zeszyty CEN” nr 51, Warszawa 2013 (http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_51.pdf)

Rozdziały dot. bezpieczeństwa energetycznego Polski w „Rocznik Strategiczny”, m.in. „Rocznik Strategiczny 2012/13”, ss. 329-334

Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf)

M.S. Dinu, New Strategy: Heartland or Energoland?, “Strategic Impact”, no 1/2011.

Studia przypadku np.: A.Wenger, R. Orttung, J. Perovic, Energy and the Transformation of International Relations, Oxford Univ. Press. 2009; www.eia.doe.gov, IEA serie Country Reviews oraz IEA World Energy Outlooks (baza OECD); publikacje OIES https://www.oxfordenergy.org.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)